All Questions
prev
Předchozí:3.44 Proč je mše tak nezáživná?
next
Následující:3.46 Proč se klade takový důraz na hřích, a ne na naději?

3.45 Jak je uspořádána mše svatá v římském ritu?

Eucharistie

Každou neděli (nebo pokud je to možné, tak i každý den) se scházíme jako křesťané, abychom se setkali s Ježíšem v eucharistii. V aplikaci #TwGOD můžeš najít standardní mešní texty v mnoha jazycích.

Liturgie mše svaté se skládá ze čtyř hlavních částí:
1) Vstupní obřady;
2) Bohoslužba slova, v níž k nám Bůh promlouvá skrze Bibli;
3) Liturgie eucharistie, při níž Ježíš zcela nabízí sám sebe – své tělo a svou krev;
4) Závěrečné obřady

Ježíš k nám promlouvá skrze Písmo, své slovo, a nabízí nám sám sebe v eucharistii. My jsme pak vysláni přinášet Ježíše světu.
Moudrost církve

Které prvky neodmyslitelně patří ke mši svaté?

Každá mše svatá (eucharistie) se člení na dvě hlavní části , na bohoslužbu slova a na slavení eucharistie v užším smyslu.

V bohoslužbě slova nasloucháme čtení ze Starého a Nového zákona a z evangelia. Rovněž je zde prostor pro homilii a pro společné přímluvy. V navazující eucharistické bohoslužbě jsou přinášeny dary chleba a vína, které jsou následně proměněny a podávány věřícím ve svatém přijímání.[Youcat 213]

Jakou strukturu má mše svatá?

Mše svatá začíná vstupními obřady. Po znamení kříže kněz pozdraví shromáždění věřících a následuje úkon kajícnosti. Trojí zvolání Kyrie je holdovací volání k Pánu Ježíši. O nedělích (s výjimkou doby postní a adventní) a o slavnostech následuje Gloria, v němž se radostně zpívá o tajemství naší spásy. Vstupní obřady jsou zakončeny vstupní modlitbou. Pak začíná bohoslužbu slova, která zahrnuje hlásání a přijímání Božího slova. Čtení jsou ze Starého zákona nebo z knih Nového zákona mimo evangelia. První čtení je doplněno žalmem s odpovědí lidu. Před evangeliem bývá zpíváno aleluja. Po hlásání evangelia kněz pronáší promluvu (homilii). O nedělích a slavnostech věřící společně vyznávají svou víru (Credo) a bohoslužba slova je zakončena přímluvami. Druhá část mše svaté – eucharistická bohoslužba začíná přinášením chleba a vína, které uzavírá modlitba nad dary. Vrcholem slavení eucharistie je eucharistická modlitba uvedená prefací a modlitbou Sanctus. Při eucharistická modlitbě  jsou dary chleba a vína proměněny v tělo a krev Ježíše Krista a je zakončena doxologií, která pak pokračuje modlitbou Páně. Následuje pozdravení pokoje, modlitba Beránku Boží, lámání chleba. Při svatém přijímání je eucharistie podávána věřícím. Mše svatá končí chvílí tiché modlitby, závěrečnou modlitbou a požehnáním.
 

Kyrie zní:

K: Pane, smiluj se.   L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

K: Kyrie, eleison.   L: Kyrie, eleison.
K: Christe, eleison. L: Christe, eleison.
K: Kyrie, eleison.    L: Kyrie, eleison.

Gloria zní:

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Sanctus zní:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei zní:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

Kdo koná službu slavení eucharistie?

V každém slavení eucharistie jedná sám Pán Ježíš. Biskup nebo kněz jej zastupuje.

Církev věří, že celebrant stojí u oltáře in persona Christi capitis (lat. = v osobě Krista– hlavy). Znamená to, že kněz nejen jedná z Ježíšova pověření, ale na základě svátosti kněžství jedná skrze něho sám Kristus jako hlava církve. [Youcat 215]

Co k tomu říkají církevní otcové

V neděli – den Páně – se shromážděte, lámejte chléb a vzdávejte díky poté, co jste vyznali své hříchy, aby vaše oběť byla čistá. [Didaché, kap. 14:1 (F1, 32)]