Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
snelweg

2.14 Kan ik geen goede christen zijn zonder de Kerk?

De oorsprong van de Kerk

Jezus wist dat het niet eenvoudig zou zijn als christen te leven. Daarom stichtte Hij de Kerk, waarin al zijn volgelingen samen een gemeenschap vormen. Door deze gemeenschap kunnen de gelovigen tot God komen, in het bijzonder door de sacramenten te ontvangen en te leven zoals God het ons leert.

Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij bereid was zijn leven op te offeren voor de Kerk. Wie de Kerk afwijst, wijst ook Jezus af. Als mensen buiten hun schuld de Kerk niet kennen betekent dat niet dat ze automatisch verdoemd zijn. Wel is het door de Kerk veel eenvoudiger om bij God te komen en voor altijd in de hemel gelukkig te worden. Dat wil God voor alle mensen!.

> Lees meer in het boek

Jezus stelde de Kerk in als een betrouwbare weg naar God, met alles wat je nodig hebt. Zonder de Kerk ben je niet zeker dat je aankomt.

Uit de Wijsheid van de Kerk

In welke zin is de Kerk heilig?

De Kerk is heilig in zoverre de Allerheiligste God aan haar oorsprong staat; Christus heeft zichzelf voor haar overgeleverd, om haar te heiligen en haar heiligend te maken; de heilige Geest bezielt haar met de liefde. In haar bevindt zich de volheid van de heilsmiddelen. De heiligheid is de roeping van al haar leden en het doel van heel haar werkzaamheid. De Kerk telt onder haar leden de Maagd Maria en talloze heiligen als voorbeelden en voorsprekers. De heiligheid van de Kerk is de bron van de heiliging van haar kinderen, die hier op aarde erkennen dat zij allen zondaars zijn en steeds bekering en loutering nodig hebben. [CCKK 165]

Wat betekent het dat de Kerk universele Sacrament van heil is?

Dat betekent dat de Kerk teken en instrument is van de verzoening en de gemeenschap van heel de mensheid met God, en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. [CCKK 152]

Wat betekent de uitdrukking: “Buiten de Kerk geen heil”?

Deze uitdrukking betekent dat alle heil komt van Christus het Hoofd, door middel van de Kerk, die zijn Lichaam is. Daarom kunnen diegenen niet gered worden, die de Kerk kennen als door Christus gesticht en voor het heil noodzakelijk, maar die toch niet tot haar toetreden of in haar volharden. Tegelijkertijd kunnen, dank zij Christus en zijn Kerk, diegenen het eeuwig heil verkrijgen, die zonder eigen schuld het evangelie van Christus en zijn Kerk niet kennen, maar die met een oprecht hart God zoeken en onder de invloed van de genade zich inspannen zijn wil te volbrengen, zoals zij die gekend wordt door de stem van het geweten. [CCKK 171]

Wie behoort tot de katholieke Kerk?

Alle mensen horen op verschillende wijze tot, of zijn gericht op de katholieke eenheid van het volk van God. Volledig in de Kerk ingelijfd is degene die, terwijl hij de Geest van Christus heeft, met haar verenigd is door de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de kerkelijke leiding en de gemeenschap (communio). De gedoopten die deze katholieke eenheid niet ten volle verwerkelijken, bevinden zich in een zekere, zij het onvolmaakte gemeenschap met de katholieke Kerk. [CCKK 168]

In welke relatie staat de katholieke Kerk tot het joodse volk?

De katholieke Kerk erkent haar band met het joodse volk in het feit dat God het als eerste van allen heeft uitgekozen om zijn woord te ontvangen. Aan het joodse volk "behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus voort naar het vlees" (Rom. 9, 4-5). In onderscheid met de andere niet-christelijke godsdiensten, is het joodse geloof al een antwoord op de openbaring van God in het Oude Verbond. [CCKK 169]

Welke band bestaat er tussen de katholieke Kerk en de niet-christelijke godsdiensten?

Er is een band, die vóór alles gegeven is door de gemeenschappelijke oorsprong en het gemeenschappelijke doel van het menselijk geslacht. De katholieke Kerk erkent dat wat er zich aan goeds en waars bevindt in de andere godsdiensten, van God komt en een straal is van zijn waarheid; dat het kan voorbereiden op de ontvangst van het evangelie, en naar de eenheid kan stuwen van de mensheid in de Kerk van Christus. [CCKK 170]

Hoe ziet de Kerk de overige religies?

De Kerk respecteert alles wat in andere religies goed en waar is. Ze respecteert en stimuleert de godsdienstvrijheid als mensenrecht. Niettemin weet zij dat Jezus Christus de enige verlosser van alle mensen is. Hij alleen is ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6).

Met ieder die God zoekt, voelen wij ons als Christenen verbonden. Een bijzondere graad van ‘verwantschap’ hebben wij met de moslims. Evenals het Jodendom en het Christendom, behoort ook de Islam tot de monotheïstische religies (monotheïsme). Ook de moslims vereren God de schepper en Abraham als de vader van hun geloof. Jezus geldt in de Koran als een groot profeet; Maria, zijn moeder, als moeder van de profeet. De Kerk leert dat alle mensen die buiten hun schuld Christus en zijn Kerk niet kennen, maar God oprecht zoeken en de stem van hun geweten volgen, het eeuwige heil verkrijgen. Wie echter heeft erkend dat Jezus Christus ‘de weg, de waarheid en het leven’ is, maar Hem niet wil navolgen, zal langs andere wegen geen heil vinden. Dat wordt bedoeld met de zin ‘Extra ecclesiam nulla salus’ (Buiten de Kerk is geen heil te vinden). [Youcat 136]

Wat is de taak van de Kerk?

Het is de taak van de Kerk om het rijk van God, dat met Jezus al begonnen is, in alle volkeren te doen ontkiemen en groeien. 

Waar Jezus kwam, beroerde de hemel de aarde: het rijk van God brak aan, een rijk van vrede en gerechtigheid. De Kerk dient dit rijk van God. Ze is geen doel in zichzelf. Ze moet voortzetten waar Jezus mee begonnen is. Ze moet handelen zoals Jezus zou handelen. Ze zet de heilige tekenen van Jezus (Sacramenten) voort. Ze verspreidt Jezus’ woorden. Daarom is de Kerk, in al haar zwakheden, een sterk stuk hemel op aarde. [Youcat 123]