All Questions
prev
Predchádzajúce:2.1 Čo je to Cirkev? Kto je v Cirkvi?
next
Ďalej:2.3 Kto „sedí“ na mieste svätého Petra, na Svätej stolici?

2.2 Kto riadi Cirkev?

Cirkev dnes

Cirkev spravuje Pápež (ktorý je aj biskupom Ríma) spolu s ostatnými biskupmi. Pápež je nástupcom apoštola Petra, ktorého Ježiš poveril vedením Cirkvi.

Ostatní biskupi sú nástupcami zvyšných apoštolov. Biskup vedie svoju diecézu. Každá diecéza je rozdelená na farnosti, ktoré vedú farári alebo administrátori.

Cirkev spravuje pápež a biskupi, každý so svojou diecézou, ktorá sa delí na farnosti spravované farármi.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu?

Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu s poslaním spravovať v jeho mene Boží ľud, a preto jej dal moc. Hierarchiu tvoria posvätní služobníci: biskupi, kňazi (presbyteri) a diakoni. Vďaka sviatosti posvätného stavu biskupi a kňazi vo vykonávaní svojej posvätnej služby konajú v mene a v osobe Krista Hlavy. Diakoni slúžia Božiemu ľudu diakoniou (službou) slova, liturgie a kresťanskej lásky. [KKKC 179]

Ako sa uskutočňuje kolegiálny rozmer ekleziálnej služby?

Podľa príkladu dvanástich apoštolov, spoločne vyvolených a poslaných Kristom, jednota členov cirkevnej hierarchie je v službe spoločenstva všetkých veriacich. Každý biskup vykonáva svoju službu ako člen biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom a spolu s ním sa stáva účastným na starostlivosti o všeobecnú Cirkev. Kňazi vykonávajú svoju službu v rámci presbytéria partikulárnej cirkvi v spoločenstve so svojím biskupom a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Prečo má ekleziálna služba aj osobný ráz?

Ekleziálna služba má osobný ráz aj preto, lebo na základe sviatosti posvätného stavu je každý zodpovedný pred Kristom, ktorý ho osobne povolal a zveril mu poslanie. [KKKC 181]

Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou?

Princíp demokracie spočíva v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej však zároveň dal aj kolegiálnu štruktúru.

Hierarchický prvok v Cirkvi sa zakladá na tom, že v nej koná sám Kristus prostredníctvom zasvätených osôb, ktoré v Cirkvi zastávajú úrad. Tí preto môžu konať alebo udeľovať to, čo by nemohli konať alebo udeľovať sami od seba, to znamená, že v Ježišovom mene udeľujú sviatosti a s jeho splnomocnením vyučujú. Kolegiálny prvok v Cirkvi spočíva v tom, že Kristus zveril ucelenú vieru spoločenstvu dvanástich apoštolov, ktorých nástupcovia riadia Cirkev za predsedníctva Petrovho úradu. Z hľadiska tejto kolegiality sú neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi koncily. Rozmanitosť obdarovania a univerzálnosť svetovej Cirkvi však môže prinášať ovocie aj v iných cirkevných grémiách, synodách a radách. [Youcat 140]

Aká je úloha kolégia biskupov?

Aj kolégium biskupov – v spoločenstve s pápežom a nikdy nie bez neho – vykonáva nad Cirkvou najvyššiu a plnú moc. [KKKC 183]

Ako biskupi plnia svoje poslanie učiť?

Biskupi majú v spoločenstve s pápežom povinnosť verne a s autoritou hlásať všetkým evanjelium ako autentickí svedkovia apoštolskej viery, obdarení Kristovou autoritou. Boží ľud sa nadprirodzeným zmyslom pre vieru neochvejne pridŕža viery podvedením živého Učiteľského úradu Cirkvi. [KKKC 184]

Kedy sa uskutočňuje neomylnosť Učiteľského úradu?

Neomylnosť sa uskutočňuje, keď rímsky pápež na základe svojej autority najvyššieho pastiera Cirkvi alebo kolégium biskupov v spoločenstve s pápežom – najmä keď je zhromaždené na ekumenickom koncile – definitívnym aktom (spôsobom) vyhlasujú učenie týkajúce sa viery alebo mravov. Neomylnosť sa uskutočňuje aj vtedy, keď sa pápež a biskupi vo svojom riadnom Učiteľskom úrade zhodujú v predkladaní určitého učenia ako definitívneho. Tohto učenia sa má každý veriaci v Kristovi pridŕžať s poslušnosťou viery. [KKKC 185]

Ako biskupi vykonávajú poslanie posväcovať?

Biskupi posväcujú Cirkev tak, že rozdávajú Kristovu milosť službou slova a vysluhovaním sviatostí, najmä Eucharistie. Posväcujú Cirkev aj svojou modlitbou, svojím príkladom a svojou prácou. [KKKC 186]

Ako biskupi vykonávajú poslanie spravovať?

Každý biskup ako člen biskupského kolégia má kolegiálne podiel na starostlivosti o všetky partikulárne cirkvi aj o celú Cirkev spolu s ostatnými biskupmi spojenými s pápežom. Biskup, ktorému je zverená určitá partikulárna cirkev, spravuje ju s autoritou posvätnej moci, ktorá je vlastná, riadna a bezprostredná. Túto moc vykonáva v mene Krista, Dobrého pastiera, v spoločenstve s celou Cirkvou a pod vedením Petrovho nástupcu. [KKKC 187]

Môžu biskupi pri vykonávam učiteľskej právomoci postupovať v rozpore s pápežom a môže pápež užívať svoju učiteľskú právomoc v rozpore s biskupmi?

Nie. Biskupi nemôžu pri vykonávaní učiteľskej právomoci vystupovať proti pápežovi, môžu konať a vyučovať iba v jednote s ním. Pápež naproti tomu môže svoju učiteľskú právomoc uplatňovať v jasne stanovených prípadoch aj bez aktívnej účasti biskupov.

Vo svojom rozhodovaní je však pápež viazaný vierou Cirkvi. Existuje niečo ako všeobecný zmysel pre vieru Cirkvi; je to kontinuálne podstatné presvedčenie Cirkvi v otázkach viery, vnuknuté Duchom Svätým, čosi ako zdravý sedliacky rozum Cirkvi, teda niečo, „čomu všetci vždy a všade verili“(sv. Vincent Lerinský). [Youcat 142]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Nech všetci nasledujú biskupov – tak, ako Ježiš Kristus nasledoval Otca – a kňazov tak, ako by ste nasledovali apoštolov. Majte v úcte diakonov tak, ako by ste si ctili Boží príkaz [sv. Ignác Antiochijský, List Smyrňanom, kap. 8 (PG 5, 713)]