Alle Tweets
prev
Vorige:1.22 Waarom gebeurde de zondvloed in de tijd van Noach?
next
Volgende:1.24 Waarom trok het volk Israël 40 jaar door de woestijn?

1.23 Waarom is Abraham zo belangrijk?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

Abraham had bijna alles wat hij wilde, toen God hem op een dag vroeg zijn land en bezittingen achter te laten en met zijn gezin te vertrekken naar het land dat God hem zou wijzen (Gen 12,1)Gen 12,1:  De Heer zei tegen Abram: 'Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.'. God beloofde hem veel nakomelingen. Abraham vertrouwde God, en terecht: ondanks hun hoge leeftijd kregen hij en zijn vrouw Sarah een zoon, Isaak (Gen 21,2-3)Gen 21,2-3: Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak..

Als uiterste test vroeg God Abraham om zijn zoon te offeren. Ondanks zijn verdriet was hij bereid te gehoorzamen, maar God stopte hem net op tijd. Abraham had laten zien dat zijn liefde voor God boven alles ging en werkte zo mee aan Gods plan. God kan ook door ons grote dingen doen, als we op Hem vertrouwen en met Hem meewerken. 

> Lees meer in het boek

Abraham is onze ‘vader in het geloof’: hij was in alles gehoorzaam aan God en werd voor zijn vertrouwen beloond zoals hij nooit had gedacht.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe openbaart God zich in het Oude Testament?

God toont zich in het Oude Testament als een God die de wereld uit liefde geschapen heeft en de mensen trouw blijft, zelfs wanneer zij zich in zonde van Hem afkeren.

God laat zich ervaren in de geschiedenis. Met Noach sluit Hij een verbond dat alle levende wezens gered zullen worden. Hij roept Abraham en maakt hem tot "Vader van vele volken" (Gen. 17, 5), en in hem zegent Hij "alle volken op aarde" (Gen. 12, 3). Het volk Israël dat uit Abraham voortkomt, rekent Hij tot zijn eigendom. Aan Mozes stelt Hij zich voor met zijn naam. Zijn mysterievolle naam is יהוה, meestal geschreven als Jahwe; die naam betekent "IK BEN DIE IS" (Ex. 3, 14). Hij bevrijdt Israël uit de slavernij van Egypte, sluit op de Sinaï een verbond met hen en geeft hun via Mozes de Wet. Steeds weer stuurt God profeten naar zijn volk, om het op te roepen tot ommekeer en hernieuwing van het verbond. De profeten kondigen aan dat God een nieuw en eeuwig verbond zal sluiten, waarin alles radicaal vernieuwd en voorgoed verlost zal zijn. Dit verbond zal bedoeld zijn voor alle mensen. [Youcat 8]

Wie zijn in de heilige Schrift de voornaamste getuigen van de gehoorzaamheid van het geloof?

Er zijn vele getuigen, maar twee in het bijzonder: Abraham, die "God heeft geloofd" (Rom. 4, 3) toen hij op de proef werd gesteld, en altijd gehoorzaamde aan de roepstem van God, en die daarom geworden is tot "vader van allen die geloven" (Rom. 4, 11.18); en de maagd Maria, die de gehoorzaamheid van het geloof tijdens heel haar leven op de meest volmaakte manier heeft verwezenlijkt: "Fiat mihi secundum Verbum tuum – Mij geschiede naar uw Woord." (Lc. 1, 38). [CCKK 26]

Hoe kunnen wij God antwoord geven als Hij ons aanspreekt?

God antwoord geven houdt in: in Hem geloven.

Om te geloven heb je een "opmerkzame geest" nodig (1 Kon. 3, 9). Er zijn veel manieren waarop God het contact met ons zoekt. Telkens wanneer je iemand ontmoet, in de natuur iets treffends ervaart, in elke toevallige omstandigheid, elke uitdaging, elk verdriet zit een verborgen boodschap van God aan ons. Het wordt nog duidelijker wanneer Hij tot ons spreekt met de woorden van de Schrift of in de stem van het geweten. Hij praat met ons als met vrienden. Daarom moeten wij Hem ook als vrienden antwoord geven en Hem geloven, vertrouwen, Hem steeds beter leren verstaan en onvoorwaardelijk aanvaarden wat Hij wil. [Youcat 20]