All Questions
prev
Predchádzajúce:1.39 Mária nie je Boh, tak prečo všetka tá úcta k nej?
next
Ďalej:1.41 Sú v nebi naozaj anjeli?

1.40 Ostala Mária navždy pannou a nikdy nezhrešila?

Mária a anjeli

Vedecky vzaté je nemožné počať bez mužského semena alebo ľudského zásahu. Boh však presahuje zákony prírody a môže konať zázraky.

Mária otehotnela priamym zásahom Boha, ako predpovedala Biblia (Iz 7,14Iz 7,14 – Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!Mt 1,23Mt 1,23 – Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel.). už stáročia predtým. Boh a hriech sú protikladmi. Ježiš je Boh a nikdy by nemohol zotrvať v lone hriešnej osoby. Mária dostala výnimočnú milosť od Boha, ktorá jej umožnila po celý život zotrvať bez hriechu.

Mária zostala pannou a nikdy nezhrešila. Odovzdala sa Bohu vo všetkom. Preto bola s telom a dušou vzatá do neba.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená „nepoškvrnené počatie Panny Márie“?

Cirkev verí, že „preblahoslavená Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia pre osobitnú milosť a výsadu všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského rodu, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu“ (dogma z roku 1854)

Viera v „nepoškvrnené počatie“ jestvuje v Cirkvi od jej počiatkov. Tento pojem však býva dnes často chybne interpretovaný. V podstate hovorí o tom, že Boh uchránil Máriu pred dôsledkami dedičného hriechu, a to od samého počiatku jej života. Nehovorí teda o Ježišovom počatí v Máriinom lone. A už vôbec neznehodnocuje sexualitu v kresťanstve v tom zmysle, že by sa muž a žena pri akte splodenia dieťaťa „poškvrňovali“. [Youcat 83]

V akom zmysle je Mária „večne Panna“?

Mária je „vždy panna“ v tom zmysle, že zostala „pannou pri počatí [svojho Syna], pannou, keď ho nosila, pannou pri pôrode, pannou po pôrode, pannou vždy“(svätý Augustín). Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových „bratoch a sestrách“ (napr. Mk 3,31-35), ide o Ježišových blízkych príbuzných. [KKKC 99]

Mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša?

Nie. Ježiš je Máriin jediný syn v úzkom zmysle slova.   

Už prvotná Cirkev vychádzala z predpokladu Máriinho trvalého panenstva, čo vylučuje Ježišových pokrvných súrodencov. V aramejčine, Ježišovom materinskom jazyku, existuje len jeden výraz pre brata a sestru i pre bratanca a sesternicu. Tam, kde s a v evanjeliách hovorí o Ježišových „bratoch a sestrách“ (napr. Mk 3,31-35), ide o Ježišových blízkych príbuzných. [Youcat 81]

V akom zmysle je Máriino duchovné materstvo univerzálne?

Mária má jediného Syna, Ježiša. Ale v ňom sa jej duchovné materstvo rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých Ježiš prišiel spasiť. Poslušná po boku nového Adama, Ježiša Krista, Panna Mária je nová Eva, opravdivá matka žijúcich, ktorá s materinskou láskou spolupracuje v poriadku milosti na ich zrodení a na ich výchove. Mária, Panna a Matka, je obrazom Cirkvi, jej najdokonalejšou realizáciou. [KKKC 100]

V akom zmysle je preblahoslavená Panna Mária Matkou Cirkvi?

Preblahoslavená Panna Mária je Matkou Cirkvi v poriadku milosti, lebo porodila Ježiša, Božieho Syna, hlavu tela, ktorým je Cirkev. Ježiš umierajúci na kríži ju dal učeníkovi za matku týmito slovami: „Hľa, tvoja matka“(Jn 19,27). [KKKC 196]

Prečo je Mária aj našou Matkou?

Máriu nám dal za matku Ježiš Kristus, náš Pán.

„Žena, hľa, tvoj syn!“ … „Hľa, tvoja matka!“(Jn 19,26-27). Tieto slová, ktorými sa Ježiš obrátil z kríža na Jána, Cirkev od začiatku chápala tak, že nimi bola zverená do Máriinej ochrany. Preto je Mária zároveň našou Matkou. Môžeme sa k nej utiekať a prosiť ju o príhovor u Boha. [Youcat 85]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Tak, ako ten, ktorý bol počatý (Ježiš) uchoval tú, ktorá ho počala (Máriu) naďalej pannou… Večne panenská ňou aj ďalej zostáva po pôrode, keďže až do svojej smrti nikdy nepoznala muža. [sv. Ján Damascénsky, Odhalenie pravej viery, kn. 4, kap. 14 (PG 94, 1161)]

Pane, ty i tvoja matka ste naozaj jediní v každom zmysle dokonale nádherní. Na tebe, Pane, niet škvrny, a škvrny niet ani na tvojej matke. [sv. Efrém, Nisibénske hymny, 27, kn. 122]