DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.33 A čo umelé oplodnenie a náhradné matky?
next
Ďalej:4.35 Čo je to klonovanie?

4.34 Čo je zlé na umelom oplodnení v skúmavke?

Umelé oplodnenie, embryá a klonovanie

Umelé oplodnenie v skúmavke („in vitro“, IVF) znamená oplodnenie vajíčok spermiami v laboratóriu.  Oplodní sa viacero vajíčok, No do maternice sa vloží len jeden alebo niekoľko buniek. Zvýšené embryá sú zničené, využívajú sa na výskum, alebo sa zmrazia a na neskoršie použitie.

Nie je správne takto sa zahrávať s ľudským životom! Rodičia nemajú „nárok“ na dieťa len preto, aby dosiahli vlastné šťastie bez ohľadu na cenu, akú zaň treba platiť. Dieťa je za každých okolností darom, slobodne prijatým od Boha.

Pri umelom oplodnení sa počne viacero ľudských embryí, no použije sa ich len pár. Iné zabijú alebo zmrazia na neskôr.
Múdrosť Cirkvi

Prečo sú umelá inseminácia a umelé oplodnenie nemorálne?

Umelá inseminácia a umelé oplodnenie sú nemorálne, preto, lebo odlučujú plodenie od úkonu, ktorým sa manželia navzájom darúvajú, a tak zavádzajú nadvládu techniky nad vznikom a osudom ľudskej osoby. Okrem toho inseminácia a heterológne oplodnenie s použitím techník, do ktorých je zapojená osoba nepatriaca k manželskej dvojici, porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná, ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve a majú výlučné právo stať sa rodičmi iba jeden prostredníctvom druhého. [KKKC 499]

Čo siedme prikázanie zakazuje?

Siedme prikázanie zakazuje predovšetkým krádež, čo je protiprávne prisvojenie si cudzieho majetku.

Privlastniť si neprávom cudzí majetok znamená previniť sa proti siedmemu prikázaniu, a to aj vtedy, keď daná záležitosť nemôže byť súdne stíhaná. To, čo je pred Bohom bezprávie, zostáva bezprávím. Siedme prikázanie sa nevzťahuje iba na krádež, ale týka sa aj nasledujúcich bodov: zamestnávať pracovníkov v ľudsky nedôstojných podmienkach, nedodržiavať platne uzavreté zmluvy, premrhať získané peniaze bez ohľadu na sociálne záväzky, umelo udržiavať vysoké alebo naopak nízke cenové hladiny, ohrozovať pracovné miesta zverených zamestnancov, podplácať a korumpovať, navádzať podriadených na ilegálnu činnosť, zle vykonávať prácu alebo požadovať neprimeranú odmenu za prácu, plytvať spoločným majetkom a nedbanlivo ho spravovať, falšovať peniaze, šeky a faktúry, robiť daňové podvody.    [Youcat 428]

Toto hovoria pápeži

Základným princípom bude vždy dôstojnosti ľudskej bytosti, rešpekt pre jej neodňateľné základné práva, ktorých sa dovoláva väčšina našich súčasníkov, no po ktorých sa v istých častiach našej planéty šliape. Medzi tieto práva prirodzene patrí aj úcta k ľudskému životu vo všetkých fázach svojho vývoja od počatia až po starobu, ale aj úcta k ľudskému embryu, ktoré nemožno podrobovať pokusom, akoby bolo iba predmetom. [Pápež Ján Pavol II., posolstvo štátnym úradom v Belgicku, 20. mája 1985]