All Questions
prev
Predchádzajúce:1.17 Ako a kedy vznikol Nový zákon?
next
Ďalej:1.19 Mal/-a by som dodržiavať všetky pravidlá spomenuté v Biblii?

1.18 Aké sú časti Nového zákona?

Biblia: pravda alebo lož?

Nový zákon začína evanjeliami: rozprávaním štyroch evanjelistov Matúša, Mareka, Lukáša a Jána o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša. Druhou časťou sú Skutky apoštolov, ktoré napísal evanjelista Lukáš: táto kniha popisuje najstaršie dejiny kresťanskej cirkvi.

Treťou časťou Nového zákona je 21 listov svätých Pavla, Jakuba, Petra, Jána a Júdu. Poslednou časťou je Zjavenie Jána alebo Apokalypsa.V nej Ján opisuje vízie konca sveta vrátane symbolických zobrazení posledného súdu a nebeského Jeruzalema.

Nový zákon pozostáva zo 4 evanjelií, Skutkov apoštolov, 21 listov svätého Pavla a ďalších a napokon aj Apokalypsu.
Múdrosť Cirkvi

Čo je kánon Svätého písma?

Kánon Svätého písma je úplný zoznam posvätných spisov, ktoré Cirkvi umožnila rozoznať apoštolská Tradícia. Tento kánon obsahuje 46 spisov Starého zákona a 27 spisov Nového zákona. [KKKC 20]

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú základom Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Duch Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta. 

Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať. Celý Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom Všetky Božie prisľúbenia sa naplnia v Ježišovi Kristovi. Byť kresťanom znamená žiť stále hlbšie v spojení s Ježišovým životom. Na to je však potrebné čítať a žiť evanjelium. Madeleine Delbrêlová hovorí: „Boh nám svojím slovom hovorí, kto je a čo chce. Hovorí to s konečnou platnosťou a hovorí to znovu na každý deň. Keď berieme do rúk evanjelium, mali by sme pamätať na to, že v ňom prebýva Slovo, ktoré sa v nás chce premeniť na telo a ktoré nás chce uchvátiť, aby sme na novom mieste, v novom čase a v novom ľudskom prostredí začali nanovo svoj život." [Youcat 18]

Toto hovoria pápeži

Nový zákon predstavuje veľkonočné tajomstvo v zhode s posvätnými Písmami, ako jeho hlboké vnútorné naplnenie. Svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom tvrdí, že Ježiš Kristus zomrel „podľa Písem“ (15, 3) a že tretieho dňa vstal „podľa Písem“ (15, 4). Tým apoštol Pavol kladie udalosť Pánovej smrti a vzkriesenia do vzťahu so Starou zmluvou Boha so svojím ľudom. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 13]