All Questions
prev
Predchádzajúce:2.2 Kto riadi Cirkev?
next
Ďalej:2.4 Ako sa človek stane pápežom?

2.3 Kto „sedí“ na mieste svätého Petra, na Svätej stolici?

Cirkev dnes

Apoštol Peter bol prvým pápežom. Súčasný pápež je jeho nástupcom, a tak „sedí“ na „stoličke“ sv. Petra (obrazne povedané). V praxi však Svätá stolica nie je miestom na sedenie, ale ústredím Cirkvi.

Svätá stolica udržiava vzťahy s diecézami a s Cirkvou po celom svete. Mesto Vatikán je miniatúrny štát, ktorý je diplomaticky zastúpený Svätou stolicou v mnohých štátoch. Keďže má Cirkev výnimočné diplomatické postavenie, môže často zohrať pozitívnu úlohu, napríklad pri mierových rozhovoroch.

Svätá stolica je ústrednou vládou Cirkvi. Prostredníctvom nej udržiava pápež kontakt s biskupmi a hlavami štátov.
Múdrosť Cirkvi

Aké poslanie má pápež?

Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty Cirkvi. Je Kristov zástupca, hlava kolégia biskupov a pastier celej Cirkvi. Z Božieho ustanovenia má nad Cirkvou plnú, najvyššiu, bezprostrednú a univerzálnu moc. [KKKC 182]

Akú úlohu má pápež?

Pápež je ako nástupca svätého Petra a ako hlava biskupského kolégia zárukou jednoty Cirkvi. Má najvyššie pastoračné splnomocnenie a najvyššiu autoritu pri rozhodovaní vo vieroučných a disciplinárnych otázkach.

Ježiš zveril Petrovi výnimočné a prednostné postavenie medzi apoštolmi. Peter sa tak stal najvyššou autoritou prvotnej Cirkvi. Rím – miestna cirkev, ktorú Peter viedol, a zároveň miesto jeho mučeníckej smrti – sa po jeho smrti stal duchovným centrom mladej Cirkvi. Rímu podliehali všetky cirkevné obce, pretože bol meradlom pravej, úplnej a nefalšovanej apoštolskej viery. Až dodnes je každý biskup Ríma, tak ako Peter, najvyšším pastierom Cirkvi, ktorej skutočnou hlavou je Kristus. Iba v tejto funkcii je pápež „Kristovým zástupcom na zemi“. Ako najvyššia autorita v oblasti pastorácie a v učení bdie nad tým, aby sa ohlasovala pravá viera. Pokiaľ sa vysvätení nositelia cirkevného úradu dopustia závažného previnenia v otázkach učenia a mravov, musí pápež v nevyhnutných prípadoch odvolať ich poverenie vyučovať alebo ich musí postaviť mimo služby. Jednota v otázkach učenia a mravov zaručená učiteľským úradom Cirkvi, na čele ktorého stojí pápež, dodáva Katolíckej cirkvi do značnej miery vnútornú silu a príťažlivosť. [Youcat 141]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Pretože okrem Krista nenasledujem žiadneho vodcu, nehovorím s nikým, len s vašou blaženosťou, teda s Petrovým stolcom. Veď to je – a to viem istotne – skala, na ktorej stojí Cirkev! Toto je ten jediný dom, v ktorom možno správne jesť veľkonočného baránka. Toto je Noemova archa a ten, kto sa v nej nenachádza, zahynie pri príchode potopy. [sv. Hieronym, Listy, č. 15 (PL 22, 355)]