Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
glas-in-lood raam met Mozes en de stenen tafelen

1.19 Moet ik alle voorschriften uit de Bijbel volgen?

De Bijbel lezen

Jezus kwam niet om de wetten uit het Oude Testament op te heffen, maar om ze te vervullen. Het Nieuwe Testament laat een ‘nieuw’ licht schijnen op het Oude Testament. Sommige wetten gelden niet meer omdat Jezus ons een hogere wet heeft geleerd, namelijk die van naastenliefde. Jezus vertelt ons bijvoorbeeld dat liefde voor onze vijanden meer waard is dan vergelding wanneer ons iets is aangedaan.

Andere wetten, zoals de Tien Geboden, gelden nog steeds. De Kerk, geïnspireerd door de Heilige Geest, helpt ons in te zien welke wetten voor ons nog steeds van kracht zijn en welke niet. 

> Lees meer in het boek

Het Nieuwe Testament werpt een nieuw licht op het Oude Testament: sommige regels zijn afgeschaft; andere aangescherpt. De liefde is het belangrijkste gebod.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom leert de heilige Schrift de Waarheid?

Omdat God zelf er de auteur van is. De heilige Schrift wordt daarom geïnspireerd genoemd, en leert zonder dwaling die waarheden, welke voor ons heil noodzakelijk zijn. De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs geïnspireerd, die datgene opgetekend hebben wat Hij ons heeft willen leren. Toch is het christelijk geloof geen 'godsdienst van het boek', maar de godsdienst van het Woord van God, "niet van een geschreven en stom woord, maar van het mensgeworden, levende Woord". (H. Bernardus van Clairvaux). [CCKK 18]

Hoe kan de Heilige Schrift 'waarheid' zijn, als niet alles wat erin staat juist is?

De Bijbel wil ons geen historische feitelijkheden of natuurwetenschappelijke inzichten geven. De schrijvers waren ook kinderen van hun tijd. Zij hadden tijdgebonden culturele vooronderstellingen en deelden in de dwalingen van hun tijd. Maar in de Heilige Schrift staat onfeilbaar zeker alles wat de mens moet weten over God en over zijn weg naar verlossing. [Youcat 15]

Welke eenheid is er tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

De Schrift is één, omdat het Woord van God één is, één is ook het heilsplan van God, en één is de goddelijke inspiratie van beide Testamenten. Het Oude Testament bereidt het Nieuwe voor, en het Nieuwe vervult het Oude: de twee verlichten elkaar. [CCKK 23]

Welke betekenis heeft het Oude Testament voor christenen?

Het Oude Testament laat zien dat God de wereld schept en in stand houdt en de mensen leidt en vormt. Ook de boeken van het Oude Testament zijn Woord van God en Heilige Schrift. Zonder het Oude Testament kun je Jezus niet begrijpen.

In het Oude Testament begint een groot, gelovig leerproces, dat in het Nieuwe Testament een beslissende wending neemt en uitloopt op het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. Het Oude Testament is veel meer dan een voorspel op het Nieuwe Testament. De geboden en profetieën voor het volk van het Oude Verbond en de beloften die ze bevatten voor alle mensen, zijn nooit herroepen. In de boeken van het Oude Verbond ligt een onvervangbare schat aan wijsheid en gebeden opgeslagen; met name de Psalmen behoren tot het dagelijkse gebed van de Kerk. [Youcat 17]

Welke betekenis heeft het Nieuwe Testament voor christenen?

In het Nieuwe Testament komt Gods Openbaring tot voltooiing. De vier Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vormen het hart van de Heilige Schrift en de kostbaarste schat die de Kerk bezit. Daarin laat Gods Zoon zien wie Hij is, en komt Hij ons tegemoet. In de Handelingen van de Apostelen horen wij over het begin van de Kerk en over de werking van de Heilige Geest. In de brieven van de apostelen wordt het mensenbestaan naar al zijn facetten in Christus’ licht geplaatst. In de Openbaring van Johannes zien wij al iets van het einde der tijden.

Jezus is alles wat God tegen ons wil zeggen. Het hele Oude Testament is voorbereiding op de Menswording van Gods Zoon. Alle beloften van God worden vervuld in Jezus. Wie christen wil zijn, verbindt zich steeds dieper met het leven van Christus. Daarvoor moet je de Evangeliën lezen en ervaren. Madeleine Delbrêl zegt: "Door zijn woord zegt God tegen ons wie Hij is en wat Hij wil; Hij zegt het eens en voorgoed, bedoeld voor elke dag opnieuw. Als wij het evangelieboek in de hand houden, moeten wij bedenken dat daarin het Woord woont dat in ons mens wil worden; het Woord wil aanstekelijk zijn, zodat wij op nieuwe plaatsen, in nieuwe tijden, in een nieuwe sociale omgeving Christus’ leven opnieuw vorm geven." [Youcat 18]