Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
lolly's met afbeelding van paus

2.2 Hoe wordt de Kerk bestuurd?

De Kerk anno nu

De Kerk wordt bestuurd door de paus, die ook de bisschop van Rome is, samen met de andere bisschoppen. De paus is de opvolger van de Apostel Petrus, die door Jezus werd uitgekozen om de Kerk te leiden.

De andere bisschoppen zijn de opvolgers van de overige Apostelen. Bisschoppen geven leiding aan een bisdom. Ieder bisdom is opgedeeld in parochies, die geleid worden door pastoors. 

> Lees meer in het boek

De Kerk wordt bestuurd door paus en bisschoppen, met ieder een eigen bisdom (regio), dat is onderverdeeld in parochies geleid door pastoors.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waartoe heeft Christus de kerkelijke hiërarchie ingesteld?

Christus heeft de kerkelijke hiërarchie ingesteld, met de zending om in zijn naam het volk van God te weiden, en hiervoor heeft Hij haar gezag gegeven. De hiërarchie is samengesteld uit de gewijde bedienaren: de bisschoppen, de priesters en de diakens. Dankzij het sacrament van de wijding handelen de bisschoppen en de priesters bij de uitoefening van hun bediening in de naam en in de persoon van Christus, het Hoofd. De diakens dienen het volk van God in de diaconie (dienst) van het Woord, van de liturgie en van de naastenliefde. [CCKK 179]

Hoe wordt de collegiale dimensie van het kerkelijk ambt verwezenlijkt?

Naar het voorbeeld van de twaalf apostelen, door Christus uitgekozen en samen uitgezonden, staat de eenheid van de leden van de kerkelijke hiërarchie in dienst van de gemeenschap van alle gelovigen. Iedere bisschop oefent, als lid van het bisschoppencollege, zijn ambt uit in gemeenschap met de paus, en wordt zijn deelgenoot in de zorg voor de universele Kerk. De priesters oefenen hun ambt uit binnen het priestercollege van de particuliere Kerk, in gemeenschap met de bisschop en onder zijn leiding. [CCKK 180]

Waarom heeft het kerkelijk ambt ook een persoonlijk karakter?

Het kerkelijk ambt heeft ook een persoonlijk karakter, in zoverre krachtens het sacrament van de wijding ieder verantwoordelijk is ten overstaan van Christus, die hem persoonlijk heeft geroepen en hem de zending heeft verleend. [CCKK 181]

Waarom is de Kerk geen democratische organisatie?

Het principe van de democratie luidt: alle macht gaat uit van het volk. In de Kerk gaat alle macht echter uit van Christus. Daarom heeft de Kerk een hiërarchische opbouw. Maar Jezus gaf haar tegelijk ook een collegiale structuur.

Het hiërarchische element in de Kerk bestaat eruit dat het Christus zelf is die in haar handelt, wanneer gewijde ambtsdragers door Gods genade iets doen en geven dat zij vanuit zichzelf niet zouden kunnen doen en geven, d.w.z. als zij in de plaats van Christus de sacramenten bedienen en in zijn volmacht onderwijzen. Het collegiale element van de Kerk bestaat eruit dat Christus het geheel van het geloof heeft toevertrouwd aan een gemeenschap van twaalf Apostelen, wier opvolgers onder leiding van het ambt van Petrus de Kerk besturen. Gezien die collegiale grondslag, maken de Concilies essentieel deel uit van de Kerk. Maar ook in de andere organen van de Kerk, in synoden en raden, kunnen de vele geestelijke gaven en de universaliteit van de wereldkerk vruchtbaar worden. [Youcat 140]

Wat is de taak van het bisschoppencollege?

Het bisschoppencollege, in gemeenschap met de paus en nooit zonder hem, oefent eveneens de hoogste en volledige macht uit over de Kerk. [CCKK 183]

Hoe vervullen de bisschoppen hun taak om te onderrichten?

De bisschoppen hebben, in gemeenschap met de paus, de plicht om aan allen getrouw en met gezag het evangelie te verkondigen, als authentieke getuigen van het apostolisch geloof, bekleed met het gezag van Christus. Door de bovennatuurlijke geloofszin hangt het volk van God het geloof onwankelbaar aan, onder de leiding van het levend leergezag van de Kerk. [CCKK 184]

Wanneer is het leergezag onfeilbaar?

De onfeilbaarheid verwerkelijkt zich, wanneer de paus van Rome krachtens zijn gezag als opperste herder van de Kerk, of het bisschoppencollege in gemeenschap met de paus, vooral wanneer het in een oecumenisch concilie bijeen is, in een definitieve uitspraak een leer afkondigen inzake geloof of zeden; en ook wanneer de paus en de bisschoppen, bij het uitoefenen van het gewone leergezag, eensgezind een leer als definitief voorhouden. Met zulke onderrichtingen moet iedere gelovige in de volgzaamheid van het geloof instemmen. [CCKK 185]

Hoe oefenen de bisschoppen de taak uit om te heiligen?

De bisschoppen heiligen de Kerk door de genade van Christus uit te delen door de bediening van het woord en de sacramenten, in het bijzonder van de Eucharistie, en ook door hun gebed, hun voorbeeld en hun werk. [CCKK 186]

Hoe oefenen de bisschoppen hun taak uit om te besturen?

Als lid van het bisschoppencollege draagt iedere bisschop op collegiale wijze de zorg voor alle particuliere kerken en voor geheel de Kerk, samen met de andere bisschoppen in vereniging met de paus. De bisschop aan wie een particuliere Kerk wordt toevertrouwd, bestuurt deze met het gezag van zijn eigen, gewone en onmiddellijke, heilige macht, uitgeoefend in naam van Christus, de goede Herder, in gemeenschap met heel de Kerk en onder leiding van de opvolger van Petrus. [CCKK 187]

Kunnen bisschoppen tegen de paus in en kan de paus tegen de bisschoppen in handelen en onderwijzen?

Bisschoppen kunnen niet tegen de paus, maar alleen met hem handelen en onderwijzen. De paus, daarentegen, kan in precies bepaalde gevallen ook zonder instemming van de bisschoppen beslissen.

De paus is in zijn beslissingen echter wel gebonden aan het geloof van de Kerk. Er bestaat zoiets als de algemene geloofszin van de Kerk; een door de Heilige Geest bewerkte, algemeen in de Kerk heersende basisovertuiging in geloofszaken. Dus in zekere zin het gezonde mensenverstand van de Kerk, dat ‘wat altijd, overal en door iedereen is geloofd’ (Vinzenz van Lérins). [Youcat 142]