Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Matrimony

4.21 Waarom het celibaat, als het huwelijk zo goed bij mensen past?

Seksualiteit

Het huwelijk en het celibaat zijn twee manieren waarop een christen de opdracht van God om vruchtbaar te zijn (Gen 1,28)Gen 1,28: God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ kan navolgen. In het huwelijk wijden een man en een vrouw zich in liefde aan elkaar toe. In het celibaat wijdt iemand zich in alles alleen aan Gods liefde toe, zonder seksuele relaties aan te gaan.

Door deze toewijding ben je helemaal beschikbaar om op ieder moment te doen wat God je vraagt en waar dat nodig is. Paters, broeders en zusters die zich zo aan God toewijden vinden werkelijk geluk in hun leven, dat je zou kunnen zien als een voorproefje van de hemel, waar niemand meer getrouwd zal zijn.

> Lees meer in het boek

Ongehuwd blijven voor Jezus is een heel mooie roeping, waarin je helemaal voor God beschikbaar bent en toch veel goede vrienden kunt hebben.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe is het volk van God samengesteld?

In de Kerk zijn er krachtens goddelijke instelling gewijde bedienaren, die het Sacrament van de Wijding hebben ontvangen en die de hiërarchie van de Kerk vormen. De andere worden leken genoemd. Uit elk van deze beide groepen komen gelovigen die zich op bijzondere wijze aan God toewijden door de professie van de evangelische raden van kuisheid in het celibaat, armoede en gehoorzaamheid. [CCKK 178]

Wat is het gewijde leven?

Het gewijde leven is een door de Kerk erkende levensstaat. Het is een vrij antwoord op een bijzondere oproep van Christus, waarin de gewijden zich geheel aan God toewijden en naar de volmaaktheid van de liefde streven, daartoe bewogen door de heilige Geest. Een dergelijke toewijding wordt gekenmerkt door de beoefening van de evangelische raden. [CCKK 192]

Wat draagt het gewijde leven bij aan de zending van de Kerk?

Het gewijde leven draagt bij aan de zending van de Kerk door een volledige toewijding van zichzelf aan Christus en aan de broeders en zusters, en door getuigenis te geven van de hoop op het hemels koninkrijk. [CCKK 193]

Is het celibaat vereist voor wie het Sacrament van de Wijding ontvangt?

Voor het bisschopsambt is het celibaat altijd vereist. Voor het priesterschap worden in de latijnse Kerk gewoonlijk gelovige mannen uitgekozen die ongehuwd leven, en die de intentie hebben ongehuwd te blijven "omwille van het rijk der hemelen" (Mt. 19, 12). In de oosterse Kerken is het niet toegestaan te huwen na de wijding te hebben ontvangen. Tot het permanente diaconaat kunnen ook mannen toetreden die al gehuwd zijn.  [CCKK 334]

Hoe is de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk opgebouwd?

In de Kerk zijn leken en clerici (clerus). Als kinderen van God hebben zij dezelfde waardigheid. Ze hebben gelijkwaardige, maar verschillende taken. De roeping van de leken is om de hele wereld voor te bereiden op het rijk van God. Over hen zijn gewijde ambtsdragers (clerici) aangesteld, belast met de diensten van de kerkelijke leiding, de leer en de heiliging. In beide standen zijn er Christenen die zich door celibaat, armoede en gehoorzaamheid op bijzondere wijze ter beschikking stellen van God (bv. kloosterlingen).

Iedere Christen heeft de taak met het eigen leven te getuigen van het Evangelie. Maar God gaat met ieder mens een eigen weg. Sommigen zendt hij als leek, zodat zij in gezin en beroep midden in de wereld het rijk van God opbouwen. Daartoe schenkt hij hun in Doop en Vormsel alle nodige gaven van de Heilige Geest. Anderen roept hij tot het herdersambt; zij moeten zijn volk besturen, onderwijzen en heiligen. Die opdracht kan niemand zichzelf aanmatigen; de Heer zelf moet hem roepen en door de wijding zijn goddelijke kracht meegeven. Zo kan hij plaatsvervangend voor Christus handelen en de Sacramenten bedienen. [Youcat 138]

Waarom wil Jezus dat er mensen zijn die voor altijd een leven in armoede, celibataire kuisheid en gehoorzaamheid leiden?

God is liefde. Hij verlangt ook naar onze liefde. Het is een vorm van liefhebbende overgave aan God om als Jezus te leven - namelijk arm, kuis en gehoorzaam. Wie zo leeft, heeft hoofd, hart en handen vrij voor God en voor de mensen.

Steeds weer laten mensen zich volledig veroveren door Jezus, zodat zij ‘met het oog op het koninkrijk van de hemel’ (Mt. 19, 12) alles opgeven voor God, zelfs de goede gaven als bezit, zelfbeschikking en de echtelijke liefde. Dit leven volgens de evangelische raden in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid toont alle christenen dat de wereld niet alles is. Pas de ontmoeting met de goddelijke bruidegom, ‘van aangezicht tot aangezicht’, zal de mens uiteindelijk gelukkig maken. [Youcat 145]

Waarom verlangt de Kerk van priesters en bisschoppen een celibatair leven?

Jezus leefde celibatair en wilde daarmee zijn ongedeelde liefde tot God de Vader tot uiting brengen. De levensvorm van Jezus overnemen en ‘omwille van het hemelrijk’ (Mt. 19, 12) in ongehuwde kuisheid te leven is sinds die tijd een teken van liefde, van ongedeelde overgave aan de Heer en volledige dienstbereidheid. De Rooms-Katholieke Kerk verlangt deze levenswijze van haar bisschoppen en priesters, de oosterse katholieke Kerk alleen van haar bisschoppen.

Celibaat, aldus Paus Benedictus XVI, kan niet betekenen ‘in de liefde leeg blijven, maar moet zich laten grijpen door de hartstocht voor God’. Een priester moet als celibatair vruchtbaar leven doordat hij de vaderlijkheid van God en Jezus vertegenwoordigt. Verder zegt de Paus: ‘Christus heeft priesters nodig die rijp en mannelijk zijn, in staat om een waar geestelijk vaderschap uit te oefenen.’ [Youcat 258]