All Questions
prev
Predchádzajúce:1.50 Aké dôležité je zmŕtvychvstanie?
next
Ďalej:2.2 Kto riadi Cirkev?

2.1 Čo je to Cirkev? Kto je v Cirkvi?

Cirkev dnes

Sám Ježiš založil Cirkev. Je spoločenstvom ľudí, ktorí chcú nasledovať Ježiša, aby sa stali svätými a žili s ním naveky v nebi. Apoštol Pavol nazval Cirkev „Kristovým telom“: Ježiš je hlavou a všetky jeho údy majú v tomto tele svoje vlastné miesto. Tak, ako potrebujeme všetky časti tela, aj pre Cirkev je dôležitý každý jej člen.

Veriacich možno rozdeliť do troch veľkých „skupín“. Každá je v Cirkvi povolaná ku konkrétnej službe.

a) Laici
b) Zasvätení rehoľníci
c) Diakoni, kňazi a biskupi

Ježiš založil Cirkev ako spoločenstvo ľudí, ktorí v neho veria a nasledujú ho. K Bohu prichádzame prostredníctvom Cirkvi.
Múdrosť Cirkvi

Aký pôvod a zavŕšenie má Cirkev?

Cirkev má svoj pôvod a zavŕšenie vo večnom Božom pláne. Bola pripravená v starej zmluve vyvolením Izraela, ktorý bol znamením budúceho zhromaždenia všetkých národov. Bola založená slovami a činmi Ježiša Krista a bola uskutočnená najmä jeho vykupiteľskou smrťou a jeho zmŕtvychvstaním. Potom bola zjavená ako tajomstvo spásy vyliatím Ducha Svätého na Turíce. Bude zavŕšená na konci čias ako nebeské zhromaždenie všetkých vykúpených. [KKKC 149]

Čo je úlohou Cirkvi?

Úlohou Cirkvi je dbať, aby Božie kráľovstvo, ktoré sa už začalo v Ježišovi, vzklíčilo a rástlo vo všetkých národoch sveta.   

Kamkoľvek Ježiš prišiel, nebo sa dotýkalo zeme: začalo sa Božie kráľovstvo, kráľovstvo pokoja a spravodlivosti. Cirkev slúži tomuto kráľovstvu. Nie je samoúčelná. Pokračuje v diele, ktoré začal Ježiš. Mala by konať iba tak, ako konal Ježiš. Naďalej vykonáva Ježišove posvätné znamenia (sviatosti). Šíri Ježišove slová. A preto je Cirkev – napriek všetkým svojim slabostiam – mocnou časťou neba na zemi. [Youcat 123]

Toto hovoria pápeži

Duch vedie spoločenstvo veriacich, aby „tvorili spoločenstvo“, boli Cirkvou… Jedným z ústredných bodov jej poslania je spájať ľudí pri počúvaní evanjelia, v bratskom spoločenstve, v modlitbe a v Eucharistii. Žiť v „bratskom spoločenstve“ (koinónia) znamená mať „jedno srdce a jednu dušu“ (Sk 4,32) a tvoriť spoločenstvo v každej perspektíve: ľudskej, duchovnej i materiálnej. [Pápež Ján Pavol II., Redemptoris Missio, č. 9]