All Questions
prev
Předchozí:1.48 Setkám se v nebi se svým domácím mazlíčkem?
next
Následující:1.50 Jak je důležité zmrtvýchvstání?

1.49 Kdy nastane konec světa?

Nebe, peklo nebo očistec?

Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Od jeho nanebevstoupení jsme pozváni žít dobrým křesťanským životem a hlásat evangelium celému světu.

To bude pokračovat, dokud Ježíš nepřijde znovu na zem (druhý příchod). Bude to „konec časů“. Nikdo neví, kdy to nastane (Mk 13,31-32) Mk 13,31-32: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. a nikdo to nemůže předpovědět. Může se to stát kdykoliv (Zj 22,20) Zj 22,20: , kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši! . Ježíš nás všechny lidi vybízí k bdělosti, abychom byli připraveni na setkání s ním, až ten velký moment nastane.

Na konci časů mrtví vstanou a Ježíš se vrátí. Nikdo neví, kdy se to stane: buď proto připravený/á a následuj Boha.
Moudrost církve

Jaký je smysl a spásonosný dosah zmrtvýchvstání?

Zmrtvýchvstání je dovršením vtělení. Potvrzuje Kristovo božství i všechno, co Kristus konal a učil, a uskutečňuje všechna božská zaslíbení pro nás. Zmrtvýchvstalý, který přemohl hřích a smrt, je také základem našeho ospravedlnění a vzkříšení: již nyní nám zjednává milost přijetí za syny, jež je skutečnou účastí na životě jednorozeného Syna; později při slavném příchodu na konci časů vzkřísí z mrtvých naše tělo. [KKKC 131]

Jak se zmrtvýchvstáním změnil svět?

Protože od té chvíle smrtí už nic nekončí, vrátila se na svět radost a naděje. A když smrt ztratila nad Ježíšem „svou moc“ (Řím 6,9), přišla o svou moc i nad námi, pokud patříme k Ježíšovi. [Youcat 108]

Co k tomu říkají papežové

Závěr vyprávění nám ukazuje poslední Boží zásah na konci časů, kdy Bůh plně uskuteční svoje království. Přítomnost je dobou setby a růst zajišťuje Pán. Každý křesťan tedy dobře ví, že musí činit vše, co může, ale že konečný výsledek závisí na Bohu. (Papež Benedikt XVI., před modlitbou Anděl Páně, 17. června 2012)