All Questions
prev
Predchádzajúce:2.13 Ako si môžem byť istý/-á, že Cirkev hovorí pravdu?
next
Ďalej:2.15 Kto sú apoštoli? Majú nástupcov?

2.14 Môžem byť dobrým kresťanom aj bez Cirkvi?

Pôvod Cirkvi

Ježiš vedel, že nebude jednoduché žiť kresťanský život. Preto založil Cirkev, v ktorej všetci jeho nasledovníci spolu tvoria spoločenstvo. Vďaka tomuto spoločenstvu môžu veriaci pristúpiť k Bohu, najmä prijímaním sviatostí a životom podľa Božej náuky.

Ježiš nás miluje tak veľmi, že bol pripravený položiť svoj život za Cirkev. Kto odmieta Cirkev, odmieta aj Ježiša. Ak ľudia nepoznajú Cirkev a nie je to ich vinou, neznamená to, že sú automaticky zatratení. Je však oveľa jednoduchšie prichádzať k Bohu skrze Cirkev a byť s ním naveky šťastný v nebi. Boh si to želá pre všetkých ľudí!

Ježiš založil Cirkev ako spoľahlivú cestu k Bohu, ktorá ponúka všetko, čo potrebujeme na to, aby sme dosiahli konečný cieľ v nebi.
Múdrosť Cirkvi

V akom zmysle je Cirkev svätá?

Cirkev je svätá, lebo jej pôvodcom je presvätý Boh. Kristus seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a urobil posväcujúcou. Duch Svätý ju oživuje láskou. V Cirkvi sa nachádza plnosť prostriedkov spásy. Svätosť je povolaním každého jej člena a cieľom každej jej činnosti. Cirkev zahŕňa vo svojom vnútri Pannu Máriu a nespočetných svätých ako vzory a orodovníkov. Svätosť Cirkvi je prameňom posväcovania a jej synov a dcér, ktorí sa tu na Zemi všetci uznávajú za hriešnikov stále potrebujúcich obrátenie a očistenie. [KKKC 165]

Čo znamená, že Cirkev je všeobecná sviatosť spásy?

To, že Cirkev je všeobecná sviatosť spásy znamená, že cirkev je znakom a nástrojom zmierenia a spoločenstva celého ľudstva s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia. [KKKC 152]

Čo znamená výrok: „Mimo Cirkvi niet spásy“?

Výrok „mimo Cirkvi niet spásy“ znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi ktorá je jeho telom. Preto by sa nemohli spasiť tí, ktorí by vedeli že Cirkev založil Kristus a že je nevyhnutne potrebná na spásu, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Ale vďaka Kristovi a jeho Cirkvi môžu dosiahnuť večnú spásu tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia.   [KKKC 171]

Kto patrí do Katolíckej cirkvi?

Do katolíckej jednoty Božieho ľudu rozličným spôsobom patria alebo sú na ňu zameraní všetci ľudia. Do Katolíckej cirkvi je naplno včlenený ten, kto má Kristovho ducha a je s ňou spojený zväzkami vyznania viery, sviatostí, cirkevného vedenia a spoločenstva. Pokrstení ktorí nerealizujú túto katolícku jednotu sú v istom, hoci nedokonalom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. [KKKC 168]

Aký je vzťah Katolíckej cirkvi k židovskému národu?

Cirkev spoznáva svoj vzťah k židovskému národu v tom, že Boh vyvolil tento národ ako prvý zo všetkých, aby prijali jeho slovo. Veď židovský národ čiže „Izraeliti majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus“Rim (9,4.5). Na rozdiel od iných nekresťanských náboženstiev židovská viera je už odpoveďou na Božie zjavenie v starej zmluve. [KKKC 169]

Čo spája Katolícku cirkev s nekresťanskými náboženstvami?

Katolícku cirkev s nekresťanskými náboženstvami spája predovšetkým puto spoločného pôvodu a spoločného cieľa ľudského pokolenia. Katolícka cirkev uznáva, že všetko to dobré a pravdivé, čo sa nachádza v ostatných náboženstvách, pochádza od Boha, je lúčom jeho pravdy, môže byť prípravou na prijatie evanjelia a pobáda do jednoty ľudstva v Kristovej Cirkvi. [KKKC 170]

Ako sa Cirkev pozerá na ostatné náboženstvá?

Cirkev rešpektuje všetko, čo je v iných náboženstvách dobré a pravdivé. Váži si a podporuje slobodu vyznania ako jedno zo základných ľudských práv. Napriek tomu si je však vedomá toho, že Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom všetkých ľudí. Iba je „cesta, pravda a život“(Jn 14,6).  

Každý, kto hľadá Boha, je nám kresťanom blízky. Zvláštny stupeň „príbuzenstva“ vnímame k moslimom. Aj islam, rovnako ako židovstvo a kresťanstvo, patrí k monoteistickým náboženstvám (monoteizmus). Moslimovia tiež uctievajú Boha Stvoriteľa a uznávajú Abraháma ako praotca svojej viery. Korán považuje Ježiša za veľkého proroka a jeho Matku Máriu za matku proroka. Cirkev učí, že všetci ľudia, ktorí nie z vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev, ale úprimne hľadajú Boha a žijú podľa hlasu svojho svedomia, dosiahnu večnú spásu. Kto však poznal, že Ježiš Kristus je „cesta, pravda a život“, a predsa ho nechce nasledovať, nenájde spásu inou cestou. Presne to vyjadruje výrok „Extra ecclesiam nulla salus“ (Mimo Cirkvi niet spásy). [Youcat 136]

Čo je úlohou Cirkvi?

Úlohou Cirkvi je dbať, aby Božie kráľovstvo, ktoré sa už začalo v Ježišovi, vzklíčilo a rástlo vo všetkých národoch sveta.   

Kamkoľvek Ježiš prišiel, nebo sa dotýkalo zeme: začalo sa Božie kráľovstvo, kráľovstvo pokoja a spravodlivosti. Cirkev slúži tomuto kráľovstvu. Nie je samoúčelná. Pokračuje v diele, ktoré začal Ježiš. Mala by konať iba tak, ako konal Ježiš. Naďalej vykonáva Ježišove posvätné znamenia (sviatosti). Šíri Ježišove slová. A preto je Cirkev – napriek všetkým svojim slabostiam – mocnou časťou neba na zemi. [Youcat 123]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Ktokoľvek je oddelený od Cirkvi… je oddelený aj od prisľúbení Cirkvi… Je cudzincom: nemôže mať Boha za otca ten, kto nemá Cirkev za matku. [sv. Cyprián, O jednote Katolíckej cirkvi, kap. 6 (PL 4, 502)]