All Questions
prev
Predchádzajúce:1.15 Ako je usporiadaný Starý zákon?
next
Ďalej:1.17 Ako a kedy vznikol Nový zákon?

1.16 Aký je rozdiel medzi katolíckym Starým zákonom a židovským Tanachom?

Biblia: pravda alebo lož?

Židovský Tanach obsahuje o sedem kníh menej než katolícky Starý zákon, ktorý pozostáva zo 46 kníh. Zoznam 39 kníh Tanachu zostavili v roku 70 po Kristovi, v čase, keď židia hľadali radu a istotu po tom, ako bol zničený jeruzalemský chrám. Zoznam 46 kníh sa však používal už stáročia predtým.

Knihy Starého zákona a Tanachu sú tiež zoradené inak. Najväčším rozdielom je skutočnosť, že Tanach sa považuje za úplný v tej podobe, v akej je. Starý zákon je však neoddeliteľne spojený s Novým zákonom: spolu tvoria Sväté písmo. Vďaka Novému zákonu lepšie chápeme Starý zákon.

Súčasťou katolíckej Biblie je všetkých 46 kníh hebrejských Písem známych v roku 300 pred Kristom. 39 z nich tvorí Tanach, ktorý bol zostavený v roku 70 po Kristovi.
Múdrosť Cirkvi

Čo je kánon Svätého písma?

Kánon Svätého písma je úplný zoznam posvätných spisov, ktoré Cirkvi umožnila rozoznať apoštolská Tradícia. Tento kánon obsahuje 46 spisov Starého zákona a 27 spisov Nového zákona. [KKKC 20]

Ako máme správne čítať Bibliu?

Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, teda ak ho čítame s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná. Je Božím slovom a ponúka nám dôležité posolstvo, ktoré nám Boh oznamuje. 

Biblia je ako dlhý list Boha adresovaný každému z nás. Preto by sme mali brať Sväté písmo do ruky s veľkou láskou a úctou. Najprv si treba tento Boží list skutočne prečítať, to znamená nevyberať si detaily a pritom strácať zo zreteľa celok. Celok by sme mali chápať v pohľade na jeho podstatu a tajomstvo – na Ježiša Krista, o ktorom hovorí celá Biblia vrátane Starého zákona. Sväté písmo by sme mali teda čítať v tej istej živej viere Cirkvi, s akou bolo napísané. [Youcat 16]

Toto hovoria pápeži

Zaiste, ak pozeráme na Bibliu čisto z historického alebo literárneho pohľadu, nie je jednoducho jedinou knihou, ale zbierkou literárnych textov, ktorých usporiadanie spadá do viac než tisícročného obdobia. Nie je ľahké rozpoznať v ňom jednotlivé literárne texty ako súčasť vnútorne jednotného celku. Naopak, existujú medzi nimi očividné napätia. To platí už v rámci Biblie Izraela [Tanachu], ktorú my kresťania nazývame Starý zákon. Platí to ešte viac, keď ako kresťania spájame Nový zákon a jeho spisy, akoby hermeneutickým kľúčom, s Bibliou Izraela a interpretujeme ho ako cestu ku Kristovi. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 39]