All Questions
prev
Předchozí:1.17 Jak a kdy vznikl Nový zákon?
next
Následující:1.19 Měl/a bych se řídit všemi předpisy v Bibli?

1.18 Jaké části má Nový zákon?

Bible: pravda, nebo lež?

Nový zákon začíná evangelii: vyprávěními čtyř evangelistů – Matouše, Marka, Lukáše a Jana – o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení. Druhá část zahrnuje Skutky apoštolů napsané evangelistou Lukášem: tato kniha popisuje rané dějiny křesťanské církve.

Třetí část Nového zákona obsahuje 21 listů svatého Pavla a apoštolů Jakuba, Petra, Jana a Judy. Poslední částí je kniha Zjevení neboli Apokalypsa. V ní svatý Jan popisuje své vidění konce světa včetně symbolického vyobrazení posledního soudu a nebeského Jeruzaléma.

Nový zákon obsahuje 4 evangelia, Skutky apoštolů, 21 listů svatého Pavla i dalších autorů a Apokalypsu.
Moudrost církve

Co je to kánon Písma?

Kánon Písma je úplný seznam posvátných knih, které církev vybrala vedena apoštolskou tradicí. Tento kánon zahrnuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. [KKKC 20]

Jaký význam má Nový zákon pro křesťany?

V Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem církve. Boží Syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích církve a o působení Ducha Svatého. V apoštolských listech se lidský život se svými nejrůznějšími stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času.

Ježíš je vše, co nám Bůh chtěl říci. Celý Starý zákon připravuje lidi na událost vtělení Božího Syna. Veškerá zaslíbení docházejí v Ježíši svého naplnění. Být křesťanem znamená žít stále hlouběji ve spojení s Ježíšovým životem. K tomu ale potřebujeme číst a žít evangelium. Madeleine Delbrêlová prohlašuje: „Bůh nám svým Slovem říká, kdo je a co chce; říká to s konečnou platností a říká to znovu na každý den. Když bereme do rukou evangelium, měli bychom pamatovat, že v něm přebývá Slovo, které se touží v nás vtělit, které si přeje nás uchvátit, abychom tak na novém místě, v nové době a v novém lidském prostředí začali nanovo svůj život.“ [Youcat 18]

Co k tomu říkají papežové

Nový zákon představuje soulad velikonočního tajemství se svatými Písmy jako jejich vnitřní naplnění. Svatý Pavel v prvním listě Korinťanům prohlašuje, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy „podle Písem“ (15,3) a že byl vzkříšen třetího dne „podle Písem“ (15,4). Tím apoštol uvádí událost Pánovy smrti a jeho vzkříšení do vztahu ke starozákonním dějinám Boha a jeho lidu. (Papež Benedikt XVI., Verbum Domini [Slovo Páně], apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve, čl. 13, 30. září 2010)