Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
kruiswegstatie

1.29 Was Jezus niet gewoon een goed mens en wijze goeroe?

Wat doet Jezus voor ons?

Jezus is zowel mens als God. Een groot schrijver zei eens: “Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of Hij was een gek of iets ergers” (C.S. Lewis).

Jezus werd door sommigen inderdaad ‘gek’ en ‘bezeten’ genoemd, maar anderen herkenden in Hem juist de Verlosser die God eeuwenlang had beloofd aan de mensen. Jezus liet namelijk de blinden weer zien, de kreupelen lopen en de doden opstaan, én Hij verloste ons van onze zonden door zijn dood aan het kruis. Dat kan alleen het werk van God zijn, niet dat van een gewoon mens. 

> Lees meer in het boek

Een goed en wijs mens kan ons niet met God verzoenen zoals Jezus deed. Jezus is tegelijk mens en God: Hij verlangt naar, en ís, onze verlossing.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe drukt de Kerk het mysterie van de incarnatie uit?

Zij drukt dat uit, door te bevestigen dat Jezus Christus waarlijk God en waarlijk mens is, met twee naturen, de goddelijke en de menselijke, die niet met elkaar vermengd zijn maar verenigd, in de Persoon van het Woord. Daarom moet alles in de mensheid van Jezus - de wonderen, het lijden en de dood - toegeschreven worden aan zijn goddelijke Persoon, die handelt door de menselijke natuur die Hij aanneemt.

“Eniggeboren Zoon en Woord van God,
 Gij zijt onsterfelijk en voor ons heil hebt Gij U verwaardigd
 mens te worden uit de heilige Moeder van God en altijd maagd Maria...,
 Gij die één van de heilige Drie-eenheid zijt, 
 verheerlijkt met de Vader en de heilige Geest,
 red ons!”
(Byzantijnse liturgie van de H. Johannes Chrysostomos) 

[CCKK 89]

Had de mensgeworden Zoon van God een ziel met menselijke kennis?

De Zoon van God heeft een lichaam aangenomen, dat bezield werd door een menselijke, redelijke ziel. Met zijn menselijk verstand heeft Jezus veel door ervaring geleerd. Maar ook als mens had de Zoon van God een innige en onmiddellijke kennis van God, zijn Vader. Hij drong ook door tot de geheime gedachten van de mens en kende ten volle de eeuwige heilsbeschikkingen die Hij was komen openbaren. [CCKK 90]

Hoe stemmen de goddelijke en de menselijke wil van het vleesgeworden Woord overeen?

Jezus heeft een goddelijke en een menselijke wil. Tijdens zijn aardse leven heeft de Zoon als mens datgene gewild wat Hij als God samen met de Vader en de Heilige Geest voor ons heil besloten had. De menselijke wil van Christus volgt zonder weerstand of verzet zijn goddelijke wil, of beter: deze is aan de goddelijke wil onderworpen. [CCKK 91]

Wat betekent het dat Jezus waarlijk God en waarlijk mens tegelijk is?

In Jezus is God werkelijk één van ons en daardoor onze broeder geworden; maar Hij bleef tegelijk ook God en daardoor onze Heer. Het Concilie van Chalcedon leerde in het jaar 451 dat het God-zijn en het mens-zijn in de ene persoon van Jezus ‘ongescheiden en onvermengd’ met elkaar verbonden zijn.

De Kerk heeft er lang mee geworsteld hoe zij de verhouding tussen de goddelijkheid en de mensheid in Jezus Christus moest formuleren. Goddelijkheid en mensheid hebben geen concurrerende verhouding met elkaar, zodat Jezus maar gedeeltelijk God en gedeeltelijk mens zou zijn. Ook is het niet zo dat het goddelijke en het menselijke in Jezus een vermenging aangaan. God heeft in Jezus niet slechts voor de schijn een menselijk lichaam aangenomen (doketisme), maar Hij werd werkelijk mens. Ook gaat het bij het goddelijke en het menselijke in Jezus niet om twee verschillende personen (nestorianisme). En ten slotte is het ook niet zo dat in Jezus Christus de menselijke natuur helemaal opgaat in de goddelijke natuur (monofysitisme). Tegen al die dwaalleren in heeft de Kerk vastgehouden aan het geloof dat Jezus Christus in één persoon tegelijk waarlijk God en waarlijk mens is. De beroemde uitdrukking ‘ongescheiden en onvermengd’ (Concilie van Chalcedon) probeert niet iets uit te leggen waar het menselijke verstand niet bij kan, maar houdt als het ware de uitersten van het geloof bijeen. De uitdrukking geeft de ‘richting’ aan waarin het mysterie van de persoon van Jezus Christus gezocht kan worden. [Youcat 77]