DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.11 Na čo slúži kanonické právo?
next
Ďalej:4.13 Čo je to vlastne hriech?

4.12 Čo je to milosť?

Povolanie k svätosti

Milosť je dar, ktorý sme dostali od Ježiša a ktorý nám prináša život (Jn 1,17)Jn 1,17 – Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.. Skrze svoju milosť nám Boh pomáha veriť, vstúpiť do vzťahu s ním a žiť kresťanský život.

Milosť mení náš postoj k svetu: mnohé veci, ktoré sa nám často zdajú také dôležité (peniaze, majetok, moc, kariéra) sú zrazu oveľa menej dôležité. Iné veci sa zrazu stanú oveľa dôležitejšie, medzi iným láska k Bohu a blížnemu.

Milosť je dar od Boha, ktorý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa, konať dobro.
Múdrosť Cirkvi

Čo je milosť?

Milosť je Boží láskyplný dar, ktorým nás Boh pozdvihuje k účasti na svojom živote a robí nás schopnými konať z lásky k nemu. Je to pomáhajúca sila, ktorou nás zahrnuje. Cez kríž a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nám Boh venuje všetku svoju lásku a dáva sa nám v milosti. Milosť je všetko, čo nám Boh dáva, bez toho, aby sme si to čo len trochu zaslúžili.

„Milosť,“ hovorí pápež Benedikt XVI., „je spočinutie pod Božím pohľadom, dotyk jeho lásky.“  Milosť nie je vec, ale Božie sebadarovanie človeku. Boh nedáva nikdy menej ako sám seba.  [Youcat 338]

Čo je milosť, ktorá ospravodlivuje?

Milosť je nezaslúžený dar, ktorý nám dáva Boh, aby nám dal účasť na svojom trojičnom živote a urobil nás schopnými konať z lásky k nemu. Volá sa milosť habituálna (trvalá) alebo posväcujúca alebo zbožšťujúca, lebo nás posväcuje a zbožšťuje. Je nadprirodzená, lebo úplne závisí od nezaslúženej iniciatívy Boha a presahuje schopnosti rozumu a sily človeka. Preto sa vymyká z našej skúsenosti. [KKKC 423]

Aké druhy milosti existujú?

 Okrem posväcujúcej milosti Existujú aj pomáhajúce milosti (dary na určité príležitosti); sviatostné milosti (dary, ktoré sú vlastné každej sviatosti); osobitné milosti alebo charizmy (ktorých cieľom je spoločné dobro Cirkvi), medzi ktorými sú milosti stavu, ktoré sprevádzajú vykonávanie ekleziálnych služieb a plnenie životných povinností. [KKKC 424]

Ako na nás pôsobí Božia milosť?

Božia milosť nás vťahuje do vnútorného života trojjediného Boha, do vzájomnej lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Robí nás schopnými žiť v Božej láske a v sile tejto lásky konať.

Milosť je nám vliata pôsobením Ducha Svätého, je to nadprirodzený dar. Milosťou Božou sa v krste stávame Božími deťmi a dedičmi nebeského kráľovstva (posväcujúca alebo zbožšťujúca milosť – lat. gratia habitualis). Je to trvalý dar (lat. donum habituale), ktorý nám dáva trvalú náklonnosť k dobrému. Milosť nám pomáha poznávať, chcieť a konať všetko, čo vedie k dobru, k Bohu a do nebeského kráľovstva (pomáhajúca milosť– lat. gratia actualis).  Milosť zvláštnym spôsobom pôsobí vo sviatostiach (sviatostná milosť), ktoré sa podľa vôle nášho Spasiteľa stávajú miestami stretnutia s Bohom. Milosť sa tiež prejavuje v osobitných daroch milosti, ktorými sú obdarovaní jednotliví kresťania (charizmy) , alebo vo zvláštnej moci, ktorá je prisľúbená pre manželský, rehoľný a duchovný stav (milosť stavu). [Youcat 339]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Modlíme sa a prosíme, aby sa v nás uskutočňovala Božia vôľa. Na to, aby sa tak mohlo stať, je tu potreba Božej vôle, teda jeho pomoci a ochrany, pretože nikto nie je silný sám zo seba, ale je v bezpečí z dobroty a láskavosti Boha. [sv. Cyprián, Modlitba Pána, kap. 14 (PL 4, 528)]