Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.61 Nëse Jezusi është gjallë, pse të përqendrohemi te kryqi? Cilat ditë mund të kapërcej Kreshmën? Pse këto Ndalesa të Udhës së Kryqit?
next
Tjetra:4.2 Çfarë duhet të bëj me jetën time?

4.1 Pse jemi të thirrur mbi tokë?

Thirrja

Zoti dëshiron vetëm një gjë: lumturinë tuaj. Kjo është arsyeja pse ai ju krijoi. Ju mund të bëni një jetë kuptimplote dhe të lumtur duke dashur Zotin dhe njerëzit e tjerë.

Zoti është i pranishëm kudo ku njerëzit e duan njëri-tjetrin, kujdesen për njëri-tjetrin ose luten së bashku. Duke jetuar në këtë mënyrë, ju jeni njëkohësisht duke u përqëndruar në të ardhmen tuaj përfundimtare në parajsë, ku lumturia juaj do të jetë e pafund.

Ne jemi të krijuar për ta njohur, për ta dashur e për t’i shërbyer Zotit. Kjo na bën të lumtur tani & përgjithmonë në parajsë.
Urtësia e Kishës

Për çfarë qëllimi Hyji e ka krijuar njeriun?

Hyji ka krijuar gjithçka për njeriun, por njeriu është krijuar për ta njohur, për t’i shërbyer dhe për ta dashur Perëndinë, për t’i dhuruar në këtë botë krejt krijimin në falënderje dhe për t’u lartësuar në jetën me Hyjin në qiell. Vetëm në misterin e Fjalës së Mishëruar gjen dritën e vërtetë misteri i njeriut, i paracaktuar që të riprodhojë shëmbëllesën e Birit të Hyjit të bërë njeri, që “është shëmbëllesa-e përkryer- e Hyjit të papashëm” (Kol 1,15). [KKKP 67]

Me çfarë ka të bëjë ligji moral natyror?

Ligji natyror, i gdhendur nga Krijuesi në zemrën e çdo njeriu, ka të bëjë me pjesëmarrjen në urtinë dhe në mirësinë e Hyjit dhe shpreh kuptimin moral zanafillor, që i mundëson njeriut të shoshisë, nëpërmjet arsyes, të mirën dhe të keqen. Ky ligj është universal dhe i pandryshueshëm dhe vendos bazën e detyrave dhe të drejtave themelore të personit dhe, për më tepër, të bashkësisë njerëzore e të vetë ligjit civil. [KKKP 416]

Is there a natural law that everyone can know?

If people are to do good and avoid evil, certainty about what is good or evil must be inscribed within them. In fact there is such a moral law that is, so to speak, “natural” to men and can be known in principle by every person by reason.

The natural moral law is valid for everyone. It tells men what fundamental rights and duties they have and thus forms the real foundation for life together in the family, in society, and in the State. Because our natural knowledge is often troubled by sin and human weakness, a person needs God’s help and his revelation in order to stay on the right path. [Youcat 333]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Njeriu, duke qenë një pjesë e krijimit tuaj, dëshiron të të lavdërojë  [si Hyjin tonë]. Ti na nxit të kënaqemi duke të të lavdëruar; sepse na ke bërë për vete dhe zemrat tona nuk gjejnë prehje derisa të gjejnë prehje tek ti. [Shën Agustini, Rrëfimet, Bk. 1, Kap. 1 (ML 32, 661)]

Mëshira e qartë e Krishtit predikohet në të gjitha gjërat, nga fakti që ata të cilët  zhduken e bëjnë këtë nga neglizhenca e tyre. Ata që nga ana tjetër janë shëlbuar  çlirohen përmes qëllimit të Krishtit, i Cili do t'i bëjë të gjithë njerëzit të shëlbohen  dhe ta  arrijnë njohjen e së vërtetës (1. Tim. 2: 4). [Shën Ambrozi, Mbi Kainin dhe Abelin, Bk. 2, Kap. 3 (ML 14, 346)]

The clear mercy of Christ is preached in all things, from the fact that those who perish do so from their own neglect. Those on the other hand who are saved are liberated through Christ's purpose, Who will have all men to be saved and come to a knowledge of the truth (1. Tim. 2:4). [St. Ambrose, On Cain and Abel, Bk. 2, Chap. 3 (ML 14, 346)]