Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.12 Si duhet ta lus Rruzaren?
next
Tjetra:3.14 Si ta kaloj kohën gjatë Adhurimit?

3.13 Çka është Liturgjia e Orëve?

Format e lutjes

Liturgjia e Orëve është një seri lutjesh që i drejtohen Zotit gjatë kohërave specifike të ditës, veçanërisht në manastire [> 2.9]. Hebrenjtë lutën në lindje të diellit dhe në perëndim. Këtyre momenteve të lutjes, të krishterët iu kanë shtuar edhe lutje të tjera gjatë ditës.
Liturgjia e Orëve është një mënyrë e mirë për t'iu kushtuar çdo ditë Zotit. Ju mund të lutni Liturgjinë e Orëve së bashku me të tjerët ose vetëm; në fund të fundit, Zoti është gjithmonë i pranishëm.

Liturgjia e Orëve e bën të pranishëm Zotin gjatë tërë ditës, me psalmet që thuhen në orë të caktuara. Lutet nga meshtarët, rregulltarët dhe ndoshta edhe nga ti?
Urtësia e Kishës

What is the Liturgy of the Hours?

The Liturgy of the Hours is the universal, public prayer of the Church. Biblical readings lead the person who prays it ever deeper into the mystery of the life of Jesus Christ. Throughout the world this gives the Triune God the opportunity at every hour of the day to transform gradually those who pray and also the world. The Liturgy of the Hours is prayed not only by priests and religious. Many Christians who take their faith seriously join their voices with the many thousands of praises and petitions that ascend to God from all over the world.

The seven “hours of prayer” are like a treasury of the Church’s prayers. It also loosens our tongues when we have become speechless because of joy, sorrow, or fear. Again and again one is astonished in reciting the Liturgy of the Hours: an entire reading “coincidentally” applies precisely to my situation. God hears us when we call to him. He answers us in these texts—often in a way that is so specific as to be almost disconcerting. In any case he also allows us to have long periods of silence and dryness so that we can demonstrate our fidelity. [Youcat 188]

Cilat momente janë më të përshtatshme për t’u lutur?

Të gjitha momentet janë të përshtatshme për t’u lutur, por Kisha u propozon besimtarëve ritme të caktuara për të ushqyer lutjen e vazhdueshme: lutjen e mëngjesit dhe të mbrëmjes, lutjen para dhe pas ngrënies, Liturgjinë e Orëve, Eukaristinë e së dielës; Rruzaren e shenjtë; Festat e vitit liturgjik. [KKKP 567]

When should a person pray?

From the earliest times Christians have prayed at least in the morning, at meals, and in the evening. Someone who does not pray regularly will soon not pray at all.

Anyone who loves another person and all day long never gives that person a sign of his love does not really love him. So it is with God, too. Anyone who truly seeks him will keep sending him signals of his longing for his company and friendship. Get up in the morning and give the day to God, asking for his blessing and to “be there” in all your meetings and needs. Thank him, especially at mealtimes. At the end of the day, place everything into his hands, ask him for forgiveness, and pray for peace for yourself and others. A great day—full of signs of life that reach God. [Youcat 499]

Ja çfarë thonë Papët

Ndër format e lutjes që theksojnë Shkrimin e Shenjtë, Liturgjia e Orëve ka një vend të padyshimtë. [Është] një formë e privilegjuar e të dëgjuarit të fjalës së Hyjit , për aq sa i sjell besimtarët në afri me Shkrimin dhe Traditën e gjallë të Kishës... Liturgjia e Orëve, si lutja e hapur e Kishës, parashtron idealin e krishterë të shenjtërimit të gjithë ditës, shënuar nga ritmi i dëgjimit të fjalës së Zotit dhe lutjes së Psalmeve; kësisoj çdo aktivitet mund të gjejë pikën e tij të referencës në lavdërimet e ofruara Hyjit. [Papa Benedikti XVI, Verbum Domini, nr. 62]