DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.11 Jakie były początki Kościoła? Po co Jezus ustanowił Kościół?
next
Następny:2.13 Skąd mam mieć pewność, że Kościół mówi prawdę?

2.12 „Jeden Kościół” – więc skąd te podziały wśród chrześcijan?

Początki Kościoła

Jezus chciał od początku, by wszyscy wierzący stanowili jedno (J 17, 20-23)J 17, 20-23: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.. Przykro jest patrzeć na podziały wśród chrześcijan. Najważniejszą przyczyną rozłamów w kościołach i wspólnotach religijnych jest nieustępliwość, wzajemne uprzedzenia i grzeszność ludzka.

Zadaniem wszystkich chrześcijan jest modlitwa o to, aby Kościół stał się znów jednym. Mimo że potrafimy działać pod wpływem Ducha Świętego i współpracować na rzecz tej jedności (ekumenizmu), to jedynie Bóg jest w stanie wprowadzić prawdziwą jedność w Kościele. 

 

Jezus chciał JEDNEGO Kościoła: to nasz upór spowodował podziały. Możemy modlić się i pracować dla jedności, ale tylko Bóg może ją przynieść.
Z mądrości Kościoła

Jak zaangażować się na rzecz przywrócenia jedności chrześcijan?

Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Odnosi się to do całego Kościoła i dokonuje się przez nawrócenie serca, modlitwę, wzajemne poznanie braterskie, teologiczny dialog. [KKKK 164]

Czy także chrześcijanie niebędący katolikami są naszymi braćmi i siostrami?

Wszyscy ochrzczeni należą do Kościoła Chrystusa. Dlatego także ochrzczeni, którzy nie pozostają w pełnej łączności z Kościołem katolickim, słusznie nazywają się chrześcijanami i są tym samym naszymi siostrami i braćmi. Rozłamy w jednym Kościele Chrystusa nastąpiły z powodu błędnych interpretacji Jego nauki, błędów ludzkich i braku gotowości do pojednania – najczęścieju przedstawicieli obu stron. Współcześni chrześcijanie nie ponoszą żadnej winy za historyczne podziały Kościoła. Duch Święty działa również ku zbawieniu ludzi w odłączonych od Kościoła katolickiego Kościołach i wspólnotach kościelnych. Wszystkie dary, jak np. Pismo Święte, sakramenty, wiara, nadzieja, miłość i inne charyzmaty pochodzą od Chrystusa. Gdzie żyje Duch Chrystusa, istnieje wewnętrzny pęd ku „ponownemu zjednoczeniu”, gdyż chce razem wzrastać to, co wyrosło z jednego korzenia. [Youcat 130]

Gdzie trwa jedyny Kościół Chrystusa?

Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit in) w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii. Jedynie za jego pośrednictwem można osiągnąć pełnię zbawczych środków, ponieważ Pan powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr. [KKKK 162]

Dlaczego może istnieć tylko jeden Kościół?

Podobnie jak istnieje tylko jeden jedyny Chrystus, tak samo może istnieć tylko jedno jedyne Ciało Chrystusa, jedna jedyna Oblubienica Chrystusa, czyli musi istnieć tylko jeden jedyny Kościół Jezusa Chrystusa. On jest Głową Ciała – Kościoła. Razem stanowią „całego Chrystusa” (św. Augustyn). Podobnie jak ciało ma wiele członków, ale jest czymś jednym, tak samo również Kościół składa się z wielu Kościołów partykularnych (biskupstw). Razem stanowią jedno Mistyczne Ciało Chrystusa. Jezus zbudował swój Kościół na fundamencie apostołów. Ten fundament trwa aż do dziś. Wiara apostołów pod przewodem Piotra, który „przewodzi w miłości” (św. Ignacy Antiocheński), była w Kościele przekazywana z pokolenia na pokolenie. Również sakramenty, które Jezus powierzył i nakazał sprawować kolegium apostołów, działają wciąż ze swoją pierwotną siłą. [Youcat 129]

W jakim sensie Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty ożywia go miłością. W nim została złożona cała pełnia zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego członka Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności. Kościół zalicza do swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników. Świętość Kościoła jest źródłem uświęcenia swoich synów, którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia. [KKKK 165]

Czy Kościół partykularny jest katolicki?

Każdy Kościół partykularny jest katolicki (to jest diecezja), złożony jest ze wspólnot chrześcijan, którzy pozostają w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem, wyświęconym w sukcesji apostolskiej, i z Kościołem rzymskim, „który przewodniczy w miłości” (św. Ignacy Antiocheński). [KKKK 167]

Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?

Powszechny (katolicki [gr. katholon]) oznacza „zupełny” i „uniwersalny”. Kościół jest powszechny, ponieważ Chrystus powołał go, dał mu poprawne i pełne wyznanie wiary, udzielił pełni środków zbawienia (sakramenty), które nakazał mu sprawować i głosić wszystkim Dobrą Nowinę. Chrystus posłał go do wszystkich ludów. [Youcat 133]

Kto należy do Kościoła katolickiego?

Do pełnej wspólnoty Kościoła katolickiego należy ten, kto w jedności z papieżem i biskupami przez wyznanie wiary katolickiej i przyjmowanie sakramentów wiąże się z Jezusem Chrystusem. Bóg chciał jednego Kościoła dla wszystkich. Niestety my chrześcijanie nie pozostaliśmy wierni temu pragnieniu Chrystusa. Jednakże przez wiarę i wspólny chrzest także obecnie łączymy się coraz ściślej ze sobą. [Youcat 134]

Dlaczego Kościół nazywa się apostolski?

Kościół nazywa się apostolski, ponieważ został założony przez apostołów, ich Tradycji się trzyma i przez ich następców jest kierowany. Jezus powołał  apostołów jako grono swoich najściślejszych współpracowników. Byli naocznymi świadkami Jego samego i Jego znaków. Po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. Zesłał na nich Ducha Świętego i skierował ich jako swoich pełnoprawnych posłańców z misją na cały świat. W młodym Kościele byli gwarantami jedności. To posłannictwo i pełnomocnictwo przekazali przez gest włożenia rąk swoim następcom, biskupom. Tak dzieje się do dziś. Ten proces nazywa się sukcesją apostolską. [Youcat 137]