All Questions
prev
Predchádzajúce:3.53 Aké sú hlavné súčasti gréckokatolíckej liturgie?
next
Ďalej:4.2 Čo by som mal/-a robiť so svojím životom?

4.1 Prečo sme na zemi?

Povolanie

Boh si želá iba jednu vec: tvoje šťastie. Preto ťa stvoril. Ak miluješ Boha a iných ľudí, môžeš žiť zmysluplný a šťastný život. 

Boh je prítomný všade tam, kde sa ľudia navzájom milujú, starajú sa jeden o druhého alebo sa spoločne modlia. Ak takto žiješ, zároveň sa tým sústreďuješ na konečnú budúcnosť v nebi, kde bude tvoje šťastie dokonalé.

Sme tu, aby sme poznali Boha, milovali ho a slúžili mu. Vďaka tomu budeme najšťastnejší tu a teraz, ale aj večne v nebi.
Múdrosť Cirkvi

Na aký cieľ Boh stvoril človeka?

Boh stvoril všetko pre človeka, ale človek bol stvorený, aby poznal Boha, slúžil mu a miloval ho, aby mu na tomto svete obetoval celé stvorenie na vzdávanie vďaky a bol pozdvihnutý k životu s Bohom v nebi. Iba v tajomstve vteleného Slova sa stáva naozaj jasným tajomstvo človeka, predurčeného stať sa podobným obrazu Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a je dokonalým „obrazom neviditeľného Boha“(Kol 1,15). [KKKC 67]

V čom spočíva prirodzený morálny zákon?

Prirodzený zákon, vpísaný Stvoriteľom do srdca každého človeka, spočíva v účasti na Božej múdrosti a dobrote. Vyjadruje pôvodný morálny cit, ktorý človekovi umožňuje rozumom rozlišovať dobro a zlo. Je všeobecný a nemenný a tvorí základ práv a základných povinností osoby, ako aj ľudskej spoločnosti aj samého občianskeho zákona. [KKKC 416]

Existuje nejaký prirodzený morálny zákon, ktorý môžu poznať všetci?

Ak majú ľudia konať dobro a vyhýbať sa zlu, musia mať vo svojom vnútri istotu, čo je dobré a čo zlé. Skutočne existuje taký morálny zákon, ktorý je pre človeka prirodzený a ktorý v zásade môže svojím rozumom poznať každý človek. 

Prirodzený morálny zákon platí pre všetkých. Človeku hovorí, aké sú jeho základné práva a povinnosti, a vytvára tak vlastný základ pre spolužitie v rodine, v spoločnosti a v štáte. Pretože prirodzené poznanie býva často zakalené hriechom a ľudskou slabosťou, človek potrebuje Božiu pomoc a Božie zjavenie, aby vytrval na správnej ceste. [Youcat 333]

Toto hovoria cirkevní otcovia

A človek, čiastočka Tvojho stvorenstva, jednako Ťa chce chváliť [ako svojho Boha]. Ty sám pôsobíš, aby to, keď Ťa chváli, človeku prinášalo radosť, lebo si nás stvoril pre seba a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v Tebe. [sv. Augustín, Vyznania, kn. 1, kap. 1 (PL 32, 661)] 

Jasné Kristovo milosrdenstvo sa hlása vo všetkom, počnúc skutočnosťou, že tí, ktorí hynú, robia tak z vlastnej nedbanlivosti. Na druhej strane sú však tí, ktorí skrze Kristovo poslanie nachádzajú spásu a slobodu. Veď Kristus chce, aby všetci boli spasení a prišli k poznaniu pravdy (1 Tim 2,4). [sv. Ambróz, O Kainovi a Ábelovi, kn. 2, kap. 3 (PL 14, 346)]