All Questions
prev
Předchozí:2.11 Jaké jsou kořeny církve? Jak to všechno začalo?
next
Následující:2.13 Jak si můžu být jistý/á, že církev říká pravdu?

2.12 Jedna církev – tak proč všechno to rozdělení mezi křesťany?

Původ církve

Od samého počátku si Ježíš přál, aby všichni věřící byli jedno (Jan 17,20-23) Jan 17,20-23: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. . Je proto velmi bolestivé vidět, že jsou křesťané tolik rozdělení. Hlavními příčinami rozdrobení na mnoho církví a společenství jsou tvrdohlavost, předsudky a hříšnost samotných lidí.

Povinností každého křesťana je modlit se za znovusjednocení církve. Máme spolupracovat s Duchem Svatým a společně usilovat o jednotu (toto úsilí se nazývá ekumenismus), ale původcem pravé jednoty je sám Bůh.

Ježíš chce jednu církev, naše hříšnost však způsobuje rozdělení. Musíme prosit o jednotu a usilovat o ni, ale dát ji může jenom Bůh.
Moudrost církve

Jak se zasazovat za jednotu křesťanů?

Touha po obnovení jednoty všech křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha Svatého. Týká se celé církve a uskutečňuje se obrácením srdce, modlitbou, vzájemným bratrským poznáváním a dialogem mezi teology. [KKKC 164]

Jsou také nekatoličtí křesťané našimi sestrami a bratry?

Všichni pokřtění patří do církve Ježíše Krista. Proto se také pokřtění, kteří neprožívají plné společenství s katolickou církví, plným právem nazývají křesťany a jsou našimi sestrami a bratry.

K odštěpením od jediné Kristovy církve docházelo kvůli pokroucení Ježíšova učení, lidským chybám a kvůli nedostatku ochoty k usmíření na obou stranách. Dnešní křesťané nenesou žádnou vinu na historických církevních rozkolech. Duch Svatý působí ke spáse lidí i v církvích a církevních společenstvích oddělených od katolické církve. Všechny dary, které v nich nalezneme, jako je např. Písmo svaté, svátosti, víra, naděje, láska a další charismata, mají svůj původ v Kristu. Tam, kde žije Kristův Duch, projevuje se i vnitřní dynamika směrem k „opětovnému sjednocení“, protože to, co k sobě patří, má tendenci se sbližovat a srůstat. [Youcat 130]

Kde se uskutečňuje tato jediná Kristova církev?

Jediná Kristova církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, se uskutečňuje (subsistuje, subsistit in) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Jedině jejím prostřednictvím je dosažitelná plnost všech prostředků spásy, protože jedině apoštolskému sboru, jehož hlavou je Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového zákona. [KKKC 162]

Proč může existovat jen jedna církev?

Tak jako je jen jeden Kristus, může existovat jen jediné Kristovo tělo, jediná Kristova nevěsta, a tedy jen jediná církev Ježíše Krista. On je hlava, církev je tělo. Společně vytvářejí „celého Krista“ (sv. Augustin). Jako se tělo skládá z mnoha údů, a přece tvoří jeden celek, tak i jedinou církev tvoří mnoho místních církví (diecézí). Všechny společně vytvářejí celého Krista.

Ježíš založil církev na základě apoštolů. Tento základ je podnes nosný. Víra apoštolů se v církvi předává z generace na generaci pod vedením Petrova úřadu. Ten „vykonává svou vůdčí úlohu v lásce“ (sv. Ignác Antiochijský). Rovněž svátosti, které Ježíš svěřil kruhu apoštolů, bez ustání působí ve své původní síle.  [Youcat 129]

V jakém smyslu je církev svatá?

 Církev je svatá, protože jejím původcem je nejsvětější Bůh; Kristus se za ni obětoval, aby ji posvětil a dal jí moc posvěcovat; Duch Svatý ji oživuje láskou. V církvi je plnost všech prostředků spásy. Svatost je povoláním každého jejího člena a cílem veškeré její činnosti. Církev v sobě zahrnuje Pannu Marii a nesčetné svaté jako vzory a přímluvce. Svatost církve je pramenem posvěcení jejích dětí, kteří uznávají, že zde na zemi jsou všichni hříšníci a stále potřebují obrácení a očišťování. [KKKC 165]

Je i místní (partikulární) církev katolická?

Katolická je každá místní církev (to je diecéze a eparchie), tedy společenství křesťanů ve společenství víry a svátostí se svým biskupem posvěceným v apoštolské posloupnosti a spojeným s římskou církví, která „předsedá v lásce“ (sv. Ignác Antiochijský). [KKKC 167]

Proč církvi říkáme katolická?

„Katolický“ (z řec. katholon) znamená orientovaný na celek. Církev je katolická, protože ji Kristus povolal k tomu, aby vyznávala celou víru, aby střežila a udílela všechny svátosti, aby všem zvěstovala radostnou novinu, a poslal ji ke všem národům.  [Youcat 133]

Kdo patří do katolické církve?

K plnému společenství katolické církve patří ten, kdo se v jednotě s papežem a biskupy spojuje s Ježíšem Kristem vyznáním katolické víry a přijímáním svátostí.

Bůh chtěl jednu církev pro všechny. My křesťané jsme bohužel nezachovali věrnost Ježíšovu přání. Přesto jsme i nyní vzájemně spojeni vírou a jedním křtem. [Youcat 134]

Proč si církev říká apoštolská?

Církev se nazývá apoštolská, protože je založena na apoštolech, zachovává jejich tradici a je vedena jejich nástupci.

Ježíš povolal apoštoly jako své nejbližší spolupracovníky. Byli jeho očitými svědky. Po svém zmrtvýchvstání se jim mnohokrát zjevil. Daroval jim Ducha Svatého a rozeslal je jako své zplnomocněné vyslance do celého světa. V rodící se církvi byli zárukou jednoty. Své poslání a zplnomocnění předali vkládáním rukou svým nástupcům, biskupům. Tak se to děje podnes a tento postup se nazývá apoštolská posloupnost. [Youcat 137]

Co k tomu říkají církevní otcové

Poněvadž církev, založená Pánem a upevňovaná apoštoly, je jedinou církví všech lidí, … nelze popřít, že oddělení od víry bylo výsledkem chybného porozumění, protože se přečtené podřídilo spíše názoru jednoho, než že by se názor jednoho podřídil přečtenému. [Sv. Hilarius, O Trojici, kniha 7, kap. 4 (ML 10, 202)]