DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.7 Není nekřesťanské, že je církev tak bohatá?
next
Následující:2.9 Jaké druhy mnichů, mnišek a řeholníků existují?

2.8 Není nekřesťanské, že je církev tak bohatá?

Církev dnes

Církev (nebo raději Svatý stolec) v různých zemích diplomaticky zastupuje nuncius, který je kontaktní osobou mezi místní církví a Římem (papežem společně s ústředním vedením církve). Nuncius má důležitou poradní roli při jmenování nových biskupů v dané zemi.

Apoštolský nuncius rovněž slouží jako velvyslanec Svatého stolce. V zemi, kde působí, udržuje diplomatické styky s hlavou státu. Církev má diplomatické styky zhruba se 180 zeměmi světa.

Nuncius je kontaktní osobou mezi papežem a církví v dané zemi. Je také velvyslancem Svatého stolce v této zemi.
Moudrost církve

Jaké účinky má kněžské svěcení?

Pomazání Ducha Svatého vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jménem Krista-hlavy. Kněz je posvěcen, aby jako spolupracovník biskupa hlásal evangelium, aby slavil bohoslužby, především eucharistii, z níž jeho služba čerpá sílu, a byl pastýřem věřících. [KKKC 328]

Jak se uděluje svěcení?

 Ve všech třech stupních se svěcení uděluje vkládáním rukou biskupa na hlavu svěcence se slavnostní světící modlitbou. Biskup jí svěcenci vyprošuje od Boha zvláštní vylití Ducha Svatého a jeho darů potřebných k udílené službě. [KKKC 331]

Kdo může udělovat tuto svátost?

Udělovat svátost kněžství v jeho třech stupních je vyhrazeno platně svěceným biskupům jako nástupcům apoštolů. [KKKC 332]

Kdo může přijmout tuto svátost?

Může ji platně přijmout pouze pokřtěný muž: církev se cítí vázána touto volbou, kterou učinil sám Pán. Nikdo nemůže přijetí této svátosti vyžadovat, rozhodnutí o tom, zda je kandidát způsobilý pro tuto službu, přísluší církevní autoritě. [KKKC 333]

Je od příjemce svátosti kněžství požadován celibát?

Celibát je vždy vyžadován pro biskupské svěcení. Pro kněžské svěcení jsou v latinské církvi obvykle vybíráni věřící muži, kteří jsou svobodní a mají úmysl zachovávat celibát „pro nebeské království“ (Mt 19,12); ve východních církvích není dovoleno se ženit po přijetí svěcení. Trvalými jáhny se mohou stát také ženatí muži. [KKKC 334]

Kolik stupňů má svátost kněžství?

Svátost kněžství má tři stupně: biskupské svěcení (episkopát), kněžské svěcení (presbyterát) a jáhenské svěcení (diakonát). [Youcat 251]

Jaký účinek má biskupské svěcení?

Biskupské svěcení uděluje plnost svátostného kněžství. Po vysvěcení se biskup stává právoplatným nástupcem apoštolů a vstupuje do biskupského sboru. Od okamžiku svého vysvěcení je zodpovědný za celou církev spolu s ostatními biskupy a s papežem. Církev ho povolává především do úřadu vyučovat, posvěcovat a vést.

Biskupský úřad je vlastním pastýřským úřadem církve, protože prostřednictvím nepřetržité posloupnosti vychází od původních svědků Ježíše Krista, apoštolů, a pokračuje v pastýřském úřadu apoštolů, který ustanovil sám Kristus. Také papež je biskupem, avšak má prvenství mezi biskupy a je hlavou jejich kolegia. [Youcat 252]

Jak důležitý je biskup pro katolického křesťana?

Katolický křesťan si uvědomuje svůj závazek vůči biskupovi; i pro něho je biskup Kristovým zástupcem. Biskup, který spolu s kněžími a jáhny – se svými vysvěcenými spolupracovníky – vykonává pastýřskou službu, je viditelný princip a základ místní církve (biskupství nebo diecéze). [Youcat 253]

Jaký účinek má kněžské svěcení?

Duch Svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. Kněz jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat svátosti a především slavit mši svatou.

V průběhu mše svaté začíná vlastní kněžské svěcení jmenovitým předvoláním kandidáta. Po biskupově homilii slíbí budoucí kněz biskupovi a jeho nástupcům poslušnost. Vlastní svěcení se uděluje vkládáním biskupových rukou a jeho světící modlitbou. [Youcat 254]

Jaký účinek má jáhenské svěcení?

Jáhen je posvěcen pro službu církve. Zastupuje totiž Krista, který nepřišel, „aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). V konsekrační modlitbě se říká: „Prosím, Pane, sešli na ně Ducha Svatého, ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti věrně vykonávali posvátnou službu. Ať mají hojnost všech ctností: lásku nepředstíranou, horlivost v péči o nemocné a chudé, skromnou autoritu, ryzost a čistotu, věrnost a duchovní kázeň.”

Pravzorem jáhna  je svatý mučedník Štěpán. Když se apoštolové cítili přetíženi množstvím charitativních úkolů ve službě prvotní církvi v Jeruzalémě, vyvolili sedm mužů „pro službu u stolu“ a tyto muže pak vysvětili. Štěpán, plný milosti a síly, statečně svědčil o nové víře a věrně sloužil chudým ve společenství. Později se jáhenská služba stala na dlouhá staletí pouze nižším stupněm na cestě ke kněžskému svěcení.  Dnes jsou opět do této služby voláni jak ti, kteří žijí v celibátu, tak i ženatí mužové. Takto chápaná jáhenská služba nanovo zdůrazňuje služebný charakter církve. Zároveň poskytuje kněžím pomoc v duchu prvotní církve tím, že jáhen přijímá především pastorační a sociální úkoly církve. Také jáhenské svěcení vtiskuje celoživotní nezrušitelnou pečeť. [Youcat 255]

Co k tomu říkají papežové

Vážení papežští zplnomocněnci, buďte Kristovou přítomností, buďte kněžskou přítomností, buďte pastýři, kteří slouží církvi a jejichž úlohou je povzbuzovat, utvářet společenství, ale také vykonávat ne vždy snadný úkol napomínání. Dělejte vždy všechno s hlubokou láskou. Jste pastýři také ve vztazích se státními úřady a se svými kolegy. Hledejte neustále dobro – dobro každého člověka a dobro církve. (Papež František ke svým vyslancům, 21. června 2013)