Alle Tweets
prev
Vorige:3.44 Waarom is de Eucharistieviering zo saai?
next
Volgende:3.46 Waarom zoveel nadruk op zonde in plaats van op hoop?

3.45 Hoe is de Eucharistieviering opgebouwd?

Eucharistie

Iedere zondag, of als het kan elke dag, komen we als christenen bij elkaar om Jezus te ontmoeten in de Eucharistieviering. In de #TwGOD app vind je de teksten van de Mis ook in jouw taal.

De liturgie van de Eucharistieviering bestaat uit vier grote delen:
1) de openingsritus;
2) de Liturgie van het Woord waarin God tot ons spreekt door de Bijbel;
3) de liturgie van de Eucharistie waarin Jezus zichzelf aanbiedt met zijn Lichaam en Bloed;
4) de slotritus.

> Lees meer in het boek

Na de opening spreekt God in de liturgie van het Woord, biedt Jezus zijn leven in de Eucharistie, en worden we op weg gezonden, de wereld in.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke elementen zijn onmisbaar voor een Heilige Mis?

Iedere Heilige Mis (Eucharistieviering) ontvouwt zich in twee hoofddelen: de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie.

In de dienst van het Woord horen wij lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament en het Evangelie. Bovendien is hier ruimte voor de verkondiging en de algemene voorbede. In de daaropvolgende Eucharistieviering worden brood en wijn binnengebracht, geconsecreerd en de gelovigen aangeboden ter Communie. [Youcat 213]

Hoe is de Heilige Mis opgebouwd?

De Heilige Mis begint met de samenkomst van de gelovigen en de binnenkomst van de priesteren de altaardienaren (misdienaren, lectoren, cantoren, enz.). Na de begroeting volgt de algemene schuldbelijdenis, die uitloopt op het Kyrie. Op zondagen (uitgezonderd in de vasten- en de adventstijd) en op de feesten wordt dan het Gloria gezongen of gesproken. Het openingsgebed vormt de inleiding op één of twee lezingen uit het Nieuwe en Oude Testament. Vóór de Evangelielezing klinkt het Halleluja. Na de verkondiging van het Evangelie houdt de priester of diakenop zon- en feestdagen een preek (homilie). Ook alleen op zon- en feestdagen belijdt de gemeenschap het gemeenschappelijke geloof in het Credo, waarop de voorbeden volgen. Het tweede deel van de Heilige Mis begint met de bereiding van de offergaven, die wordt afgesloten met het gebed over de gaven. Het hoogtepunt van de Eucharistieviering is het eucharistische gebed, dat wordt ingeleid door de prefatie en het Sanctus. Nu worden de gaven van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van Christus veranderd. Het hooggebed loopt ten slotte uit in de doxologie, waarna het Gebed des Heren wordt gebeden. Dan volgen het gebed om vrede, het Agnus Dei, het breken van het Brood en het aanbieden van de heilige offergaven aan de gelovigen, wat meestal alleen in de gedaante van het Lichaam van Christus gebeurt. De Heilige Mis eindigt met bezinning, dank, een slotgebed en zegen door de priester.
 
Het Kyrie
V Heer, ontferm U (over ons)!
A Heer, ontferm U (over ons)!
V Christus, ontferm U (over ons)!
A Christus, ontferm U (over ons)!
V Heer, ontferm U (over ons)!
A Heer, ontferm U (over ons)!

V Kyrie eleison!
A Kyrie eleison!
V Christe eleison!
A Christe eleison!
V Kyrie eleison!
A Kyrie eleison!

Het Gloria
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.


Het Sanctus
Heilig, heilig, heilig God, de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid
Hosanna in den hoge.
Gezegend die komt in de naam des heren
Hosanna in de hoge.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


Het Agnus Dei
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de Vrede.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

Wie leidt de eucharistieviering?

Eigenlijk handelt in iedere eucharistieviering Christus zelf. De bisschop of priester vertegenwoordigt Hem.

De kerk gelooft dat de celebrant in persona Christi capitis (Latijn: in der persoon van Christus, het Hoofd) bij het altaar staat. Dat betekent dat priesters niet alleen in de plaats of in opdracht van Christus handelen, maar dat het door hun wijding Christus is die als hoofd van de kerk door hen handelt. [Youcat 215]