All Questions
prev
Predchádzajúce:3.44 Prečo je omša nudná?
next
Ďalej:3.46 Prečo sa kladie dôraz najmä na hriech, nie na nádej?

3.45 Aká je štruktúra svätej omše?

Eucharistia

Každú nedeľu alebo, ak je to možné, aj každý deň sa ako kresťania zhromažďujeme, aby sme sa stretli s Ježišom v Eucharistii. V aplikácii #TwGOD nájdeš texty svätej omše v mnohých jazykoch.

Liturgia Eucharistie (svätej omše) pozostáva zo štyroch hlavných častí:

 1) Úvodné obrady

 2) Bohoslužba slova, počas ktorej k nám Boh hovorí prostredníctvom Biblie

 3) Bohoslužba Eucharistie, v ktorej sa Ježiš celý ponúka vo svojom tele a krvi

 4) Záverečné obrady

Ježiš k nám hovorí cez Písmo – svoje Slovo –a ponúka sa nám v Eucharistii. Ďalej sme poslaní do sveta, aby sme tam prinášali Ježiša.
Múdrosť Cirkvi

Ktoré prvky patria neodmysliteľne k svätej omši?

Každá svätá omša (Eucharistia) pozostáva z dvoch hlavných častí – z bohoslužby slova a zo slávenia Eucharistie v užšom zmysle slova.

V bohoslužbe slova počúvame čítania zo Starého a Nového zákona a z evanjelia. Okrem toho je tu priestor na homíliu a na spoločné prosby. V nadväzujúcej eucharistickej bohoslužbe sa prinášajú dary chleba a vína, ktoré sa následne premieňajú a podávajú sa veriacim vo svätom prijímaní.   [Youcat 213]

Akú štruktúru má svätá omša?

Svätá omša sa začína vstupnými obradmi. Po znamení kríža kňaz pozdraví zhromaždenie veriacich a nasleduje úkon kajúcnosti, ktorý vyústi do trojitého zvolania Kyrie (Pane, zmiluj sa). V nedeľu (okrem Pôstneho a Adventného obdobia) a na sviatky a slávnosti sa spieva alebo recituje Glória (Sláva Bohu na výsostiach), v ktorej sa radostne spieva o tajomstvách našej spásy. Vstupné obrady sú zakončené vstupnou modlitbou. Potom sa začína bohoslužba slova, ktorá zahŕňa hlásanie a prijímanie Božieho slova. Čítania sú zo Starého zákona alebo z kníh Nového zákona okrem evanjelia. Prvé čítanie je doplnené žalmom s odpoveďou ľudu. Pred evanjeliom sa zvykne spievať Aleluja. Po prečítaní evanjelia kňaz alebo diakon prednesie kázeň (homíliu). V nedeľu a na slávnosti veriaci spoločne vyznávajú svoju vieru (krédo). Bohoslužba slova sa zakončí prosbami. Druhá časť svätej omše – eucharistická bohoslužba – sa začína prinášaním obetných darov, chleba a vína, ktoré uzatvára modlitba nad obetnými darmi. Vrcholom slávenia Eucharistie je eucharistická modlitba uvedená prefáciou a modlitbou Sanctus (Svätý, svätý, svätý). Pri eucharistickej modlitbe sa dary chleba a vína premenia na telo a krv Ježiša Krista a modlitba je zakončená doxológiou, ktorá potom pokračuje modlitbou Pána. Nasleduje pozdravenie pokoja, modlitba Baránok Boží, lámanie chleba a sväté prijímanie, pri ktorom sa veriacim podáva Eucharistia. Svätá omša sa končí chvíľou tichej modlitby, záverečnou modlitbou a požehnaním.             

Kyrie
Kňaz: Pane, zmiluj sa!
Ľud: Pane, zmiluj sa!
K: Kriste, zmiluj sa!
Ľ: Kriste, zmiluj sa!
K: Pane, zmiluj sa!
Ľ: Kriste, zmiluj sa!

K: Kyrie eleison! Ľ: Kyrie eleison!
K: Christe eleison! Ľ: Kyrie eleison!
K: Kyrie eleison! Ľ: Kyrie eleison!


Glória
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
 suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.


Sanctus
Svätý, svätý, svätý,
Pán Boh všetkých svetov,
plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


Baránok Boží
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

Kto vedie slávenie Eucharistie?

Každému sláveniu Eucharistie neviditeľné predsedá sám Ježiš Kristus. Biskup alebo kňaz ho zastupuje.

Cirkev verí, že celebrant stojí pri oltári in persona Christi Capitis (lat. = v osobe Krista Hlavy). Znamená to, že kňaz nielenže koná z Ježišovho poverenia, ale na základe sviatosti kňazstva koná cez neho sám Kristus ako hlava Cirkvi. [Youcat 215]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Keď sa v Pánov deň (nedeľu) zhromaždíte, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, vopred vyznajúc svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá. [Didaché, kap. 14,1 (F1, 32)]