Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.15 Cila është struktura e Besëlidhjes së Vjetër?
next
Tjetra:1.17 Si dhe kur filloi të ekzistonte Besëlidhja e Re?

1.16 Cili është dallimi mes Besëlidhjes së Vjetër katolike dhe Tanakh hebreje?

Bibla: e vërtetë apo e rreme?

Tanakh hebreje përmban shtatë libra më pak se Besëlidhja e Vjetër katolike, e cila përmban 46 libra. Lista prej 39 librash e Tanakh u përpilua në vitin 70 p. K., kur hebrenjtë kishin nevojë për udhëzim dhe stabilitet pas shkatërrimit të Tempullit të Jeruzalemit. Gjithsesi, një listë prej 46 librash ishte në përdorim që para shumë shekujsh.

Librat e Besëlidhjes së Vjetër dhe Tanakh janë të renditur në mënyra të ndryshme. Ndryshimi më i madh qëndron në faktin se Tanakh konsiderohet i përfunduar, ndërsa Besëlidhja e Vjetër, është e lidhur me Besëlidhjen e Re në mënyrë të pazgjidhshme: së bashku ato formojnë Shkrimin. Besëlidhja e Re na lejon ta kuptojmë më mirë Besëlidhjen e Vjetër.
 

Bibla katolike i përfshin të gjithë 46 librat e Shkrimit hebre të njohura në vitin 300 p. K. 39 prej tyre formojnë Tanakh, e cila është e përpiluar në vitin 70 pas Krishtit.

Urtësia e Kishës

Çfarë është kanoni i Shkrimeve?

Kanoni i Shkrimeve është lista e plotë e shkrimeve të shenjta, që Tradita Apostolike e Kishës ka caktuar. Ky kanon përmban 46 shkrime të Besëlidhjes së Vjetër dhe 27 të Besëlidhjes së Re. [KKKP 20]

What is the right way to read the Bible?

The right way to read Sacred Scripture is to read it prayerfully, in other words, with the help of the Holy Spirit, under whose influence it came into being. It is God’s Word and contains God’s essential communication to us.  

The Bible is like a long letter written by God to each one of us. For this reason I should accept the Sacred Scriptures with great love and reverence. First of all, it is important really to read God’s letter, in other words, not to pick out details while paying no attention to the whole message. Then I must interpret the whole message with a view to its heart and mystery: Jesus Christ, of whom the whole Bible speaks, even the Old Testament. Therefore I should read the Sacred Scriptures in the faith that gave rise to them, the same living faith of the Church. [Youcat 16]

Ja çfarë thonë Papët

Bibla nuk është një libër i vetëm, por një koleksion i teksteve letrare i përgatitur gjatë një mijë ose më shumë vitesh dhe librat e saj individualë nuk shihen lehtësisht të kenë një unitet të brendshëm; në vend të kësaj, ne shohim mospërputhje të qarta midis tyre. Ky ishte edhe rasti me Biblën e Izraelit [Tenahu], të cilën ne të krishterët e quajmë Besëlidhja e Vjetër. Aq më tepër kur, si të krishterë, ne e lidhim Besëlidhjen e Re dhe shkrimet e saj si një lloj çelësi hermeneutik me Biblën e Izraelit, duke e interpretuar kështu këtë të fundit si një rrugë drejt Krishtit. [Papa Benedikti XVI, Verbum Domini, Nr. 39]