All Questions
prev
Predchádzajúce:1.16 Aký je rozdiel medzi katolíckym Starým zákonom a židovským Tanachom?
next
Ďalej:1.18 Aké sú časti Nového zákona?

1.17 Ako a kedy vznikol Nový zákon?

Biblia: pravda alebo lož?

Príbehy o Ježišovi sa najprv šírili ústnym podaním. Spísané boli približne 20 až 70 rokov po jeho smrti. Medzi najstaršie spisy patria listy apoštola Pavla rozličným kresťanským spoločenstvám. Nový zákon celkovo pozostáva z 27 kníh a listov.

Aby mohla Cirkev rozlíšiť, ktoré spisy boli inšpirované Duchom Svätým, skúmala rôzne aspekty vrátane pôvodu autorov a miery, do akej boli texty v súlade s celou Ježišovou náukou.

Svätý Pavol napísal svoje listy okolo roku 50 po Kristovi. Krátko nato napísali iní autori zvyšok z 27 kníh Nového zákona.
Múdrosť Cirkvi

Čo je kánon Svätého písma?

Kánon Svätého písma je úplný zoznam posvätných spisov, ktoré Cirkvi umožnila rozoznať apoštolská Tradícia. Tento kánon obsahuje 46 spisov Starého zákona a 27 spisov Nového zákona. [KKKC 20]

Ako máme správne čítať Bibliu?

Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, teda ak ho čítame s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná. Je Božím slovom a ponúka nám dôležité posolstvo, ktoré nám Boh oznamuje. 

Biblia je ako dlhý list Boha adresovaný každému z nás. Preto by sme mali brať Sväté písmo do ruky s veľkou láskou a úctou. Najprv si treba tento Boží list skutočne prečítať, to znamená nevyberať si detaily a pritom strácať zo zreteľa celok. Celok by sme mali chápať v pohľade na jeho podstatu a tajomstvo – na Ježiša Krista, o ktorom hovorí celá Biblia vrátane Starého zákona. Sväté písmo by sme mali teda čítať v tej istej živej viere Cirkvi, s akou bolo napísané. [Youcat 16]

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú základom Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Duch Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta. 

Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať. Celý Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom Všetky Božie prisľúbenia sa naplnia v Ježišovi Kristovi. Byť kresťanom znamená žiť stále hlbšie v spojení s Ježišovým životom. Na to je však potrebné čítať a žiť evanjelium. Madeleine Delbrêlová hovorí: „Boh nám svojím slovom hovorí, kto je a čo chce. Hovorí to s konečnou platnosťou a hovorí to znovu na každý deň. Keď berieme do rúk evanjelium, mali by sme pamätať na to, že v ňom prebýva Slovo, ktoré sa v nás chce premeniť na telo a ktoré nás chce uchvátiť, aby sme na novom mieste, v novom čase a v novom ľudskom prostredí začali nanovo svoj život." [Youcat 18]

Ako sa má čítať Sväté písmo?

Sväté písmo sa má čítať a vysvetľovať s pomocou Ducha Svätého a po vedením Učiteľského úradu Cirkvi podľa troch kritérií:

1.     venovať pozornosť obsahu a jednote celého Písma;

2.     čítať Písmo v živej Tradícii Cirkvi;

3.     brať do úvahy analógiu viery, čiže spojitosť právd viery medzi sebou.

[KKKC 19]

Toto hovoria pápeži

[Svätý Hieronym, ktorý preložil Bibliu do latinčiny,] nám ukazuje, že odolnosť Písma voči chybe alebo klamstvu je nutne spojená s Božím vnuknutím a najvyššou autoritou… Preto, ako v prípade pápeža Damasa, začal opravovať latinský text Nového zákona a [bol za to napádaný]… Hieronym stručne odpovedal, že nebol ani tak príšerne hlúpy alebo nevzdelaný, aby mu zišlo na um, že Božie slová potrebovali nejaké opravy alebo že by neboli inšpirované Bohom. [Pápež Benedikt XV., Spiritus paraclitus, č. 13]