DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.7 Nie je nekresťanské, že je Cirkev taká bohatá?
next
Ďalej:2.9 Koľko rôznych mníchov, sestričiek a bratov poznáme?

2.8 Kto je to nuncius?

Cirkev dnes

Cirkev, presnejšie Svätú stolicu, zastupuje nuncius. Nuncius je kontaktnou osobou medzi miestnou cirkvou na jednej strane a pápežom spolu s ústredným riadením v Ríme na druhej strane. Nuncius má dôležitý poradný hlas pri voľbe nových biskupov.

Nuncius je tiež veľvyslancom Svätej stolice: udržiava diplomatické vzťahy s hlavou štátu, do ktorého bol vyslaný ako nuncius. Cirkev má diplomatické vzťahy s približne 180 krajinami.

Nuncius je kontaktnou osobou medzi pápežom a Cirkvou v danej krajine. Je tiež veľvyslancom Svätej stolice pre danú krajinu.
Múdrosť Cirkvi

Aké sú účinky kňazskej vysviacky?

Pomazanie Duchom Svätým označuje kňaza nezmazateľným duchovným znakom (charakterom), pripodobňuje ho Kristovi Kňazovi a robí ho schopným konať v osobe Krista Hlavy. Keďže je spolupracovníkom biskupského stavu, je vysvätený, aby hlásal evanjelium, aby slávil bohoslužbu, najmä Eucharistiu, z ktorej jeho služba čerpá silu, a aby bol pastierom veriacich. [KKKC 328]

Ako sa slávi sviatosť posvätného stavu?

Každý z troch stupňov sviatosti posvätného stavu sa udeľuje vložením rúk na hlavu svätenca biskupom, ktorý vyslovuje slávnostnú konsekračnú modlitbu. Touto modlitbou biskup vyprosuje od Boha pre svätenca osobitné vyliatie Ducha Svätého a jeho darov so zreteľom na službu. [KKKC 331]

Kto môže udeľovať sviatosť posvätného stavu?

Udeľovanie troch stupňov posvätného stavu je kompetenciou platne vysvätených biskupov ako nástupcov apoštolov. [KKKC 332]

Kto môže prijať sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť posvätného stavu môže platne prijať jedine pokrstený mužského pohlavia: Cirkev si je vedomá, že je viazaná voľbou, ktorú urobil sám Pán. Nikto si nemôže robiť nárok na prijatie sviatosti posvätného stavu, ale musí byť uznaný za spôsobilého na službu cirkevnou vrchnosťou. [KKKC 333]

Od toho, kto prijíma sviatosť posvätného stavu, vyžaduje sa celibát?

Pre episkopát sa celibát vyžaduje vždy. Pre presbyterát sa v latinskej cirkvi spravidla vyberajú veriaci muži, ktorí sú slobodní a chcú zachovávať celibát „pre nebeské kráľovstvo“ (Mt 19,12). Vo východných cirkvách po prijatí vysviacky nie je dovolené oženiť sa. Trvalý diakonát môžu i v Katolíckej cirkvi prijať aj ženatí muži. [KKKC 334]

Koľko stupňov má sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť posvätného stavu má tri stupne:  biskupský stav (episkopát), kňazský stav (presbyterát), diakonský stav (diakonát). [Youcat 251]

Aký účinok má biskupská vysviacka?

Biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvätného stavu. Po vysvätení sa biskup stáva právoplatným nástupcom apoštolov a vstupuje do biskupského zboru. Od okamihu svojho vysvätenia je zodpovedný za celú Cirkev spolu s ostatnými biskupmi a pápežom. Biskupskou vysviackou sa mu udeľuje poslanie učiť, posväcovať a spravovať.

Biskupský úrad je pastiersky úrad Cirkvi, pretože prostredníctvom nepretržitej postupnosti vychádza od pôvodných svedkov Ježiša Krista, apoštolov, a pokračuje v pastierskom apoštolskom úrade, ktorý ustanovil sám Kristus. Aj pápež je biskupom , má však prvenstvo medzi biskupmi a je hlavou ich kolégia. [Youcat 252]

Aký dôležitý je biskup pre kresťana katolíka?

Kresťan katolík si uvedomuje svoj záväzok voči biskupovi; biskup predstavuje pre neho Kristovho zástupcu. Okrem toho biskup, ktorý spolu s kňazmi a diakonmi ako so svojimi vysvätenými spolupracovníkmi vykonáva pastiersku službu, je viditeľným princípom a základom miestnej cirkvi (biskupstva alebo diecézy). [Youcat 253]

Aký účinok má kňazská vysviacka?

Pri kňazskej vysviacke Duch Svätý vtláča kňazovi nezmazateľnú pečať, ktorou ho pripodobňuje Kristovi kňazovi a dáva mu schopnosť konať v jeho mene. Kňaz ako spolupracovník svojho biskupa bude hlásať Božie slovo, udeľovať sviatosti a predovšetkým sláviť Eucharistiu.

Počas svätej omše sa začína kňazská vysviacka menovitým predvolaním kandidáta. Po biskupovej homílii budúci kňaz sľúbi biskupovi a jeho nástupcom poslušnosť. Samotná vysviacka sa deje vkladaním biskupových rúk a jeho svätiacou modlitbou. [Youcat 254]

Aký účinok má diakonská vysviacka?

Diakonská je ustanovený pre osobitnú službu Cirkvi. Zastupuje totiž Krista, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20,28). V liturgii diakonskej vysviacky sa hovorí: „Posilnený darom Ducha Svätého bude pomáhať biskupovi a jeho kňazom v službe slova, oltára a charity. Stane sa služobníkom všetkých.“

Prvotným vzorom diakona je svätý mučeník Štefan. Keď sa apoštoli v službe prvotnej cirkvi v Jeruzaleme cítili preťažení množstvom charitatívnych úloh, ustanovili siedmich mužov, aby „obsluhovali pri stoloch“, a týchto mužov potom vysvätili. Štefan, prvý vymenovaný, „plný milosti a sily“, statočne svedčil o novej viere a verne slúžil chudobným v spoločenstve. Neskôr sa diakonská služba stala na dlhé storočia len nižším stupňom na ceste ku kňazstvu. Dnes sú opäť do tejto služby povolaní jednak tí, ktorí žijú v celibáte, ako aj ženatí muži. Takto chápaná diakonská služba nanovo zdôrazňuje služobný charakter Cirkvi. Zároveň poskytuje kňazom pomoc v duchu prvotnej Cirkvi tým, že diakon prijíma predovšetkým pastoračné a sociálne úlohy v Cirkvi. Aj diakonská vysviacka vtláča celoživotnú a nezrušiteľnú pečať. [Youcat 255]

Toto hovoria pápeži

Drahí pápežskí zástupcovia, buďte prítomnosťou Krista, kňazskou prítomnosťou… ako Pastieri s úlohou slúžiť cirkvi, povzbudzovať, byť služobníkmi spoločenstva  a s úlohou  napomínať, ktorá nie je vždy ľahká. Vždy robte všetko s hlbokou láskou! Aj vo vzťahu k svetským autoritám a svojim kolegom ste pastiermi: neustále sa snažte o dobro, dobro všetkých, dobro Cirkvi i každého človeka. [Pápež František, Nunciom, 21. júna 2013]