All Questions
prev
Predchádzajúce:2.6 Je Vatikán skutočný štát?
next
Ďalej:2.8 Kto je to nuncius?

2.7 Nie je nekresťanské, že je Cirkev taká bohatá?

Cirkev dnes

Mnoho z „bohatstva“ Cirkvi nemožno predať: najväčším bohatstvom je posolstvo evanjelia! Umelecké diela a staré rukopisy sú tiež nepredajné. Treba ich však dobre spravovať. Na pozemkoch, ktoré Cirkev vlastní po celom svete, stoja katolícke školy, nemocnice, inštitúcie, kostoly a tak ďalej. Tieto pozemky teda neprinášajú príjem, hoci údržba budov je finančne náročná.

Každoročný rozpočet mesta Vatikán tvoria platy zamestnancov a údržba či reštaurovanie umeleckých diel v samotnom Vatikáne. Peniaze sa tiež využívajú na financovanie aktivít Svätej stolice a poskytovanie naliehavej i rozvojovej pomoci po celom svete.

Rozpočet Svätej stolice a Vatikánu je menší než rozpočet mnohých iných štátov. Celosvetovo dáva Cirkev veľa peňazí na charitu.
Múdrosť Cirkvi

Aký je obsah sociálneho učenia Cirkvi?

Sociálne učenie Cirkvi je organický vývoj pravdy evanjelia o dôstojnosti ľudskej osoby a o jej sociálnom rozmere. Obsahuje princípy uvažovania, formuluje kritériá úsudku a dáva normy a smernice na činnosť. [KKKC 509]

Prečo má Katolícka cirkev vlastné sociálne učenie?

Pretože všetci ľudia majú ako Božie deti jedinečnú dôstojnosť. Cirkev sa svojím sociálnym učením zasadzuje o to, aby sa táto ľudská dôstojnosť v sociálnej oblasti vzťahovala skutočne na všetkých ľudí. Nechce v tom suplovať politiku alebo ekonomiku, ale tam, kde v politike alebo ekonomike dochádza k porušovaniu ľudskej dôstojnosti, je Cirkev povinná vyjadriť sa k tomu.

„Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“(GS, 1). Cirkev vo svojom sociálnom učení konkretizuje tento výrok a pýta sa: Čo môžeme urobiť, aby sa so všetkými ľuďmi zaobchádzalo spravodlivo? Ako by malo vyzerať spravodlivé usporiadanie ľudského spolužitia, politických, ekonomických a spoločenských inštitúcií? Cirkev sa vo svojom boji o spravodlivosť riadi láskou, ktorá má vzor v Kristovej láske k ľuďom. [Youcat 438]

Toto hovoria pápeži

[Prečo cirkev nerozpredá svoje bohatstvo?] Táto otázka je jednoduchá. Nejde o poklad Cirkvi, [ale] o poklad ľudstva… Ak napríklad zajtra poviem, že Michelangelova Pieta pôjde do dražby, je to nezmysel, pretože nejde o majetok Cirkvi. Je v Cirkvi, ale patrí ľudstvu… [To platí] o všetkých pokladoch Cirkvi. [Pápež František, rozhovor v novinách Straatkrant, 6. 11. 2015]