All Questions
prev
Předchozí:1.29 Nebyl Ježíš opravdu jen dobrý člověk nebo moudrý guru?
next
Následující:1.31 Kdo je to Duch Svatý?

1.30 Měl Ježíš bratry a sestry?

Co pro nás Ježíš vykonal?

Bible se často zmiňuje o Ježíšových „bratrech“ a „sestrách“, tak jak můžeme věřit tomu, že Maria zůstala pannou a nenarodily se jí i další děti? V Bibli jsou ale slova „bratr“ a „sestra“ používána nejen v souvislosti s dětmi stejných rodičů (tak jak to vnímáme dnes).

V Bibli mohou být „bratry“ míněni také bratranci, synovci nebo strýcové a „sestrami“ sestřenice, neteře a tety. Ježíš nás všechny nazývá bratry a sestrami. Vzájemné pouto mezi křesťany není založeno na pokrevních svazcích, ale na následování Ježíše, kdy se stáváme bratry a sestrami jemu a také sobě navzájem.

Maria & Josef spolu nepočali žádné děti. Ježíšovi „bratři“ a „sestry“ jsou jiní příbuzní. Ty můžeš být také Ježíšovým bratrem nebo sestrou!
Moudrost církve

Co znamená panenské početí Ježíše?

Znamená to, že Ježíš byl počat v lůně Panny pouze mocí Ducha Svatého, bez účasti muže. Je Synem nebeského Otce podle božské přirozenosti a synem Mariiným podle lidské přirozenosti, ale ve vlastním smyslu je Božím Synem v obou svých přirozenostech, spojených v jediné božské osobě. [KKKC 98]

Proč je Maria Panna?

Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou matku. Jeho Otcem je však on sám, protože chtěl ustanovit počátek díla vykoupení, který by nebylo možno připisovat žádným pozemským silám, pouze jemu samému.

Mariino panenství není žádnou překonanou mytologickou představou, nýbrž má pro Ježíšův život zásadní význam. Narodil se ze ženy, avšak neměl pozemského otce. Ježíš Kristus je nový počátek daný světu shůry. V Lukášově evangeliu se Maria ptá anděla: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (= nežiji se žádným mužem intimním životem, Lk 1,34). Na to jí anděl odpoví: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“ (Lk 1,35). Navzdory tomu, že církev od svých počátků snášela posměch kvůli své víře v Mariino panenství, vždycky vyznávala skutečné, nikoliv jen symbolické Mariino panenství. [Youcat 80]

V jakém smyslu je Maria „vždy panna“

Maria „zůstala pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“ (sv. Augustin). Když tedy evangelia hovoří o „Ježíšových bratřích a sestrách“, jedná se o Ježíšovy nejbližší příbuzné podle způsobu vyjadřování, které se používá v Písmu svatém. [KKKC 99]

Měla Maria ještě jiné děti kromě Ježíše?

Ne. Ježíš je jejím jediným synem v úzkém smyslu slova.

Už prvotní církev vycházela z předpokladu Mariina trvalého panenství, což vylučuje Ježíšovy přímé pokrevní sourozence. V aramejštině, Ježíšově mateřském jazyce, existuje jen jeden výraz pro bratra a sestru i pro bratrance a sestřenici. Tam, kde evangelia hovoří o Ježíšových „bratřích a sestrách“ (např. Mk 3,31-35 – ekumenický překlad), mají proto vždy na mysli další Ježíšovy blízké příbuzné. [Youcat 81]

Co k tomu říkají papežové

Původ je různý, ale povaha podobná. Stalo se tak ne spojením s mužem, ale Boží mocí: panna totiž počala, panna porodila a pannou zůstala (Papež Lev I., Kázání 22,2, 5. stol.)