All Questions
prev
Predchádzajúce:3.12 Ako sa modliť ruženec?
next
Ďalej:3.14 Ako mám tráviť čas počas adorácie?

3.13 Čo je to liturgia hodín?

Druhy modlitby

Liturgia hodín je súbor modlitieb, ktoré sú určené Bohu v konkrétnej časti dňa, obzvlášť v kláštoroch. Už Židia sa modlili pri východe a západe slnka. K týmto chvíľam priblíženia k Bohu pridali kresťania aj iné časy dennej modlitby.

Liturgia hodín predstavuje dobrý spôsob, ako zasvätiť každý deň Bohu. Liturgiu hodín sa môžeme modliť sami alebo s inými; napokon, Boh je pri nás stále.

Liturgia hodín pozýva Boha do každého dňa modlitbou žalmov v stanovené časy. Modlia sa ju kňazi, rehoľníci. A ty?
Múdrosť Cirkvi

Čo je to denná modlitba Cirkvi?

Denná modlitba Cirkvi, nazývaná tiež „liturgia hodín“, je všeobecnou, verejnou modlitbou Cirkvi. Biblické texty uvádzajú modliaceho sa človeka hlbšie do tajomstva života Ježiša Krista. Ľudia modliaci sa po celom svete tak každú dennú hodinu ponúkajú trojjedinému Bohu priestor na to, aby ich samých, ale aj svet krok za krokom premieňal. Túto modlitbu nerecitujú len kňazi a rehoľníci. Aj mnohí kresťania, pre ktorých je viera nesmierne dôležitá, sa pripájajú k hlasu miliónov ľudí, ktorý stúpa k Bohu zo všetkých kútov sveta.

Sedem „modlitbových hodín“ (lat. hora = hodina) tvorí modlitbový poklad Cirkvi. Rozväzuje nám jazyk, keď strácame reč: či už od radosti, smútku alebo strachu. Pri liturgii hodín neustále žasneme nad tým, ako sa niektorá veta alebo úryvok „náhodou“ presne hodí na to, čo práve prežívame. Boh počuje, keď k nemu voláme. Odpovedá nám svojimi textami – niekedy až prekvapujúco konkrétne. Občas však dopustí aj dlhý čas mlčania a suchoty, pretože od nás očakáva vernosť. [Youcat 188]

Ktoré chvíle sú najvhodnejšie na modlitbu?

Všetky chvíle sú vhodné na modlitbu, ale Cirkev veriacim predkladá pravidelne sa opakujúce modlitby, ktoré majú živiť neprestajnú modlitbu: rannú a večernú modlitbu, modlitbu pred jedlom a po jedle; liturgiu hodín; nedeľné slávenie Eucharistie; svätý ruženec; sviatky liturgického roka. [KKKC 567]

Kedy sa máme modliť?

Kresťania sa už od najstarších čias modlili aspoň ráno, pred jedlom a večer. Ten, kto sa nemodlí pravidelne, čoskoro sa nebude modliť vôbec.

Ten, kto tvrdí, že niekoho naozaj miluje a pritom by mu za celý deň nedal žiadne znamenie svojej lásky, nemiluje skutočne. Rovnako je to i s Bohom. Ten, kto ho naozaj hľadá, prejaví mu aspoň na okamih svoju túžbu po jeho blízkosti a priateľstve. Ráno vstane a daruje Bohu celý deň, poprosí ho o požehnanie, pozve ho na všetky stretnutia a zverí mu svoje ťažkosti. Ďakuje mu, predovšetkým pri jedle. Na konci dňa vloží všetko do Božích rúk, poprosí ho o odpustenie a vyprosí od neho pokoj pre seba i pre druhých. Nádherný deň – plný znamení lásky vyslaných k Bohu. [Youcat 499]

Toto hovoria pápeži

Medzi formami modlitby, ktoré kladú dôraz na Sväté písmo, má Liturgia hodín nepochybne svoje miesto. [Ide o] privilegovanú formu načúvania Božiemu slovu, ktorá zároveň privádza veriacich do kontaktu s Písmom a živou Tradíciou Cirkvi. Ako verejná modlitba Cirkvi predstavuje Liturgia hodín ideál posväcovania celého dňa pre každého kresťana, s pravidelným rytmom počúvania Božieho Slova a modlitby žalmov; takto môže každá činnosť nájsť východiská v chvále, ktorú ponúkame Bohu. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 62]