Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.19 A duhet t’i ndjek të gjitha rregullat e Biblës?
next
Tjetra:1.21 A nuk janë këto tregime të pabesueshme të Biblës vetëm trillime?

1.20 Kur duhet ta interpretoj Biblën fjalë për fjalë e kur në kuptimin e saj figurativ?

Leximi i Biblës

Jezusi e dha Shpirtin Shenjt si një ndihmës për Apostujt e tij, në mënyrë që ta kuptonin dhe ta shpallnin Ungjillin. Shpirti Shenjt e ndihmon akoma sot Kishën për ta shpjeguar saktë Biblën.

Për shembull, në Bibël ka shumë komente të shkruara nga shenjtër, papë, dhe Koncile të Kishës. Bashkë me ndihmën e dhënë prej Kishës, këto tekste na ndihmojnë të kuptojmë Biblën. Në këtë mënyrë mund të shquajmë cilat pjesë merren fjalë për fjalë dhe cilat shpjegojnë një të vërtetë më të thellë në mënyrë poetike ose metaforike.

Kisha me ndihmën e Shpirtit Shenjt, na ndihmon ta lexojmë Biblën siç duhet dhe ta kuptojmë atë në tërësi bashkë me Traditën.
Urtësia e Kishës

Si duhet ta lexojmë Shkrimin e Shenjtë?

Shkrimi i Shenjtë duhet të lexohet dhe të interpretohet me ndihmën e Shpirtit Shenjt dhe nën udhëheqjen e Magjisterit të Kishës, sipas tre kritereve:

1) kujdes ndaj përmbajtjes dhe njësisë së krejt Shkrimit;

2) lexim i Shkrimit në Traditën e gjallë të Kishës;

3) respektim i analogjisë së fesë, d.m.th. i lidhjes së të vërtetave të fesë mes tyre. [KKKP 19]

What is the right way to read the Bible?

The right way to read Sacred Scripture is to read it prayerfully, in other words, with the help of the Holy Spirit, under whose influence it came into being. It is God’s Word and contains God’s essential communication to us.   

The Bible is like a long letter written by God to each one of us. For this reason I should accept the Sacred Scriptures with great love and reverence. First of all, it is important really to read God’s letter, in other words, not to pick out details while paying no attention to the whole message. Then I must interpret the whole message with a view to its heart and mystery: Jesus Christ, of whom the whole Bible speaks, even the Old Testament. Therefore I should read the Sacred Scriptures in the faith that gave rise to them, the same living faith of the Church. [Youcat 16]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Për shkak të thellësisë së Shkrimit të Shenjtë, jo të gjithë  e pranojnë atë në një dhe të njëjtin kuptim, por dikush i kupton fjalët e tij në një mënyrë, një tjetër në një tjetër mënyrë ... Prandaj, është shumë e nevojshme, për shkak të ndërlikimeve kaq të mëdha të gabimeve të ndryshme, që rregulli për kuptimin e duhur të profetëve dhe apostujve duhet të hartohet në përputhje me standardin e interpretimit kishtar dhe katolik. [Shën Vincenti i Lerins, Commonitorium, Kap. 2 (50 ML, 639)]