All Questions
prev
Předchozí:4.14 Co je vlastně hřích?
next
Následující:4.16 Ke kterému svatému se mám modlit? Je jich tolik!

4.15 Kdo je to svatý?

Povolání ke svatosti

Někteří křesťané žijí tak příkladný život, že každý, kdo se s nimi setká, má pocit, že se setkává se samotným Ježíšem. Jejich hrdinství nespočívá tolik v mimořádných skutcích, ale spíš v jejich celkovém způsobu života

Jsou v neustálém spojení s Ježíšem, a tak umožňují Duchu Svatému, aby jim pomáhal lépe žít víru, naději a lásku. Stávají se tak příkladem pro další křesťany a jsou nazýváni „svatými“.

Svatý je ten, kdo žije jako opravdový přítel Boží. S Boží milostí se také můžeš stát svatým/svatou.
Moudrost církve

Co znamená „společenství svatých“?

Ke „společenství svatých“ patří všichni lidé, živí i zemřelí, kteří vložili veškerou svou naději v Ježíše a kteří k němu byli přivtěleni křtem. Protože tvoříme v Kristu jedno tělo, žijeme ve společenství zahrnujícím jak nebe, tak i zemi.

Církev je větší a živější, než bychom často předpokládali. Patří do ní živí i zemřelí, ať ještě procházejí procesem očišťování, nebo už jsou v Boží slávě, známí i neznání, velcí světci i docela nenápadní lidé. Můžeme si navzájem pomáhat bez ohledu na hranici smrti. Můžeme prosit o přímluvu své patrony nebo oblíbené světce, ale i své zesnulé příbuzné, o nichž věříme, že už jsou u Boha. A naopak svými přímluvami můžeme přispět na pomoc našim zemřelým blízkým, kteří ještě procházejí vlastním očištěním. Cokoliv jednotlivec vykoná nebo vytrpí pro Krista, připočítává se k prospěchu všech. Bohužel však zároveň opačně platí, že každý hřích toto společenství poškozuje. [Youcat 146]  

Máme být všichni „svatí“?

Ano, všichni pokřtění jsou povoláni ke křesťanské svatosti. Smyslem našeho života je sjednotit se v lásce s Bohem. Být „svatý“ znamená dovolit Bohu, „aby v nás žil svůj život“ (Matka Tereza).

Každý člověk si klade otázku: Kdo jsem a proč jsem tady, jak se dopracuji k naplnění svého života? Křesťanská víra nám odpovídá: Teprve dosažením svatosti se člověk stává tím, k čemu ho Bůh stvořil. Teprve ve svatosti nalezne skutečnou harmonii se sebou samým a se svým Stvořitelem. Svatost ale není nějaká lidská dokonalost, ale je to sjednocení s vtělenou Láskou, Ježíšem Kristem. Ten, kdo takto získá nový život, nalezne sebe samého a stává se svatým. [Youcat 342]

Co k tomu říkají papežové

Světci ukazují různými způsoby mocnou a proměňující přítomnost Vzkříšeného. Dovolili totiž, aby Kristus uchvátil jejich život tak plně, že mohou spolu se svatým Pavlem prohlásit „nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Následování jejich příkladu, svěření se jejich přímluvě a vstup do společenství s nimi „nás spojuje s Kristem. Z Něho – jako ze zdroje a hlavy – pramení všechny milosti a život Božího lidu.“. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 13. dubna 2011)