All Questions
prev
Predchádzajúce:3.45 Aká je štruktúra svätej omše?
next
Ďalej:3.47 Kto vyberá čítania? Môžem si počas kázne pospať?

3.46 Prečo sa kladie dôraz najmä na hriech, nie na nádej?

Eucharistia

Niektorí ľudia si myslia, že Cirkev priveľmi zdôrazňuje ľudské zlyhania a zlo namiesto ich dobrých skutkov. Je však táto kritika oprávnená? Ježiš prišiel, aby nám priniesol život v hojnosti (Jn 10,10)Jn 10,10: Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. . Z vlastnej skúsenosti však vieme, že robíme chyby a hrešíme.

Našťastie však Ježiš nie je zameraný výlučne na naše hriechy a celým srdcom nám chce odpustiť. Aby sme sa mohli pripraviť na výnimočné stretnutie s Ježišom v Eucharistii, prosíme ho o odpustenie, ktoré znova a znova potrebujeme. Toto odpustenie ponúkol každému z nás skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie. V aplikácii #TwGOD nájdeš priebeh vysluhovania sviatosti zmierenia a štandardné texty svätej omše vo viacerých jazykoch.

Náš hriech je skutočný, rovnako ako Božie odpustenie, v ktoré smieme dúfať. Bez odpustenia nemôžeme napredovať vo viere.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená Eucharistia v živote Cirkvi?

Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. V nej dosahuje svoj vrchol posväcujúca činnosť Boha voči nám i náš kult voči nemu. Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi: samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. Eucharistia naznačuje a uskutočňuje účasť na Božom živote a jednotu Božieho ľudu. Slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou a anticipujeme večný život. [KKKC 274]

Čo je to svätá Eucharistia?

Svätá Eucharistia je sviatosť, V ktorej Ježiš Kristus za nás dáva svoje telo a svoju krv – seba samého, aby sme sa mu aj my odovzdali v láske a aby sme sa s ním zjednotili vo svätom prijímaní. Tak sa spájame s jediným Kristovým telom – Cirkvou.

Eucharistia je po krste a po birmovaní tretia iniciačná sviatosť Katolíckej cirkvi. Eucharistia je tajomným stredobodom všetkých týchto sviatostí, pretože Ježišova historická obeta na kríži sa pri Premenení sprítomňuje skrytým nekrvavým spôsobom. Tak sa slávenie Eucharistie stáva „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“(2. vatikánsky koncil, LG, 11). Eucharistia je súhrnom našej viery. Nejestvuje nič väčšie, čo by sme ešte mohli dosiahnuť. Keď prijímame eucharistický chlieb, zjednocujeme sa s láskou Ježiša, ktorý dal za nás svoje telo na dreve kríža. Keď pijeme z kalicha, zjednocujeme sa s tým, ktorý za nás vylial svoju krv. Tento obrad sme si nevymysleli. Sám Ježiš slávil so svojimi učeníkmi Poslednú večeru a predvídal v nej svoju smrť. Daroval sa svojim učeníkom v podobe chleba a vína a vyzval ich, aby od toho okamihu vždy a všade slávili v Eucharistii jeho smrť. „Toto robte na moju pamiatku“(1 Kor 1,24). [Youcat 208]

Ako sa mám pripraviť, aby som mohol pristúpiť k svätému prijímaniu?

Kto chce prijať sväté prijímanie, musí byť katolík. Ak si je vedomý ťažkého hriechu, musí sa predtým vyspovedať. Skôr ako pristúpi k oltáru, mal by sa zmieriť s blížnymi.

Ešte pred niekoľkými rokmi bola bežná prax, že sa pred svätou omšou minimálne tri hodiny nič nejedlo; ľudia sa tak chceli pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní. Dnes Cirkev predpisuje zachovať hodinu pôstu pred svätým prijímaním. Iným znakom úcty je pekné oblečenie – veď napokon ideme na stretnutie s Pánom sveta. [Youcat 220]

Toto hovoria pápeži

„Spe salvi facti sumus“ – v nádeji sme spasení, hovorí svätý Pavol Rimanom i nám (Rim 8, 24). „Vykúpenie“, spása, nie je podľa kresťanskej viery len nejaký prostý fakt. Vykúpenie nám bolo darované v tom zmysle, že nám bola darovaná nádej, odôvodnená nádej. Jej sila nám umožňuje čeliť prítomnosti. Prítomnosti, ktorá je aj ťažkou súčasnosťou a možno ju prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu. [Pápež Benedikt XVI., Spe salvi, č. 1]