DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.48 O čom bol 2. vatikánsky koncil?
next
Ďalej:2.50 Prečo je Ján Pavol II. taký dôležitý?

2.49 Čo sa stalo po Druhom vatikánskom koncile?

Cirkev v dvadsiatom storočí

Väčšina ľudí bola nadšená z uvedenia nových myšlienok Druhého vatikánskeho koncilu do praxe. V niektorých krajinách, vrátane Holandska, sa zmene venovala priveľká pozornosť a inovácie sa stali samoúčelnými namiesto toho, aby boli prostriedkom posilňovania viery v Ježiša.

Stojí za to spomenúť, že práve v tomto čase sa relatívne veľká skupina kňazov a rehoľníkov rozhodla porušiť svoje sľuby a opustiť kňazské či rehoľné povolanie. Výsledkom koncilu však boli aj mnohé nové spoločenstvá a laické hnutia. Mnohé z týchto spoločenstiev a hnutí sa vedome zameriavajú na šírenie Ježišovho evanjelia.

Po Vatikáne II. Cirkev hľadala rovnováhu medzi spoločnosťou a vierou a sústredila sa na večný základ viery: priateľstvo s Ježišom.
Toto hovoria pápeži

Možno povedať, že pri svojom zrode prinieslo svetu princíp náboženskej slobody. Toto právo na slobodu sa však v kontexte moderného myslenia neinterpretovalo ľahko, keďže sa mohlo zdať, že moderná náboženská sloboda predpokladá neprístupnosť pravdy človeku a tým sa zrejme náboženstvo mohlo posunúť do sféry subjektívnych záležitostí. Bolo zaiste dielom Prozreteľnosti, že 13 rokov po uzavretí koncilu prišiel pápež Ján Pavol II. z krajiny, v ktorej marxizmus, teda konkrétna forma modernej filozofie štátu, odopieral slobodu vierovyznania. [Pápež Benedikt XVI., Úvahy nad 2. vatikánskym koncilom, 2. augusta 2012]