DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:1.50 Jak je důležité zmrtvýchvstání?
next
Následující:2.2 Jak je církev spravována?

2.1 Co je to církev? Kdo je v církvi?

Církev dnes

Církev založil sám Ježíš. Je to společenství lidí, kteří ho chtějí následovat, dojít svatosti a žít s ním navždy v nebi. Apoštol Pavel nazval církev „Kristovým tělem“. Ježíš je hlava a všechny ostatní údy těla mají své vlastní místo a poslání. Tak jako my potřebujeme všechny údy našeho těla, tak i každý člen církve je důležitý pro celou církev.

Věřící mohou být rozděleni do tří velkých „skupin“. Každá z nich má v rámci církve své specifické poslání:

a) laici,
b) zasvěcené osoby,
c) jáhni, kněží a biskupové.

Ježíš založil církev jako společenství lidí, kteří v něj věří a následují ho. Skrze církev přicházíme k Bohu.
Moudrost církve

Co je počátkem a dovršením církve?

Církev nachází počátek a dovršení ve věčném Božím plánu. Byla připravována ve Staré smlouvě vyvolením Izraele, jenž se stal znamením budoucího shromáždění všech národů. Základ církve položil svými slovy a činy Ježíš Kristus, ale především ji uskutečnil svou výkupnou smrtí a zmrtvýchvstáním. V den letnic se církev veřejně ukázala vylitím Ducha Svatého jako tajemství spásy. Svého dovršení dosáhne na konci časů jako nebeské shromáždění všech vykoupených. [KKKC 149]

Co je úkolem církve?

Církve má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst Božímu království, které už započalo v Ježíši.

Kamkoliv Ježíš přišel, nebe se dotýkalo země: začalo Boží království, království pokoje a spravedlnosti. Církev slouží tomuto království. Není samoúčelná. Pokračuje v díle, které započal Ježíš. Měla by jednat pouze tak, jak jednal Ježíš. Nadále vykonává Ježíšova posvátná znamení (svátosti). Šíří Ježíšova slova. Proto je církev přes všechnu svou slabost mocnou částí nebe na zemi.  [Youcat 123]

Co k tomu říkají papežové

Duch vede skupiny věřících k tomu, aby „vytvářeli společenství“, aby se stali církví… Jedním z nejdůležitějších cílů misií je hlásat národům radostnou zvěst, shromažďovat je k bratrskému společenství, k modlitbě a k eucharistii. Žít „bratrské společenství“ (koinonia) znamená mít „jedno srdce a jednu duši“ (srov. Sk 4,32), vybudovat všestranné společenství: lidské, duchovní a materiální. (Papež Jan Pavel II., Redemptoris Missio [Poslání Krista Vykupitele], encyklika o stálé platnosti misijního poslání, čl. 26, 7. prosince 1990)