All Questions
prev
Predchádzajúce:1.29 Nebol Ježiš v skutočnosti len dobrý človek a múdry guru?
next
Ďalej:1.31 Kto je Duch Svätý?

1.30 Mal Ježiš bratov a sestry?

Čo pre nás urobil Ježiš?

Biblia často hovorí o „bratoch a sestrách“ Ježiša, ako teda môžeme veriť, že Mária zostala pannou a neporodila iné deti? V Biblii sa slovo brat alebo sestra nepoužíva len na pomenúvanie detí tých istých rodičov (ako dnes).

V Biblii môžu byť „bratia“ bratrancami, synovcami a strýkami, „sestry“ zasa aj sesternicami, neterami a tetami. Ježiš nás všetkých volá bratmi a sestrami. Vzájomné puto medzi kresťanmi nie je pokrvné; spočíva v nasledovaní Ježiša: v tom, že sa stávame bratmi a sestrami Ježiša, ale aj seba navzájom.

Mária a Jozef spolu nepočali žiadne dieťa. Ježišovi „bratia“ a „sestry“ sú jeho iní príbuzní. Aj ty môžeš byť bratom alebo sestrou Ježiša!
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená panenské počatie Ježiša?

Panenské počatie Ježiša znamená, že Ježiš sa počal v lone Panny Márie jedine mocou Ducha Svätého bez pričinenia muža. Je Synom nebeského Otca podľa božskej prirodzenosti a Synom Márie podľa ľudskej prirodzenosti, ale vskutku je Božím Synom v obidvoch prirodzenostiach, lebo v ňom je jediná osoba – božská. [KKKC 98]

Prečo je Mária Panna?

Boh chcel, aby Ježiš Kristus mal skutočnú ľudskú matku. Jeho Otcom je však on sám, pretože chcel ustanoviť počiatok diela vykúpenia, ktorý by nebolo možné pripísať žiadnym pozemským silám, jedine jemu samému. 

Máriino panenstvo nie je nijakou prehnanou mytologickou predstavou, no pre Ježišov život má podstatný význam. Narodil sa zo ženy, nemal však pozemského otca. Ježiš Kristus je nový začiatok daný svetu zhora. V Evanjeliu podľa Lukáša sa Mária pýta anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“(= nežijem s nijakým mužom intímnym životom, Lk 1,34). Anjel jej na to odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni!“ (Lk 1,35). Napriek tomu, že Cirkev od svojich začiatkov znášala výsmech pre svoju vieru v Máriino panenstvo, vždy vyznávala skutočné, a nie iba symbolické Máriino panenstvo. [Youcat 80]

V akom zmysle je Mária „večne Panna“?

Mária je „vždy panna“ v tom zmysle, že zostala „pannou pri počatí [svojho Syna], pannou, keď ho nosila, pannou pri pôrode, pannou po pôrode, pannou vždy“(svätý Augustín). Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových „bratoch a sestrách“ (napr. Mk 3,31-35), ide o Ježišových blízkych príbuzných. [KKKC 99]

Mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša?

Nie. Ježiš je Máriin jediný syn v úzkom zmysle slova. 

Už prvotná Cirkev vychádzala z predpokladu Máriinho trvalého panenstva, čo vylučuje Ježišových pokrvných súrodencov. V aramejčine, Ježišovom materinskom jazyku, existuje len jeden výraz pre brata a sestru i pre bratanca a sesternicu. Tam, kde s a v evanjeliách hovorí o Ježišových „bratoch a sestrách“ (napr. Mk 3,31-35), ide o Ježišových blízkych príbuzných. [Youcat 81]

Toto hovoria pápeži

Pôvod je iný, no prirodzenosť rovnaká: nevznikla vďaka spojeniu s mužom, ale z Božej moci; pretože ako Panna počala, ako Panna nosila a ako Panna aj zostala [Pápež Lev I., Kázne 22,2].