Alle Tweets
prev
Vorige:2.11 Wat is de oorsprong van de Kerk? Hoe is het begonnen?
next
Volgende:2.13 Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?

2.12 ‘Eén Kerk’ – waarom dan die scheiding van de christenen?

De oorsprong van de Kerk

Jezus wilde vanaf het begin dat alle gelovigen één zouden zijn (Joh 17,20-23)Joh 17,20-23: Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.. Het is dan ook heel pijnlijk om te zien dat christenen zo verdeeld zijn. De belangrijkste oorzaken van deze verdeling in allerlei verschillende kerken en gemeenschappen zijn de koppigheid, vooroordelen en zondigheid van mensen zelf.

Het is de taak van elke christen om te bidden dat de Kerk ooit weer één zal zijn. Hoewel we mee kunnen werken met de Heilige Geest en samen werken voor die eenheid (oecumene), kan alleen God echte eenheid brengen.

Jezus wilde EEN Kerk, maar onze koppigheid zorgde voor splitsingen. Wij kunnen bidden en werken voor eenheid, maar alleen God kan die geven.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe kan men zich voor de eenheid van de christenen inzetten?

Het verlangen om de eenheid van alle christenen te herstellen is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest. Het gaat heel de Kerk aan, en verwerkelijkt zich in de bekering van het hart, het gebed, de wederzijdse broederlijke kennismaking, en de theologische dialoog. [CCKK 164]

Zijn ook niet-katholieke christenen onze zusters en broeders?

Iedereen die gedoopt is, hoort bij de kerk van Jezus Christus. Daarom worden ook de gedoopten die afgescheiden zijn van de volle gemeenschap van de katholieke Kerk terecht Christenen genoemd en zijn daarom onze zusters en broeders.

De afscheidingen van de ene Kerk van Christus zijn ontstaan door vervalsingen van de leer van Christus, menselijke dwalingen en gebrek aan bereidheid tot verzoening – meestal door vertegenwoordigers aan beide kanten. De Christenen van nu treft geen schuld aan de historische scheuringen in de Kerk. De Heilige Geest werkt ook in de van de katholieke Kerk afgescheiden kerken en kerkgemeenschappen tot heil van de mensen. Alle gaven die daar aanwezig zijn, zoals de Heilige Schrift, Sacramenten, geloof, hoop, liefde en andere charismata stammen van Christus. Waar de Geest van Christus leeft, is een innerlijke dynamiek in de richting van ‘hereniging’, omdat wat bij elkaar hoort, naar elkaar toe groeit. [Youcat 130]

Waar bestaat de ene Kerk van Christus?

De ene Kerk van Christus, als een in de wereld gestichte en geordende gemeenschap, verwezenlijkt zich in (subsistit in) de katholieke Kerk, die bestuurd wordt door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen in gemeenschap met hem. Alleen door haar kan men de volheid volheid van de heilsmiddelen verkrijgen. Want de Heer heeft alle goederen van het Nieuwe Verbond alleen aan het apostelcollege toevertrouwd, waarvan Petrus het hoofd is. [CCKK 162]

Waarom kan er maar één Kerk zijn?

Zoals er maar één enkele Christus is, zo kan er maar één enkel lichaam van Christus zijn, één enkele bruid van Christus, dus maar één enkele Kerk van Jezus Christus. Hij is het hoofd, de kerk is het lichaam. Samen vormen ze de ‘hele Christus’ (Augustinus). Zoals het lichaam vele ledematen heeft, maar één lichaam is, zo bestaat ook de ene kerk in en uit veel deelkerken. Samen vormen zij de hele Christus.

Jezus heeft zijn Kerk gebouwd op het fundament van de apostelen. Dit fundament is tot op vandaag dragend. Het geloof van de apostelen werd onder leiding van het ambt van Petrus, dat ‘in liefde leiding geeft’ (Ignatius van Antiochië), van generatie op generatie in de Kerk doorgegeven. Ook de Sacramenten die Jezus aan de apostelen heeft toevertrouwd, werken nog steeds in hun oorspronkelijke kracht. [Youcat 129]

In welke zin is de Kerk heilig?

De Kerk is heilig in zoverre de Allerheiligste God aan haar oorsprong staat; Christus heeft zichzelf voor haar overgeleverd, om haar te heiligen en haar heiligend te maken; de heilige Geest bezielt haar met de liefde. In haar bevindt zich de volheid van de heilsmiddelen. De heiligheid is de roeping van al haar leden en het doel van heel haar werkzaamheid. De Kerk telt onder haar leden de Maagd Maria en talloze heiligen als voorbeelden en voorsprekers. De heiligheid van de Kerk is de bron van de heiliging van haar kinderen, die hier op aarde erkennen dat zij allen zondaars zijn en steeds bekering en loutering nodig hebben. [CCKK 165]

Is ook de particuliere Kerk katholiek?

Katholiek is iedere particuliere Kerk (dat wil zeggen een diocees of een eparchie) die gevormd wordt door een gemeenschap van christenen die, wat betreft het geloof en de sacramenten, in gemeenschap zijn met hun bisschop, die in de apostolische successie gewijd is, en met de Kerk van Rome, die “voorzit in de liefde” (H. Ignatius van Antiochië). [CCKK 167]

Waarom heet de Kerk katholiek?

‘Katholiek’ (Grieks: katholon) betekent: in zijn totaliteit, in zijn geheel. De Kerk is katholiek omdat Christus haar geroepen heeft het hele geloof te belijden, alle Sacramenten te bewaren en te bedienen en de blijde boodschap aan allen te verkondigen; en Hij heeft hen uitgezonden tot alle volken. [Youcat 133]

Wie behoort tot de katholieke Kerk?

Volledig bij de gemeenschap van de katholieke Kerk behoort wie zich in eenheid met de paus en bisschoppen door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van de Sacramenten verbindt met Jezus Christus.

God wilde een Kerk voor allen. Helaas zijn wij Christenen ontrouw geworden aan die wens van Christus. Toch zijn wij door het geloof en de gemeenschappelijke doop nog diep met elkaar verbonden. [Youcat 134]

Waarom heet de Kerk apostolisch?

De Kerk heet apostolisch omdat zij, door de apostelen gesticht, vasthoudt aan hun overlevering en wordt geleid door hun opvolgers.

Jezus riep de apostelen als zijn nauwste medewerkers. Zij waren zijn ooggetuigen. Na zijn verrijzenis verscheen Hij hun meerdere malen. Hij schonk hun de Heilige Geest en stuurde hen als gevolmachtigde boden de wereld in. In de jonge Kerk stonden zij garant voor de eenheid. Hun zending en volmacht gaven zij door handoplegging door aan hun opvolgers, de bisschoppen. Zo is het tot op de dag van vandaag. Dit proces noemen we apostolische opvolging. [Youcat 137]