All Questions
prev
Predchádzajúce:4.22 Je zlé, keď mám problém s čistotou?
next
Ďalej:4.24 Prečo je cirkev proti manželstvám ľudí rovnakého pohlavia?

4.23 Ak chce cirkev chrániť život, prečo je teda proti rozdávaniu kondómov v Afrike?

Sexualita

Hlavný problém s kondómami je, že sa spájajú so zovšednením sexu. Kondómy a iné antikoncepčné prostriedky človeku poskytujú falošný pocit bezpečia, rozširujú predstavu, že sme schopní predchádzať prirodzeným dôsledkom nášho sexuálneho správania. Okrem toho tieto prostriedky nedokážu vždy zabrániť tehotenstvu alebo rozširovaniu chorôb.

Toto nie je v súlade s pravou podstatou sexu, ktorý je v skutočnosti hlboko intímnym vyjadrením lásky medzi mužom a ženou. Ak túto lásku prežívame naozaj ľudsky, netreba nám antikoncepciu. To všetko sú dôvody, pre ktoré Cirkev nepovažuje rozdávanie kondómov za dobrú vec. Neodmieta však nikoho: v katolíckych nemocniciach sa s láskou starajú o pacientov, ktorí trpia na AIDS alebo iné choroby.

Kondómy neriešia problém pohlavne prenosných chorôb. Pomohlo by skôr iné chápanie sexuality!
Múdrosť Cirkvi

Aké sú nemorálne prostriedky regulácie plodenia?

Svojou vnútornou povahou je nemorálne každé konanie – ako napríklad priama sterilizácia alebo antikoncepcia –, ktoré, keď sa manželský úkon predvída alebo vykonáva, alebo vedie k svojim prirodzeným následkom, vytýči si ako cieľ alebo ako prostriedok zabránenia plodeniu. [KKKC 498]

Prečo nie sú všetky prostriedky brániace počatiu dieťaťa rovnako dobré?

Pre prípad regulácie počatia Cirkev odporúča metódy sebapozorovania a prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR). Tieto metódy rešpektujú vnútorné zákonitosti ženského tela. Vyžadujú však vzájomné porozumenie a nežnosť. Stávajú sa tak školou lásky.

Cirkev starostlivo dbá o prirodzený poriadok a vidí v ňom hlboký zmysel. Preto nesúhlasí s manipuláciou plodnosti ženy, ale odporúča využitie prirodzeného striedania plodných a neplodných dní. Pri správnom využívaní je táto metóda spoľahlivá. Nie náhodou má táto metóda plánovania rodičovstva prívlastok „prirodzené“: je ekologická, celostná, zdravá a predstavuje školu v partnerstve. Naproti tomu Cirkev odmieta všetky umelé antikoncepčné prostriedky – teda chemické (tabletky), mechanické (napr. kondóm, vnútromaternicové teliesko atď.) a chirurgické (sterilizácia) – pretože zasahujú do spojenia muža a ženy tým, že vylučujú otvorenosť na odovzdávanie života, teda jeden z významov sexuálneho styku. Antikoncepčné prostriedky môžu dokonca ohrozovať zdravie ženy, môžu mať za následok samovoľné potraty a môžu tiež dlhodobo obmedziť milostný život manželov. [Youcat 421]

Čo hovorí Cirkev o používaní kondómov v boji s AIDS?

Odhliadnuc od skutočnosti, že kondómy neposkytujú absolútne bezpečnú ochranu pred infekciou. Cirkev odmieta použitie jednostranných mechanických prostriedkov na potlačenie epidémií HIV a zdôrazňuje predovšetkým potrebu vytvoriť novú kultúru ľudských vzťahov a zmenu spoločenského vedomia.

Iba prežívaná vernosť a vyhýbanie sa ľahkovážnym sexuálnym kontaktom skutočne múdro chránia pred AIDS a učia človeka zodpovedne zaobchádzať s láskou. Patrí sem rešpekt pred rovnakou dôstojnosťou žien a mužov, starostlivosť o zdravie rodiny, zodpovedné zaobchádzanie s vlastnou sexualitou a tiež (dočasná) zdržanlivosť v sexuálnom spolužití. V krajinách Afriky, kde sa prostredníctvom spoločenských kampaní podporovalo takéto správanie, došlo k významnému zníženiu miery infekcie. Okrem toho Katolícka cirkev podniká všetky možné kroky, aby pomohla ľuďom postihnutým infekciou AIDS. [Youcat 414]

Toto hovoria pápeži

Čestní ľudia sa môžu dostatočne presvedčiť o pravdivosti učenia… ak si všimnú následky metód umelého regulovania pôrodnosti. Predovšetkým nech si uvedomia, aká široká a ľahká cesta sa takýmto konaním môže otvoriť pre manželskú nevernosť a všeobecný pokles mravnosti. Nie je na to ani potrebná dlhá skúsenosť, aby sa mohol každý presvedčiť o slabosti ľudskej prirodzenosti a aby pochopil, že ľudia - najmä mladí, tak ľahko podliehajúci náruživostiam - potrebujú povzbudenie na zachovávanie morálneho zákona a že sa im nesmie uľahčovať cesta k jeho porušovaniu. Treba sa obávať aj toho, že muži, čo si zvykli používať prostriedky na zamedzenie počatia, stratia k ženám úctu, nebudú brať do úvahy ich telesnú a duševnú rovnováhu, urobia si z nich nástroj pre svoju žiadostivosť a nebudú ich považovať za životné družky, ktoré majú ctiť a milovať. [Pápež Pavol VI., Humanae Vitae, 17]