Alle Tweets
prev
Vorige:1.46 Hoe ziet de hel er uit?
next
Volgende:1.48 Zie ik mijn huisdier in de hemel?

1.47 Moet ik bang zijn voor het vagevuur?

Hemel, hel of vagevuur?

God heeft het vagevuur gemaakt omdat Hij oneindig barmhartig en liefdevol is. Hij wil dat alle mensen gered worden en in de hemel bij Hem zullen zijn. Daarom komen we in het vagevuur terecht als we op het moment van onze dood nog (resten van) zonden met ons meedragen.

Daar worden we gezuiverd voor de hemel, doordat we er brandende schaamte en berouw voelen voor onze zonden. Het vagevuur is tijdelijk. Mensen die hier op aarde lijden door oorlog, pijn, marteling of vervolging worden op aarde al gezuiverd voor de hemel (Mat 5,4-10)Mat 5,4-10: Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.. Ook door gebed, het laten opdragen van een Eucharistieviering en op andere manieren kan de tijd in het vagevuur worden verkort.

> Lees meer in het boek

Geen angst: God wil jou in de hemel. In het vagevuur wordt (het restje van) je zonde ‘weggevaagd’ als voorbereiding op eeuwig leven bij God.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het vagevuur (purgatorium)?

Het vagevuur, vaak als plaats voorgesteld, is eerder een toestand. Wie in de genade van God sterft (dus in vrede met God en de mensen), maar nog loutering nodig heeft voordat hij God van aangezicht tot aangezicht kan zien - die is in het vagevuur.

Toen Petrus Jezus verraden had, draaide de Heer zich om en keek Petrus aan: "En Petrus huilde bitter" (Mat 26,75)– een gevoel als in het vagevuur. En zo een vagevuur wacht vermoedelijk de meeste mensen in het moment van onze dood: de Heer kijkt ons vol liefde aan – en wij voelen brandende schaamte en smartelijke rouw over ons kwade of ook ‘alleen maar’ liefdeloze gedrag. Pas na deze louterende pijn zullen we in staat zijn zijn liefdevolle blik in ongestoorde hemelse vreugde te beantwoorden. [Youcat 159]

Hoe kunnen wij de zielen in het vagevuur helpen?

Krachtens de gemeenschap van de heiligen kunnen de gelovigen die noch bezig zijn met hun aardse pelgrimstocht, de zielen in het vagevuur helpen door voor hen voorbeden op te dragen, vooral het eucharistisch offer, maar ook aalmoezen, aflaten en werken van boetvaardigheid. [CCKK 211]

Op welke wijze neemt de Kerk aan het eucharistisch offer deel?

In de Eucharistie wordt het offer van Christus ook het offer van de ledematen van zijn lichaam. Het leven van de gelovigen, hun lofprijzing, hun lijden, hun gebed, hun werk, worden verenigd met die van Christus. Als offer wordt de Eucharistie ook opgedragen voor alle levende en overleden gelovigen, om de zonden te herstellen van alle mensen, en om van God geestelijke en tijdelijke weldaden te verkrijgen. Ook de hemelse Kerk is verenigd in het offer van Christus. [CCKK 281]

Kunnen wij overledenen helpen die zich in de toestand van het vagevuur bevinden?

Ja, omdat alle gedoopten in Christus een gemeenschap vormen en onderling verbonden zijn, kunnen ook de levenden de zielen van de overledenen in het vagevuur helpen.

Als de mens dood is, kan hij niets meer voor zichzelf doen. De tijd van het actieve waar maken is voorbij. Maar wij kunnen iets voor de overledenen in het vagevuur doen. Onze liefde reikt tot in het hiernamaals. Door ons vasten, bidden en onze goede werken, maar vooral door de viering van de heilige Eucharistie kunnen wij smeken om genade voor de overledenen. [Youcat 160]