DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:3.49 Môže Eucharistiu prijať každý?
next
Ďalej:3.51 Čo sú východné katolícke cirkvi? Čo sú to „ríty“?

3.50 Prečo sme na konci omše posielaní preč?

Eucharistia

Na konci svätej omše kňaz hovorí: „Iďte v mene Božom“. Táto záverečná veta je zhrnutím celého nášho kresťanského života.

Svätá omša nemá veľkú hodnotu, ak po nej nevyjdeme do sveta v Kristovom pokoji, nepomáhame tým, ktorí to potrebujú a neohlasujeme evanjelium celému stvoreniu. Je povinnosťou každého kresťana pomáhať ľuďom, ktorí sú chudobní, smutní, hladní, nešťastní, osamelí, zraniteľní alebo utláčaní. Aplikácia #TwGOD ti pomôže sledovať priebeh svätej omše v mnohých jazykoch.

„Iďte v mene Božom“ znamená, že musíme nasledovať Ježiša a ohlasovať ho svetu. Pre druhých máme byť Kristom.
Múdrosť Cirkvi

Prečo hovoríme „amen" za vyznaním svojej viery?

Slovom amen na konci vyznania viery hovoríme svoje bezvýhradné „áno“ na všetko, čo sme vyznali, že veríme, a stávame sa tak svedkami viery. Kto hovorí „amen“, radostne a slobodne súhlasí s Božím pôsobením v stvorení a jeho spáse. 

Hebrejské slovo „amen“ pochádza zo skupiny slov, ktorá označuje „vieru“ ale aj „pevnosť, spoľahlivosť a vernosť“. „Kto hovorí amen, akoby sa podpisoval“ (sv. Augustín). Toto neobmedzené „áno“ môžeme vyslovovať jedine vďaka tomu, že sa nám Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním ukázal ako verný a spoľahlivý. On sám je vtelené ľudské „áno“ na všetky Božie prisľúbenia, a rovnako je aj konečným Božím „áno“ voči nám ľuďom. [Youcat 165]

Ako sa šíri dobrá zvesť?

Prví učeníci mali už od začiatku vrúcnu túžbu ohlasovať Ježiša Krista s cieľom priviesť všetkých k viere v neho. Aj dnes sa z láskyplného poznania Krista rodí túžba evanjelizovať a katechizovať, t. j. odhaľovať v jeho osobe celý Boží plán  a uvádzať ľudstvo do spoločenstva s ním. [KKKC 80]

Toto hovoria pápeži

„Ite, missa est“ [„Iďte v mene Božom“] je zvolanie plné významu, pretože odkazuje na poslanie. Omša nekončí. Omša vždy pokračuje, pokračuje v každom z nás, v našej viere i živote. Táto viera a tento život sa musia stať naším poslaním, misiou. Spoločne tvoríme Cirkev tu na zemi a každý z nás je v stave poslania. Túto predstavu v sebe nesie krátke zvolanie v liturgickom závere svätej omše v latinčine: „Ite, missa est.“ [Pápež Ján Pavol II., Príhovor pracovníkom v Castel Gandolfo, 25. septembra 1990]