DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:1.16 Jaký je rozdíl mezi katolickým Starým zákonem a židovským Tanachem?
next
Následující:1.18 Jaké části má Nový zákon?

1.17 Jak a kdy vznikl Nový zákon?

Bible: pravda, nebo lež?

Příběhy o Ježíšovi se nejprve šířily ústně. Zapsány byly přibližně 20 až 70 let po jeho nanebevstoupení. Nejstaršími texty jsou dopisy apoštola Pavla různým raně křesťanským společenstvím. Nový zákon se skládá celkem z 27 knih.

Při rozhodování o tom, které texty byly opravdu inspirované Bohem, a mají tedy být zahrnuty do kánonu Písma svatého, zvažovala církev několik skutečností, jako je například původ autorů nebo zda obsah spisů korespondoval s celým Ježíšovým učením.

Svatý Pavel napsal své listy kolem roku 50. Brzy poté napsali ostatní autoři další z 27 knih Nového zákona.
Moudrost církve

Co je to kánon Písma?

Kánon Písma je úplný seznam posvátných knih, které církev vybrala vedena apoštolskou tradicí. Tento kánon zahrnuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. [KKKC 20]

Jak správně číst Bibli?

Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho s pomocí Ducha Svatého, pod jehož vlivem byla Bible sepsána. Je Božím slovem, ve kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.

Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému z nás. Proto bychom měli brát Písmo svaté do ruky s velkou láskou a úctou. Nejprve je zapotřebí skutečně si tento Boží dopis přečíst: nevybírat si detaily, a přitom ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše Krista, o kterém hovoří celá Bible včetně Starého zákona. Měli bychom tedy číst Písmo svaté s toutéž vírou církve, s jakou bylo sepsáno. [Youcat 16]

Jaký význam má Nový zákon pro křesťany?

V Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem církve. Boží Syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích církve a o působení Ducha Svatého. V apoštolských listech se lidský život se svými nejrůznějšími stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času.

Ježíš je vše, co nám Bůh chtěl říci. Celý Starý zákon připravuje lidi na událost vtělení Božího Syna. Veškerá zaslíbení docházejí v Ježíši svého naplnění. Být křesťanem znamená žít stále hlouběji ve spojení s Ježíšovým životem. K tomu ale potřebujeme číst a žít evangelium. Madeleine Delbrêlová prohlašuje: „Bůh nám svým Slovem říká, kdo je a co chce; říká to s konečnou platností a říká to znovu na každý den. Když bereme do rukou evangelium, měli bychom pamatovat, že v něm přebývá Slovo, které se touží v nás vtělit, které si přeje nás uchvátit, abychom tak na novém místě, v nové době a v novém lidském prostředí začali nanovo svůj život.“ [Youcat 18]

Jak číst Písmo svaté?

Písmo svaté se má číst a vykládat s pomocí Ducha Svatého a pod vedením učitelského úřadu církve podle tří měřítek:

  1. přihlížení k obsahu a jednotě celého Písma;
  2. čtení Písma v živé tradici církve;
  3. respektování analogie víry, tedy spojitosti pravd víry mezi sebou.

[KKKC 19]

Co k tomu říkají papežové

Svatý Jeroným, který přeložil celou Bibli do latiny, poukazuje na to, že s božskou inspirací a svrchovanou autoritou Písma nutně souvisí absence omylů a lží. Když se poté, co na popud papeže Damasa začal s revizí latinského překladu Nového zákona, proti němu zvedl odpor, Jeroným krátce odvětil, že není tak hloupý ani tak nevzdělaný, aby si myslel, že slova Páně snad potřebují nějakou opravu nebo že nebyla Bohem inspirována. (Papež Benedikt XV., Spiritus Paraclitus [Duch Utěšitel], encyklika o biblických studiích, čl. 13, 15. září 1920)