All Questions
prev
Předchozí:3.33 Jak důležité jsou Velikonoce? Co je to „Urbi et Orbi“?
next
Následující:3.35 Co jsou to svátosti?

3.34 Kdy slavíme Nanebevstoupení a Letnice?

Velké církevní svátky

Po dobu čtyřiceti dnů se Ježíš po svém vzkříšení zjevoval svým učedníkům a hovořil k nim o Bohu a budoucnosti, kterou pro lidi připravil: o Božím království (Sk 1,3) Sk 1,3: Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království.. Čtyřicátý den velikonoční doby (tedy čtyřicet dnů od neděle Zmrtvýchvstání) slavíme Ježíšovo vystoupení na nebesa neboli Nanebevstoupení.

Jeho učedníci strávili dny po nanebevstoupení v modlitbě (Sk 1,14) Sk 1,14: Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. . Stejně jako my se těšili na příchod Pomocníka nebo Utěšitele, Ducha Svatého, kterého Ježíš slíbil (Jan 17,7) Jan 17,7: poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe. , (Sk 1,9-11) Sk 1,9-11: poznali Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“ . Padesátý den velikonoční doby slavíme letnice, kdy Duch Svatý vstoupil do života křesťanů. Plní Ducha Svatého už apoštolové nemohli mlčet o Boží lásce ke všem lidem a hlásali Ježíšovu radostnou zvěst.

Ježíš vstoupil do nebe čtyřicet dnů po svém zmrtvýchvstání. Apoštolové přijali Ducha Svatého během letnic o devět dnů později.
Moudrost církve

Co znamená, že Ježíš vstoupil na nebesa?

Nanebevstoupení znamená vstup Ježíšova lidství do božské slávy, v níž navěky zůstává s Otcem. Ve svém Synu je nám Bůh lidsky blízký. Nadto Ježíš prohlašuje v Janově evangeliu: „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32).

V Novém zákoně vyznačuje Ježíšovo nanebevstoupení konec čtyřicetidenní mimořádné blízkosti Vzkříšeného s učedníky. V závěru této doby vstupuje Ježíš s celým lidstvím do Boží slávy. Písmo svaté to vyjadřuje obrazy „oblak“ a „nebe“. „Člověk,“ říká papež Benedikt XVI., „tak nalézá prostor v Bohu.“ Ježíš Kristus je nyní u Otce a odtud přijde jednoho dne „soudit živé i mrtvé“. Kristovo nanebevstoupení znamená, že Ježíš už není viditelně přítomen na zemi, a přece je tu. [Youcat 109]

Co se přihodilo o Letnicích?

Padesát dní po svém zmrtvýchvstání seslal Pán z nebe na své učedníky Ducha Svatého. Tím započal věk církve.

Duch Svatý proměnil o Letnicích ustrašené apoštoly v odvážné Kristovy svědky. Zakrátko nato přicházely za učedníky tisíce lidí, aby se daly pokřtít. Byla to hodina zrodu církve. Zázrak jazyků o Letnicích ukazuje, že církev je tu od svého počátku pro všechny; je univerzální (lat. pojem pro řecký výraz katolická) a misijní. Oslovuje všechny lidi, překonává etnické a jazykové bariéry a především může být všem srozumitelná. Duch svatý je dnes jako dříve elixírem života církve. [Youcat 118]

Co k tomu říkají papežové

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha Svatého.“ (Jan 20,21-22). Seslání Ducha, které nastalo večer v den zmrtvýchvstání, se opakuje v den letnic a je posíleno mimořádnými vnějšími projevy, jako když se přižene silný vítr a proniká do myslí a srdcí apoštolů. V důsledku toho se jim dostane takové energie, která je přiměje hlásat různými jazyky událost Kristova zmrtvýchvstání. (Papež František, homilie při mši na seslání Ducha Svatého, 24. května 2015)