All Questions
prev
Predchádzajúce:2.15 Kto sú apoštoli? Majú nástupcov?
next
Ďalej:2.17 Je pápež nástupcom svätého Petra?

2.16 Bol Ježiš proti ženám?

Ježiš, apoštoli a pápež

Ženy hrali v pozemskom živote Ježiša dôležitú úlohu. Narodil sa z Panny Márie a po svojom vzkriesení sa najprv zjavil svojim učeníčkam. svojim otvoreným a úctivým postojom voči ženám do istej miery spochybňoval spoločenské normy, ktoré boli bežné za jeho života na zemi. Muži a ženy majú pre Krista a pre Cirkev rovnakú hodnotu. Zároveň je však jasné, nie sú rovnakí: každému pohlaviu zveril Boh odlišné úlohy. Je krásne vidieť, ako sa muži a ženy dopĺňajú . Treba však neustále zdôrazňovať princíp ich rovnosti.

Ježiš si veľmi vážil ženy. Pred očami Boha sú si muži a ženy rovní. Boh im dáva odlišné, no dopĺňajúce sa povolania.
Múdrosť Cirkvi

Akú úlohu má ľudská osoba voči svojej sexuálnej totožnosti?

Boh stvoril človeka ako muža a ženu s rovnakou osobnou dôstojnosťou a vložil do neho povolanie na lásku a spoločenstvo. Každý má prijať svoju sexuálnu totožnosť a uznať jej dôležitosť pre celú osobu, jej špecifickosť muža a ženy a ich vzájomné dopĺňanie sa.  [KKKC 487]

Existuje prednosť jedného pohlavia pred druhým?

Nie, Boh stvoril človeka ako muža a ženu a obom dal rovnakú osobnú dôstojnosť.

Muži aj ženy sú stvorení na Boží obraz a prostredníctvom Ježiša Krista sú vykúpenými Božími deťmi. Diskriminovať alebo znevýhodňovať niekoho len preto, že je to muž alebo žena, je nekresťanské a neľudské. Rovnaká dôstojnosť a rovnaké práva však neznamenajú uniformitu. Rovnostárstvo, ktoré neberie do úvahy špecifické stránky muža a ženy, odporuje Božiemu stvoriteľskému zámeru. [Youcat 401]

Toto hovoria pápeži

Evanjelium obsahuje nadčasové posolstvo, ktoré vychádza z postoja samotného Ježiša Krista. Ježiš presahuje zavedené normy vlastnej kultúry a správa sa k ženám s otvorenosťou, úctou, prijatím a nežnosťou. Takýmto spôsobom si ctí dôstojnosť, ktorú ženy v Božom pláne a láske odjakživa majú.   [Pápež Ján Pavol II., List ženám, 29. júna 1995, č. 3]