Alle Tweets
prev
Vorige:3.43 Wat is er zo christelijk aan het huwelijk?
next
Volgende:3.45 Hoe is de Eucharistieviering opgebouwd?

3.44 Waarom is de Eucharistieviering zo saai?

Eucharistie

De Eucharistie is het belangrijkste van de zeven sacramenten, omdat Jezus hier zichzelf aanbiedt als voedsel en drank. Zo sterkt Hij ons heel letterlijk in ons leven en ons geloof. In de Eucharistieviering of Heilige Mis is Jezus werkelijk aanwezig, maar alleen herkenbaar voor wie in Hem wil geloven.

Daarom wordt de Eucharistie wel het ‘mysterie van het geloof’ genoemd (I Tim 3,9)I Tim 3,9: Met een zuiver geweten trouw aan het geheim van het geloof.. Zelfs al begrijp je misschien niet alles, als je weet dat je in de Eucharistie Jezus zelf op een heel concrete manier ontmoet, hoe kan dat dan saai zijn als je er bewust aan deelneemt? De #TwGOD app kan je helpen om de teksten van de Mis goed te volgen in allerlei talen.

> Lees meer in het boek

In de Mis is Jezus heel dicht bij je met zijn eigen Lichaam en Bloed. Kan het ooit saai zijn als je dat heel bewust meemaakt en ervaart?
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de Eucharistie?

De Eucharistie is het offer zelf van het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus, dat Hij heeft ingesteld om het kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen tot aan zijn wederkomst en zo aan zijn Kerk de gedachtenisviering van zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Zij is teken van eenheid, band van liefde, paasmaaltijd waarbij Christus genuttigd, het hart met genade wordt vervuld en ons een onderpand van het eeuwig leven gegeven wordt. [CCKK 271]

Hoe heeft Christus de Eucharistie ingesteld?

‘Want wat Ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken”.‘ (1 Kor. 11, 23-25)

Dit oudste bericht over de gebeurtenissen in de avondmaalszaal is van de apostel Paulus, die zelf geen ooggetuige was, maar beschreef wat de jonge christengemeente als heilig mysterie bewaarde en in de erediensten vierde. [Youcat 210]

Welke plaats heeft de Eucharistie in het goddelijk heilsplan?

In het Oude Verbond wordt de Eucharistie vooral aangekondigd in het jaarlijkse paasmaal dat door de Joden ieder jaar met ongedesemd brood wordt gevierd, ter herinnering aan het haastige en bevrijdende vertrek uit Egypte. Jezus heeft haar aangekondigd in zijn onderricht, en haar ingesteld bij de viering van het laatste avondmaal met zijn apostelen, tijdens een paasmaaltijd. In trouw aan de opdracht van de Heer: “Doet dit tot mijn gedachtenis” (1 Kor. 11, 24), heeft de Kerk altijd de Eucharistie gevierd, vooral op zondag, dag van de verrijzenis van Jezus. [CCKK 276]

Wie is de bedienaar van de Eucharistie?

Dat is de geldig gewijde priester (bisschop of presbyter) die handelt in de persoon van Christus, het Hoofd, en in naam van de Kerk. [CCKK 278]

Wat zijn de wezenlijke en noodzakelijke elementen voor de viering van de Eucharistie?

Dat zijn het brood van tarwe, en de wijn van de wijnstok. [CCKK 279]

Wat betekent transsubstantiatie?

Transsubstantiatie betekent de verandering van de hele substantie van het brood in de substantie van het Lichaam van Christus en van de hele substantie van de wijn in de substantie van zijn Bloed. Deze verandering voltrekt zich in het eucharistisch gebed door de werkdadige kracht van het woord van Christus en van het handelen van de heilige Geest. Toch blijven de zintuiglijk waarneembare kenmerken van brood en wijn, de zogenaamde “eucharistische gedaanten”, onveranderd. [CCKK 283]

Hoe belangrijk is de Eucharistie voor de Kerk?

De viering van Eucharistie is de kern van de christelijke gemeenschap. In haar wordt de Kerk tot Kerk.

Niet omdat wij onze vrijwillige bijdrage aan de Kerk betalen of omdat we goed met elkaar kunnen opschieten, of omdat wij nu eenmaal toevallig bij dezelfde gemeenschap horen, zijn wij Kerk, maar omdat we in de Eucharistie het lichaam van Christus ontvangen en steeds opnieuw worden veranderd in het lichaam van Christus. [Youcat 211]

Welke elementen zijn onmisbaar voor een Heilige Mis?

Iedere Heilige Mis (Eucharistieviering) ontvouwt zich in twee hoofddelen: de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie.

In de dienst van het Woord horen wij lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament en het Evangelie. Bovendien is hier ruimte voor de verkondiging en de algemene voorbede. In de daaropvolgende Eucharistieviering worden brood en wijn binnengebracht, geconsecreerd en de gelovigen aangeboden ter Communie. [Youcat 213]

Hoe vaak moet een katholieke Christen deelnemen aan de Eucharistieviering?

Een katholieke Christen is op alle zondagen en de feestdagen verplicht de Heilige Mis te bezoeken. Wie werkelijk de vriendschap met Jezus zoekt, geeft zo vaak hij kan gehoor aan Jezus’ persoonlijke uitnodiging tot de maaltijd.

Eigenlijk is ‘zondagsplicht’ voor een echte Christen net zo een vreemd woord als ‘kusplicht’ voor iemand die verliefd is. Niemand kan een levendige relatie met Christus hebben als hij niet gaat naar de plaats waar Hij op ons wacht. Daarom is van oudsher de Misviering voor Christenen het ‘hart van de zondag’ en de belangrijkste afspraak in de week. [Youcat 219]