All Questions
prev
Predchádzajúce:2.47 Prečo sa cirkev nepostavila proti nacistom?
next
Ďalej:2.49 Čo sa stalo po Druhom vatikánskom koncile?

2.48 O čom bol 2. vatikánsky koncil?

Cirkev v dvadsiatom storočí

Druhý vatikánsky koncil bol sériou stretnutí biskupov z celého sveta, konal sa v rokoch 1962-1965. Spolu s pápežom biskupi skúmali vzťah Cirkvi a spoločnosti. Hlavným cieľom bolo zareagovať na najnovší vývoj.

Cirkev aktívne hľadala nový spôsob, ako vysvetľovať pravdy viery súčasnému svetu. Pravda sa nemení, ale spôsob, akým o nej hovoríme je v každom období iný. Medzi konkrétnymi témami boli ekonomika, politika a vzťah Katolíckej cirkvi s inými cirkvami, kresťanskými spoločenstvami a náboženstvami.

Vatikán II. chcel vstúpiť do dialógu so spoločnosťou a pritiahol pozornosť k základom viery v Ježiša, ktorú náš svet tak veľmi potrebuje.
Toto hovoria pápeži

Blahoslavený Ján Pavol II. na začiatku tretieho tisícročia napísal: „Cítim viac ako inokedy povinnosť poukázať na koncil ako na veľkú milosť, z ktorej mala Cirkev v 20. storočí veľký úžitok: ponúkol nám totiž bezpečný kompas, aby sme sa podľa neho orientovali v začínajúcom sa storočí“ (Ap. List Novo millennio ineunte, 57). Myslím si, že toto prirovnanie je výstižné. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, ku ktorým sa treba vrátiť a oslobodiť ich od množstva publikácií, ktoré ich častokrát namiesto sprístupnenia skôr zakryli, sú i pre naše časy kompasom, ktorý dovoľuje loďke Cirkvi napredovať na otvorenom mori uprostred búrok, či po pokojných vlnách, a bezpečne ju naviguje k cieľu. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 10. októbra 2012]