All Questions
prev
Predchádzajúce:4.18 O čo ide pri zázrakoch, mágii a okultizme?
next
Ďalej:4.20 Je postoj „žiadny sex pred svadbou“ zastaraný?

4.19 Prečo sa kladie taký dôraz na manželstvo a rodinu?

Sexualita

Boh stvoril ľudské bytosti ako vyliatie svojej veľkej lásky. Dal nám tiež dôležitú úlohu túto lásku odovzdávať, teda byť plodnými (Gn 1,28)Gn 1,28 – Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte šiju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“

Manželstvo je výlučným vzťah medzi mužom a ženou ktorí sa milujú a chcú stráviť zvyšok života spoločne. Keď prežívajú túto lásku aj vo svojom sexuálnom vzťahu, táto láska sa môže stať doslova plodnou, pretože sa z nej počnú a narodia deti. Pre deti je rodinný život dôležitý: pomáha im napríklad byť spoločenskejšími a odolnejšími. Okrem toho by mala byť rodina prostredím, kde po prvýkrát počujú o viere. Preto sa rodina niekedy nazýva základným kameňom spoločnosti.

Manželstvo je celoživotné puto medzi mužom a ženou. Deti, ktoré vyšli z manželskej lásky svojich rodičov, sú vychovávané v rodine.
Múdrosť Cirkvi

Aké je miesto rodiny v spoločnosti?

Rodina je prvotná bunka ľudskej spoločnosti. Predchádza akékoľvek uznanie verejnou mocou. Rodinné princípy a hodnoty tvoria základ života spoločnosti. Rodinný život je uvádzaním do života spoločnosti. [KKKC 457]

Prečo je rodina nenahraditeľná?

Každé dieťa je potomkom konkrétneho otca a konkrétnej matky. Na to, aby mohlo vyrastať v bezpečí a šťastí, potrebuje lásku a istotu rodiny.

Rodina je základnou bunkou ľudskej spoločnosti. Hodnoty a zásady, ktoré sa prežívajú v malom spoločenstve rodiny, vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre existenciu solidárneho života celej spoločnosti, pretože rodinný život je uvádzaním do života spoločnosti. [Youcat 369]

Aké sú previnenia proti dôstojnosti manželstva?

Previneniami proti dôstojnosti manželstva sú: cudzoložstvo, rozvod, mnohoženstvo (polygamia), krvismilstvo, voľný zväzok (jednoduché spolužitie, konkubinát) a pohlavný úkon pred manželstvom alebo mimo manželstva. [KKKC 502]

Čo je cudzoložstvo? Je rozvod prijateľný?

Cudzoložstvo spočíva v tom, že dvaja ľudia začnú spolu žiť intímnym životom, pričom prinajmenšom jeden z nich žije v manželskom zväzku. Cudzoložstvo je zásadnou zradou lásky, porušením zmluvy uzavretej pred Bohom a krivdou voči blížnemu. Ježiš jasne vyhlásil nerozlučiteľnosť manželstva: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mk 10,9). Odvolával sa pritom na pôvodnú vôľu Stvoriteľa. Tým Ježiš odmietol starozákonnú rozvodovú prax.

Povzbudivým posolstvom Ježiša je, že „ako deti nebeského Otca ste schopné celoživotnej lásky“. Nie je však jednoduché zachovať celoživotnú vernosť. Nesmieme odsudzovať tých, ktorých manželstvo stroskotalo. Avšak kresťania, ktorí ľahkovážne pristúpia k rozvodu, berú na seba vinu. Prehrešujú sa proti Božej láske, ktorá sa zviditeľňuje v manželstve. Previňujú sa voči opustenému partnerovi a deťom. Verný partner však môže vystúpiť z neznesiteľného manželstva. V prípade nevyhnutnosti môže požiadať o civilný rozvod. V odôvodnených prípadoch môže Cirkev v súdnom procese preskúmať platnosť uzavretia manželstva a na jeho základe prehlásiť manželstvo za neplatne uzavreté. [Youcat 424]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Práve Boh spojil dvoch ľudí do jedného, aby už, ako je povedané, neboli viac dvaja, „ale jedno telo”… od chvíle, kedy sa žena vydá za muža. A keďže ich Boh spojil, títo dvaja vo svojom spojení dostávajú „dar“. [Origenes, Komentár k Matúšovmu evanjeliu, kn. 14, kap. 16 (PG 13, 1229)]