All Tweets
prev
Predchádzajúce:4.24 Prečo je cirkev proti manželstvám ľudí rovnakého pohlavia?
next
Ďalej:4.26 Kedy sa začína ľudský život?

4.25 Ako funguje prirodzené plánovanie rodičovstva?

Sexualita

Na rozdiel od antikoncepčných tabletiek a iných prostriedkov antikoncepcie,  ktoré Cirkev odmieta, prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) funguje na základe sledovania sexuálnej plodnosti daného páru.

Metódy, ktorými sa monitorujú rozličné zmeny v tele ženy, sú najúčinnejšie. Hlavným rozdielom PPR oproti antikoncepcii je skutočnosť, že manželský pár sa vedome rozhodne pre zodpovedný, prirodzený a zdravý spôsob, ako spoločne žiť svoju manželskú lásku.

> Viac sa dočítaš v knihe

PPR funguje na základe sledovania telesných funkcií, ktoré páru dajú najavo, či má žena plodné dni.
Múdrosť Cirkvi

Kedy je regulácia plodenia morálna?

Regulácia plodenia, predstavujúca jeden z aspektov zodpovedného otcovstva a materstva, je objektívne v súlade s morálnosťou, keď ju manželia uskutočňujú bez vonkajšieho donucovania, nie z egoizmu, ale z vážnych dôvodov a metódami, ktoré sú v súlade s objektívnymi kritériami morálnosti, čiže s periodickou zdržanlivosťou a s využívaním neplodných období. [KKKC 497]

Aké sú nemorálne prostriedky regulácie plodenia?

Svojou vnútornou povahou je nemorálne každé konanie – ako napríklad priama sterilizácia alebo antikoncepcia –, ktoré, keď sa manželský úkon predvída alebo vykonáva, alebo vedie k svojim prirodzeným následkom, vytýči si ako cieľ alebo ako prostriedok zabránenie plodeniu. [KKKC 498]

Môžu kresťanskí manželia regulovať počatie?

Kresťanskí manželia môžu a majú zodpovedne zaobchádzať s darom schopnosti odovzdávať život.

Regulovanie pôrodnosti, ktoré je jedným z aspektov zodpovedného otcovstva a materstva, je z hľadiska kresťanskej morálky správne, keď to manželia nerobia zo sebectva, ale z vážnych dôvodov.  Regulácia počatia musí byť bez vonkajšieho nátlaku (napríklad keď štát rozhoduje o tom, koľko detí smie manželský pár mať). Regulácia počatia nesmie znamenať, že manželia celkom vylučujú možnosť počatia. Taktiež nemožno použiť akýkoľvek prostriedok, ale iba metódu periodickej zdržanlivosti s využitím neplodných období. [Youcat 420]

Prečo nie sú všetky prostriedky brániace počatiu dieťaťa rovnako dobré?

Pre prípad regulácie počatia Cirkev odporúča metódy sebapozorovania a prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR). Tieto metódy rešpektujú vnútorné zákonitosti ženského tela. Vyžadujú však vzájomné porozumenie a nežnosť. Stávajú sa tak školou lásky.

Cirkev starostlivo dbá o prirodzený poriadok a vidí v ňom hlboký zmysel. Preto nesúhlasí s manipuláciou plodnosti ženy, ale odporúča využitie prirodzeného striedania plodných a neplodných dní. Pri správnom využívaní je táto metóda spoľahlivá. Nie náhodou má táto metóda plánovania rodičovstva prívlastok „prirodzené“: je ekologická, celostná, zdravá a predstavuje školu v partnerstve. Naproti tomu Cirkev odmieta všetky umelé antikoncepčné prostriedky – teda chemické (tabletky), mechanické (napr. kondóm, vnútromaternicové teliesko atď.) a chirurgické (sterilizácia) – pretože zasahujú do spojenia muža a ženy tým, že vylučujú otvorenosť na odovzdávanie života, teda jeden z významov sexuálneho styku. Antikoncepčné prostriedky môžu dokonca ohrozovať zdravie ženy, môžu mať za následok samovoľné potraty a môžu tiež dlhodobo obmedziť milostný život manželov. [Youcat 421]

Toto hovoria pápeži

Rodiacemu sa životu slúžia strediská pre šírenie prirodzených metód regulácie pôrodnosti: treba ich rozvíjať, pretože účinne pomáhajú pri uplatňovaní zásad zodpovedného rodičovstva, vďaka ktorému každá osoba, počnúc dieťaťom, sa uznáva a rešpektuje pre ňu samu, avšak kritériom každého rozhodnutia je nezištné sebadarovanie. Aj pracovníci manželského a rodinného poradenstva, ktorí spĺňajú svoje poslanie poradenstva a prevencie, pričom sa riadia antropológiou, zhodnou s kresťanským pohľadom na osobu, manželstvo a pohlavnosť, robia cennú službu všetkým rodinám, keď im pomáhajú nanovo objaviť zmysel života a lásky, podporujú a sprevádzajú ich v uskutočňovaní ich poslania "svätyne života". [Pápež Ján Pavol II., Evangelium vitae, č. 88]