All Questions
prev
Ankstesnis:1.17 Kaip ir kada atsirado Naujasis Testamentas?
next
Kitas:1.19 Ar turėčiau laikytis visų Biblijos taisyklių?

1.18 Kokios dalys sudaro Naująjį Testamentą?

Biblija: tiesa ar melas?

Naujasis Testamentas prasideda Evangelijomis: keturių evangelistų – Mato, Morkaus, Luko ir Jono – pasakojimais apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir Prisikėlimą . Antroji dalis yra Apaštalų darbai, parašyti evangelisto Luko. Šioje knygoje aprašyta ankstyvoji krikščionių Bažnyčios istorija.

Trečiąją Naujojo Testamento dalį sudaro 21-as šventųjų Pauliaus, Jokūbo, Petro, Jono ir Judo laiškas. Paskutinioji dalis yra Apreiškimo Jonui knyga, arba Apokalipsė. Joje Jonas aprašo patirtas pasaulio pabaigos vizijas, įskaitant simbolinius Paskutinio teismo ir dangiškosios Jeruzalės regėjimus.

Naująjį Testamentą sudaro 4 Evangelijos, Apaštalų darbai, 21 šv. Pauliaus bei kitų autorių laiškas ir Apreiškimas Jonui.
Bažnyčios išmintis

Kas yra Raštų kanonas?

Raštų kanonas yra Apaštalų Tradicijos Bažnyčioje atrinktų visų šventųjų raštų sąrašas. Šį kanoną sudaro 46 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos. [KBKS 20]

Kokią reikšmę krikščioniui turi Naujasis Testamentas?

Naujajame Testamente atskleidžiamas dieviškasis Apreiškimas. Keturios Evangelijos – pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną – yra Šventojo Rašto širdis ir neįkainojamas Bažnyčios lobis. Jose Dievo Sūnus pasirodo, koks Jis yra, ir susitinka su mumis.

Apaštalų darbai supažindina mus su Bažnyčios ištakomis ir su Šventosios Dvasios veikimu. Apaštalų laiškuose parodytas žmonių gyvenimas ir visos jo pusės Kristaus šviesoje. Apreiškime Jonui pranašaujama apie būsimą laikų pabaigą.

Jėzus yra viskas, ką Dievas norėjo mums pasakyti. Visas Senasis Testamentas ruošia Dievo Sūnaus tapimą žmogumi. Visi Dievo pažadai išsipildo per Jėzų Kristų. Būti krikščionimi, vadinasi, vis glaudžiau vienytis su Kristaus gyvenimu. Tam reikia skaityti Evangelijas ir jomis gyventi. Madlena Delbrel (Madaleine Delbrêl) sako: „Per Savo žodį Dievas mums parodo, kas Jis yra ir ko trokšta; Jis tai mums sako kasdien ir visą mūsų gyvenimą. Laikydami rankose Evangelijas turime atsiminti, kad jose gyvena Žodis, trokštantis į mus įsikūnyti, norintis mus sukrėsti, kad mes pradėtume Jo gyvenimą iš naujo, naujoje vietoje, nauju laiku, naujoje žmonių aplinkoje.“ [Youcat 18]

 

Štai ką sako popiežiai

<...> Naujajame Testamente Velykų slėpinys pateikiamas kaip giliausias Šventojo Rašto išsipildymas. Šv. Paulius Pirmajame laiške korintiečiams sako, kad Jėzus Kristus numirė už mūsų nuodėmes, „kaip skelbė Raštai“ (15, 3), ir kad trečiąją dieną buvo prikeltas, „kaip skelbė Raštai“ (15, 4). Taip apaštalas Viešpaties mirties ir prisikėlimo įvykį susieja su Dievo Senosios Sandoros su savo tauta istorija. [Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 13]